Πέμπτη 12 Ιανουαρίου 2023

Αγιογραφικό ανάγνωσμαΠΕΜΠΤΗ ΛΑ΄, ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ
Καθολικῆς Ἐπιστολῆς Ἰακώβου τὸ Ἀνάγνωσμα   1:19-27
Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, ἔστω πᾶς ἄνθρωπος ταχὺς εἰς τὸ ἀκοῦσαι, βραδὺς εἰς τὸ λαλῆσαι, βραδὺς εἰς ὀργήν· ὀργὴ γὰρ ἀνδρὸς δικαιοσύνην Θεοῦ οὐ κατεργάζεται. Διὸ ἀποθέμενοι πᾶσαν ῥυπαρίαν καὶ περισσείαν κακίας ἐν πραότητι δέξασθε τὸν ἔμφυτον λόγον τὸν δυνάμενον σῶσαι τὰς ψυχὰς ὑμῶν. Γίνεσθε δὲ ποιηταὶ λόγου καὶ μὴ μόνον ἀκροαταί, παραλογιζόμενοι ἑαυτούς. ὅτι εἴ τις ἀκροατὴς λόγου ἐστὶ καὶ οὐ ποιητής, οὗτος ἔοικεν ἀνδρὶ κατανοοῦντι τὸ πρόσωπον τῆς γενέσεως αὐτοῦ ἐν ἐσόπτρῳ· κατενόησε γὰρ ἑαυτὸν καὶ ἀπελήλυθε, καὶ εὐθέως ἐπελάθετο ὁποῖος ἦν. Ὁ δὲ παρακύψας εἰς νόμον τέλειον τὸν τῆς ἐλευθερίας καὶ παραμείνας, οὗτος οὐκ ἀκροατὴς ἐπιλησμονῆς γενόμενος, ἀλλὰ ποιητὴς ἔργου, οὗτος μακάριος ἐν τῇ ποιή σει αὐτοῦ ἔσται. Εἴ τις δοκεῖ θρῆσκος εἶναι ἐν ὑμῖν μὴ χαλιναγωγῶν γλῶσσαν αὐτοῦ, ἀλλ᾽ ἀπατῶν καρδίαν αὐτοῦ, τούτου μάταιος ἡ θρησκεία. Θρησκεία καθαρὰ καὶ ἀμίαντος παρὰ τῷ Θεῷ καὶ Πατρὶ αὕτη ἐστίν, ἐπισκέπτεσθαι ὀρφανοὺς καὶ χήρας ἐν τῇ θλίψει αὐτῶν, ἄσπιλον ἑαυτὸν τηρεῖν ἀπὸ τοῦ κόσμου.

  ΕΡΜΗΝΕΙΑ (κ. Παναγιώτη Τρεμπέλα)
19 Συνεπῶς, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, ἀφοῦ ὁ Θεός μᾶς ἀναγέννησε μέ τό λόγο τῆς ἀλήθειας, ἄς εἶναι ὁ καθένας γρήγορος καί πρόθυμος νά ἀκούσει τόν σωτηριώδη αὐτό λόγο σέ κάθε εὐκαιρία πού τοῦ παρουσιάζεται. Ἀντίθετα νά εἶναι ἀπρόθυμος καί νά μή βιάζεται νά μιλᾶ, γιά νά μή λέει τίποτε βλάσφημο ἤ ἀνάρμοστο ἐναντίον τοῦ Θεοῦ. Ἄς εἶναι καί δυσκίνητος καί ἀπρόθυμος νά ὀργίζεται, ὅταν οἱ ἄλλοι ἔχουν διαφορετική γνώμη ἀπ’ αὐτόν ἤ φαίνονται ἀδιάφοροι στή διδασκαλία του καί τίς συμβουλές του. 
20 Πρέπει ὁ καθένας μας νά εἶναι δυσκίνητος στήν ὀργή, διότι ἡ ὀργή παρασύρει τόν ἄνθρωπο σέ ἐξάψεις καί ἀδικήματα. Γι’ αὐτό καί ὅποιος ὀργίζεται δέν ἀποκτᾶ τήν ἀρετή τῆς δικαιοσύνης πού ζητᾶ ὁ Θεός.  
21 Ἡ ὀργή λοιπόν δέν ὁδηγεῖ στή δικαιοσύνη τοῦ Θεοῦ. Γι’ αὐτό κι ἐσεῖς πετάξτε μακριά ἀπό τίς ψυχές σας ὡς ἀκάθαρτο ἔνδυμα κάθε ἠθική ρυπαρότητα καί ἀκαθαρσία καί κάθε περιττό στίς σκέψεις, τούς λόγους καί τίς πράξεις σας, τό ὁποῖο ὡς περιττό πού εἶναι προέρχεται ἀπ’ τήν κακία· καί δεχθεῖτε μέ πραότητα τόν εὐαγγελικό λόγο πού φυτεύτηκε μέσα σας μέ τήν ἐν Χριστῷ ἀναγέννησή σας καί ἔχει τή δύναμη νά σώσει τίς ψυχές σας.
22 Νά γίνεστε τηρητές τοῦ λόγου καί ὄχι μόνον ἀκροατές. Καί μήν ἐξαπατᾶτε τόν ἑαυτό σας νομίζοντας ὅτι ἀρκεῖ μόνο νά ἀκούει κανείς τό λόγο τοῦ Θεοῦ. 
23 Αὐτό εἶναι πλάνη. Διότι ἄν κανείς εἶναι μόνον ἀκροατής τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ καί ὄχι τηρητής του, αὐτός μοιάζει μ’ ἕναν ἄνθρωπο πού παρατήρησε καλά στόν καθρέφτη τό φυσικό του πρόσωπο, πού ἔχει ἀπό τή γέννησή του· 
24 ἀφοῦ λοιπόν παρατήρησε καλά τόν ἑαυτό του στόν καθρέφτη, μετά ἀπομακρύνθηκε, κι ἀμέσως ξέχασε πῶς ἦταν. Ἔτσι κι ἐκεῖνος πού μέ τόν πνευματικό καθρέφτη τοῦ θείου λόγου γνώρισε τίς ἐλλείψεις τῆς ψυχῆς του· ἄν δέν διορθωθεῖ μέ βάση τή γνώση αὐτή πού ἀπέκτησε καί δέν γίνει τηρητής αὐτῶν πού ἔμαθε ἀπό τήν ἀκρόαση τοῦ λόγου, ξεχνάει σέ λίγο τά πάντα. 
25 Ὅποιος ὅμως πρόσεξε, μελέτησε καλά καί ἐμβάθυνε στόν τέλειο νόμο τοῦ Εὐαγγελίου, πού ἐλευθερώνει τόν ἄνθρωπο ἀπό τήν ἁμαρτία, καί ἔμεινε σταθερός στό νό­μο αὐτό καθιστώντας τον μόνιμο φρόνημά του καί ὁδηγό του, αὐτός δέν ἔγινε ἀκροατής πού ξεχνᾶ γρήγορα ὅσα ἄκουσε, ἀλλά τηρητής πού κάνει ἔρ­γα καί δέν λέει μόνο λόγια. Αὐτός θά εἶναι μακάριος μέ τήν ἐκτέλεση καί τήν ἐφαρμογή τοῦ νόμου.
26 Λένε μερικοί μέ εὐκολία: Ἐμεῖς εἴμαστε πιστοί τηρητές τῶν θρησκευτικῶν διατάξεων. Ἄς μάθουν αὐτοί αὐτό πού θά πῶ: Ἐάν κάποιος ἀπό σᾶς νομίζει ὅτι εἶναι θρῆσκος καί εὐσεβής, δέν ἔχει ὅμως χαλινάρι καί μέτρο στή γλώσσα του, ἀλλά ἐξαπατᾶ τή συνείδησή του μέ τό ψεύτικο αὐτό φρόνημά του, ἡ θρησκεία τοῦ ἀνθρώπου αὐτοῦ εἶναι ἀνώφελη καί ἄχρηστη.
27 Ἕνα ἀπό τά οὐσιαστικότερα γνωρίσματα τῆς θρησκείας τῆς καθαρῆς καί ἀμόλυντης ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ καί Πατρός εἶναι αὐτό: νά ἐπισκέπτεται ὁ ἄνθρωπος τά ὀρφανά καί τίς χῆρες, γιά νά τά παρηγορεῖ καί νά τά προστατεύει στή θλίψη τους, καί συγχρόνως νά διατηρεῖ τόν ἑαυτό του ἐλεύθερο ἀπό κάθε μολυσμό πού προέρχεται ἀπό τόν κόσμο πού ζεῖ μακριά ἀπό τόν Θεό. 
 
(Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ - ΜΕ ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΕΚΔΟΣΙΣ «ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ “Ο ΣΩΤΗΡ”»)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου