Τρίτη 10 Ιανουαρίου 2023

Αγιογραφικό ανάγνωσμαΤΡΙΤΗ ΛΑ΄ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ
Πρὸς Ἑβραίους Ἐπιστολῆς Παύλου τὸ Ἀνάγνωσμα   12:25-27, 13:22-25
Ἀδελφοί, βλέπετε μὴ παραιτήσησθε τὸν λαλοῦντα· εἰ γὰρ ἐκεῖνοι οὐκ ἔφυγον τὸν ἐπὶ τῆς γῆς παραιτησάμενοι χρηματίζοντα, πολλῷ μᾶλλον ἡμεῖς οἱ τὸν ἀπ᾽ οὐρανῶν ἀποστρεφόμενοι· οὗ ἡ φωνὴ τὴν γῆν ἐσάλευσε τότε, νῦν δὲ ἐπήγγελται λέγων· ἔτι ἅπαξ ἐγὼ σείω οὐ μόνον τὴν γῆν, ἀλλὰ καὶ τὸν οὐρανόν. Τὸ δὲ ἔτι ἅπαξ δηλοῖ τῶν σαλευομένων τὴν μετάθεσιν ὡς πεποιημένων, ἵνα μείνῃ τὰ μὴ σαλευόμενα. Παρακαλῶ δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί, ἀνέχεσθε τοῦ λόγου τῆς παρακλήσεως· καὶ γὰρ διὰ βραχέων ἐπέστειλα ὑμῖν. Γινώσκετε τὸν ἀδελφὸν Τιμόθεον ἀπολελυμένον, μεθ᾽ οὗ, (ἐὰν τάχιον ἔρχηται), ὄψομαι ὑμᾶς. ᾽Ασπάσασθε πάντας τοὺς ἡγουμένους ὑμῶν καὶ πάντας τοὺς ἁγίους. ᾽Ασπάζονται ὑμᾶς οἱ ἀπὸ τῆς ᾽Ιταλίας. ῾Η χάρις μετὰ πάντων ὑμῶν· ἀμήν.

 ΕΡΜΗΝΕΙΑ (κ. Παναγιώτη Τρεμπέλα)
25 Ἐσεῖς λοιπόν πού ἀξιωθήκατε νά ἀπολαύσετε τά θαύματα αὐτά, προσέχετε μήν ἀρνηθεῖτε νά ὑπακούσετε στό Θεό πού σᾶς μιλάει. Διότι, ἐάν δέν ξέφυγαν τήν τιμωρία ἐκεῖνοι πού ἀρνήθηκαν νά ὑπακούσουν στό Μωυσῆ, ὁ ὁποῖος τούς φανέρωνε θεῖες ἐντολές ἐπάνω στή γῆ, πολύ περισσότερο δέν θά ξεφύγουμε ἐμεῖς, ἄν ἀποστραφοῦμε καί ἀπαρνηθοῦμε τόν Θεό πού μᾶς μιλάει ἀπ’ τούς οὐρανούς.
26 Ἡ φωνή τοῦ Θεοῦ αὐτοῦ σάλευσε καί τότε τή γῆ στό ὄρος Σινᾶ. Τώρα ὅμως ἔχει δώσει αὐτήν ἐδῶ τήν ὑπόσχεση διαμέσου τοῦ προφήτου Ἀγγαίου: Θά σαλεύσω ἀκόμη μία φορά ὄχι μόνο τή γῆ, ἀλλά καί τόν ἔναστρο οὐρανό.
27 Ὅταν λοιπόν λέει ≪ἀκόμη μία φορά≫, φανερώνει ὅτι θά μετακινήσει ἐκεῖνα πού σαλεύονται καί μετακινοῦνται, δηλαδή τά φθαρτά κτίσματα, πού ἔχουν ἀρχή καί τέλος. Θά μετακινηθοῦν καί θά φύγουν αὐτά, γιά νά μείνουν τά ἐπουράνια, πού εἶναι ἀσάλευτα καί ἄφθαρτα.
22 Σᾶς παρακαλῶ λοιπόν, ἀδελφοί, νά δεχθεῖτε μέ προθυμία τό λόγο τῆς προτροπῆς καί παρηγοριᾶς τῆς ἐπιστολῆς μου αὐτῆς. Ἄλλωστε δέν σᾶς κούρασα πολύ· διότι σᾶς ἔγραψα τήν ἐπιστολή αὐτή μέ λίγα λόγια.
23 Νά ξέρετε γιά τόν ἀδελφό Τιμόθεο ὅτι ἔχει πλέον ἐλευθερωθεῖ. Ἐάν ἔλθει γρήγορα νά μέ συναντήσει, θά τόν πάρω μαζί μου ὅταν σᾶς ἐπισκεφθῶ, καί θά σᾶς δῶ μαζί μ’ αὐτόν.
24 Ἀσπασθεῖτε ὅλους τούς προεστούς σας καί ὅλους τούς πιστούς. Σᾶς ἀσπάζονται οἱ ἀδελφοί πού κατάγονται ἀπό τήν Ἰταλία.
25 Ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ, πού μᾶς προσφέρει τή σωτηρία καί κάθε πνευματικό ἀγαθό, εὔχομαι νά εἶναι μέ ὅλους σας. Ἀμήν.

(Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ - ΜΕ ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΕΚΔΟΣΙΣ «ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ ¨Ο ΣΩΤΗΡ¨»)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου