Τρίτη 24 Ιανουαρίου 2023

Αγιογραφικό ανάγνωσμαΤΡΙΤΗ ΙΣΤ΄ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ
Πρὸς Γαλάτας Ἐπιστολῆς Παύλου τὸ Ἀνάγνωσμα   5:11-21
Ἀδελφοί, εἰ περιτομὴν ἔτι κηρύσσω, τί ἔτι διώκομαι; ἄρα κατήργηται τὸ σκάνδαλον τοῦ Σταυροῦ. Ὄφελον, καὶ ἀποκόψονται οἱ ἀναστατοῦντες ὑμᾶς. ῾Υμεῖς γὰρ ἐπ᾽ ἐλευθερίᾳ ἐκλήθητε, ἀδελφοί· μόνον μὴ τὴν ἐλευθερίαν εἰς ἀφορμὴν τῇ σαρκί, ἀλλὰ διὰ τῆς ἀγάπης δουλεύετε ἀλλήλοις. Ὁ γὰρ πᾶς νόμος ἐν ἑνὶ λόγῳ πληροῦται, ἐν τῷ ᾽Αγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν. Εἰ δὲ ἀλλήλους δάκνετε καὶ κατεσθίετε, βλέπετε μὴ ὑπ᾽ ἀλλήλων ἀναλωθῆτε. Λέγω δέ, πνεύματι περιπατεῖτε καὶ ἐπιθυμίαν σαρκὸς οὐ μὴ τελέσητε. Ἡ γὰρ σὰρξ ἐπιθυμεῖ κατὰ τοῦ Πνεύματος, τὸ δὲ Πνεῦμα κατὰ τῆς σαρκός· ταῦτα γὰρ ἀντίκειται ἀλλήλοις, ἵνα μὴ, ἃ ἐὰν θέλητε ταῦτα ποιῆτε. Εἰ δὲ Πνεύματι ἄγεσθε, οὐκ ἐστὲ ὑπὸ νόμον. Φανερὰ δέ ἐστιν τὰ ἔργα τῆς σαρκός· ἅτινά ἐστι μοιχεία, πορνεία, ἀκαθαρσία, ἀσέλγεια, εἰδωλολατρία, φαρμακεία, ἔχθραι, ἔρεις, ζῆλοι, θυμοί, ἐριθεῖαι, διχοστασίαι, αἱρέσεις, φθόνοι, φόνοι, μέθαι, κῶμοι, καὶ τὰ ὅμοια τούτοις, ἃ προλέγω ὑμῖν καθὼς καὶ προεῖπον, ὅτι οἱ τὰ τοιαῦτα πράσσοντες βασιλείαν Θεοῦ οὐ κληρονομήσουσιν.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ (κ. Παναγιώτη Τρεμπέλα)
11 Ἀλλά ἐάν ἐγώ, ἀδελφοί, κηρύττω καί τώρα ὅτι εἶναι ἀναγκαία ἡ περιτομή, ὅπως κήρυττα γι’ αὐτήν πρίν νά κληθῶ στό ἀποστολικό ἀξίωμα, γιατί νά καταδιώκομαι ἀκόμη ἀπ’ τούς Ἰουδαίους; Δέν ὑπάρχει πλέον λόγος φιλονικίας ἀνάμεσα σέ μένα καί τούς Ἰουδαίους. Καί ἄρα ἔχει καταργηθεῖ τό σκάνδαλο πού προκαλεῖται στούς Ἰουδαίους ἀπό τό κήρυγμα γιά τό σταυρικό θάνατο τοῦ Χριστοῦ, τό ὁποῖο (κήρυγμα) καταργεῖ τό νόμο.
12 Ἀλλά ὄχι. Ἐγώ δέν κηρύττω τήν περιτομή. Ἄς λένε κι ἄς κάνουν ὅ,τι θέλουν αὐτοί πού συκοφαντοῦν κι ἐμένα καί τό Εὐαγγέλιο. Ἐάν θέλουν, ὄχι μόνο ἄς περιτμηθοῦν, ἀλλά κι ἄς ἀκρωτηριασθοῦν μέ εὐνουχισμό ὅσοι σᾶς ἀναστατώνουν.
13 Ἀγανακτῶ ἐναντίον τους, διότι ἐσεῖς, ἀδελφοί, κληθήκατε ἀπό τόν Κύριο γιά νά εἶστε ἐλεύθεροι ἀπό κάθε δουλεία. Μόνο προσέξτε μήπως ἐκλάβετε τήν ἐλευθερία ὡς πρόφαση γιά νά ζεῖτε σύμφωνα μέ τίς ἐπιθυμίες τῆς σάρκας. Ἀντίθετα, πρέπει νά ὑπηρετεῖτε ὁ ἕνας τόν ἄλλο μέ τήν ἄσκηση τῆς ἀνιδιοτελοῦς χριστιανικῆς ἀγάπης.
14 Διότι, μήν τό ξεχνᾶτε, ὅλος ὁ νόμος ἐφαρμόζεται καί τηρεῖται πλήρως μ’ ἕνα λόγο, δηλαδή μέ τό παράγγελμα: Νά ἀγαπᾶς τό συνάνθρωπό σου ὅπως ἀγαπᾶς τόν ἑαυτό σου.
15 Ἐάν ὅμως, ἀντί νά ἀγαπιέστε, δαγκώνετε καί κατασπαράζετε ὁ ἕνας τόν ἄλλο, προσέχετε μήπως ἀλληλοεξοντωθεῖτε καί ἐξαφανισθεῖτε μεταξύ σας, ὁ ἕνας ἀπ’ τόν ἄλλο.
16 Καί μ’ αὐτά πού σᾶς λέω, ἐννοῶ ὅτι πρέπει νά συμπεριφέρεσθε σύμφωνα μέ τίς ἐμπνεύσεις τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, καί τότε δέν θά ἐκπληρώσετε κάθε ἐπιθυμία τῆς σάρκας, καί συνεπῶς δέν θά δαγκώνει ὁ ἕνας τόν ἄλλο, οὔτε θά ὑπάρχει μίσος μεταξύ σας.  
17 Δέν θά ἐκπληρώσετε τίς ἐπιθυμίες τῆς σάρκας. Διότι ἡ κατώτερη φύση μας, πού ὑπηρετεῖ τίς ἐπιθυμίες τῆς σάρκας, ἐπιθυμεῖ ἐναντίον τῆς ἀνώτερης πνευματικῆς φύσεώς μας, πού ἐμπνέεται ἀπό τό Ἅγιον Πνεῦμα. Ἀλλά καί ἡ ἀνώτερη αὐτή φύση μας ἐπιθυμεῖ ἐναντίον τῆς κατώτερης φύσεώς μας. Καί τά δύο αὐτά, δηλαδή ἡ σάρκα καί τό πνεῦμα, ἀντιμάχονται τό ἕνα τό ἄλλο, ἔτσι ὥστε νά μήν κάνετε χωρίς ἀντίδραση ἐκεῖνα πού θέλετε. Οὔτε τό κακό χωρίς ἀντίδραση, διότι τότε ἐξεγείρεται μέσα σας ἡ φωνή τῆς συνειδήσεως· οὔτε τό καλό, διότι πολλές φορές πρέπει νά ἀσκήσετε βία στόν ἑαυτό σας γιά νά τό κάνετε. Ὅταν λοιπόν κυριαρχήσει μέσα σας τό πνεῦμα, θά ὑποταχθεῖ ἡ σάρκα μέ τίς ἐπιθυμίες της, καί σεῖς δέν θά πραγματοποιήσετε ποτέ καμιά ἐπιθυμία τῆς σάρκας.
18 Ἔτσι λοιπόν βγαίνει τό συμπέρασμα ὅτι, ἐάν φέρεσθε καί ὁδηγεῖσθε ἀπό τό Ἅγιον Πνεῦμα, ὥστε πάντοτε νά κυριαρχοῦν μέσα σας οἱ ἀνώτερες πνευματικές δυνάμεις, δέν εἶστε κάτω ἀπ’ τό ζυγό καί τήν καταδίκη τοῦ νόμου. Ἐπειδή πλέον θά εἶστε ἐλεύθεροι ἀπό τίς ἐπιθυμίες τῆς σάρκας, δέν θά ἔχετε ἀνάγκη ἀπό τή συμβουλή καί τούς περιορισμούς τοῦ νόμου, οὔτε θά εἶστε κάτω ἀπό τήν κατάρα τοῦ νόμου.
19 Καί εἶναι φανερά τά ἔργα στά ὁποῖα μᾶς παρασύρει ἡ διεφθαρμένη σαρκική προαίρεσή μας. Αὐτά εἶναι ἡ μοιχεία, ἡ πορνεία, κάθε ἀκατονόμαστη πράξη πού κάνει τόν ἄνθρωπο ἀκάθαρτο, ἡ ἀκολασία καί ἀχόρταγη μανία γιά τήν ἀπόλαυση τῆς ἡδονῆς,
20 ἡ εἰδωλολατρία, ἡ μαγεία, οἱ διάφορες ἐκδηλώσεις ἔχθρας καί φιλονικιῶν, οἱ ζηλοτυπίες, οἱ θυμοί, οἱ φατριασμοί, οἱ διχόνοιες, οἱ διαφωνίες,
21 οἱ φθόνοι, οἱ φόνοι, τά μεθύσια, τά ἄσεμνα γλέντια καί τά παρόμοια, γιά τά ὁποῖα σᾶς προειδοποιῶ καί τώρα, ὅπως καί ἄλλοτε σᾶς εἶχα προειδοποιήσει, ὅταν σᾶς κήρυξα τό Εὐαγγέλιο, ὅτι ὅσοι ἐπιμένουν νά κάνουν τέτοια ἁμαρτήματα χωρίς νά δείξουν εἰλικρινή μετάνοια γι’ αὐτά, δέν θά κληρονομήσουν τή βασιλεία τοῦ Θεοῦ.

(Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ - ΜΕ ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΕΚΔΟΣΙΣ «ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ ¨Ο ΣΩΤΗΡ¨»)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου