Δευτέρα 23 Ιανουαρίου 2023

Αγιογραφικό ανάγνωσμαΔΕΥΤΕΡΑ ΙΣΤ΄ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ
Πρὸς Γαλάτας Ἐπιστολῆς Παύλου τὸ Ἀνάγνωσμα   4:28-31; 5:1-10
Ἀδελφοί, ὑμεῖς , κατὰ ᾽Ισαὰκ ἐπαγγελίας τέκνα ἐσμέν. Ἀλλ᾽ ὥσπερ τότε ὁ κατὰ σάρκα γεννηθεὶς ἐδίωκεν τὸν κατὰ πνεῦμα, οὕτως καὶ νῦν. Ἀλλὰ τί λέγει ἡ γραφή; ῎Εκβαλε τὴν παιδίσκην καὶ τὸν υἱὸν αὐτῆς· οὐ γὰρ μὴ κληρονομήσῃ ὁ υἱὸς τῆς παιδίσκης μετὰ τοῦ υἱοῦ τῆς ἐλευθέρας. Ἄρα, ἀδελφοί, οὐκ ἐσμὲν τῆς παιδίσκης τέκνα ἀλλὰ τῆς ἐλευθέρας. Τῇ ἐλευθερίᾳ οὖν ᾗ Χριστὸς ἡμᾶς ἠλευθέρωσε, στήκετε οὖν καὶ μὴ πάλιν ζυγῷ δουλείας ἐνέχεσθε. ῎Ιδε ἐγὼ Παῦλος λέγω ὑμῖν ὅτι ἐὰν περιτέμνησθε, Χριστὸς ὑμᾶς οὐδὲν ὠφελήσει. Μαρτύρομαι δὲ πάλιν παντὶ ἀνθρώπῳ περιτεμνομένῳ, ὅτι ὀφειλέτης ἐστὶν ὅλον τὸν νόμον ποιῆσαι. Κατηργήθητε ἀπὸ τοῦ Χριστοῦ οἵτινες ἐν νόμῳ δικαιοῦσθε· τῆς χάριτος ἐξεπέσατε. Ἡμεῖς γὰρ πνεύματι ἐκ πίστεως ἐλπίδα δικαιοσύνης ἀπεκδεχόμεθα. Ἐν γὰρ Χριστῷ ᾽Ιησοῦ οὔτε περιτομή τι ἰσχύει οὔτε ἀκροβυστία, ἀλλὰ πίστις δι᾽ ἀγάπης ἐνεργουμένη. ᾽Ετρέχετε καλῶς· τίς ὑμᾶς ἀνέκοψεν τῇ ἀληθείᾳ μὴ πείθεσθαι; ἡ πεισμονὴ οὐκ ἐκ τοῦ καλοῦντος ὑμᾶς. Μικρὰ ζύμη ὅλον τὸ φύραμα ζυμοῖ. Ἐγὼ πέποιθα εἰς ὑμᾶς ἐν Κυρίῳ ὅτι οὐδὲν ἄλλο φρονήσετε· ὁ δὲ ταράσσων ὑμᾶς βαστάσει τὸ κρῖμα, ὅστις ἂν ᾖ.

  ΕΡΜΗΝΕΙΑ (κ. Παναγιώτη Τρεμπέλα)
28 Ἐμεῖς λοιπόν, ἀδελφοί, ὅσοι πιστέψαμε στό Χριστό, εἴμαστε παιδιά τῆς ἐπαγγελίας, ὅπως κι ὁ Ἰσαάκ γεννήθηκε σύμφωνα μέ τήν ὑπόσχεση πού ἔδωσε ὁ Θεός στόν Ἀβραάμ.
29 Ἀλλά ὅπως τότε ὁ Ἰσμαήλ, πού γεννήθηκε σύμφωνα μέ τούς φυσικούς νόμους τῆς σάρκας, ἐπιβουλευόταν τόν Ἰσαάκ, πού γεννήθηκε ὑπερφυσικά, ἀπό ἐπαγγελία, ἔτσι γίνεται καί τώρα. Οἱ μέσῳ τοῦ Χριστοῦ πνευματικοί ἀπόγονοι τοῦ Ἀβραάμ καταδιώκονται ἀπό τούς σαρκικούς ἀπογόνους του.
30 Τί λέει ὅμως ἡ Ἁγία Γραφή;  Εἶπε ὁ Θεός στόν Ἀβραάμ: Διῶξε τή δούλη Ἄγαρ καί τό γιό της Ἰσμαήλ. Διότι δέν θά ἀποκτήσει κληρονομικά δικαιώματα καί ὁ γιός τῆς δούλης, ὅπως ἀπέκτησε ὁ γιός τῆς ἐλεύθερης.
31 Τό συμπέρασμα λοιπόν πού βγαίνει ἀπ’ ὅλα αὐτά, ἀδελφοί, εἶναι ὅτι δέν εἴμαστε παιδιά τῆς δούλης, δηλαδή τῆς ἐπίγειας Ἱερουσαλήμ, ἀλλά παιδιά τῆς ἐλεύθερης, δηλαδή τῆς Ἐκκλησίας, πού εἶναι ἡ ἐπουράνια Ἱερουσαλήμ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε΄
Mείνετε λοιπόν σταθεροί στήν ἐλευθερία ἀπό τίς τυπικές διατάξεις τοῦ νόμου, τήν ὁποία μᾶς χάρισε ὁ Χριστός, καί μήν ξαναμπαίνετε πάλι κάτω ἀπό ζυγό δουλείας.
2 Νά, ἐγώ ὁ Παῦλος, ὁ ἀπόστολος πού ἐκλέχθηκα κατευθείαν ἀπό τόν Χριστό, σᾶς τό λέω: Ἐάν περιτέμνεσθε, ὁ Χριστός δέν θά σᾶς ὠφελήσει σέ τίποτε.
3 Δίνω καί πάλι βεβαίωση ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ σέ κάθε ἄνθρωπο πού περιτέμνεται, ὅτι ἔχει τήν ὑποχρέωση νά τηρεῖ ὅλο τό νόμο, ἀφοῦ μέ τήν περιτομή πού κάνει, προτιμᾶ τή δικαίωση μέσῳ τοῦ νόμου ἀπό τή δικαίωση πού δίνει ὁ Χριστός.
4 Ἐσεῖς λοιπόν πού προσπαθεῖτε νά δικαιωθεῖτε μέ τό νόμο, ἀποξενωθήκατε ἀπό τόν Χριστό. Ἔχετε χάσει τή χάρη τοῦ Θεοῦ καί δέν μοιάζετε πλέον μέ μᾶς.
5 Διότι ἐμεῖς οἱ ἄλλοι, μέ τό Ἅγιον Πνεῦμα πού ἔχουμε μέσα μας, περιμένουμε μέ βεβαιότητα τά ἀγαθά πού μᾶς ὑπόσχεται ἡ δικαίωση μέσῳ τῆς πίστεως, καί ἐλπίζουμε νά τά λάβουμε μόνο μέ τή δύναμη τῆς πίστεως αὐτῆς.
6 Διότι γιά ἐκείνους πού μέ τήν πίστη ἑνώθηκαν μέ τόν Ἰησοῦ Χριστό, οὔτε ἡ περιτομή ἔχει καμία ἰσχύ γιά τή δικαίωση καί σωτηρία, οὔτε ἡ ἀκροβυστία, ἀλλά ἰσχύει μόνο ἡ πίστη, ἡ ὁποία ἀποδεικνύεται ζωντανή καί ἐνεργητική μέ τά ἔργα τῆς ἀγάπης.
7 Κάποτε τρέχατε καλά σάν ἀγωνιστές ἀκούραστοι στό δρόμο τῆς ἀλήθειας. Ποιός σᾶς σταμάτησε, ὥστε πλέον νά μήν πείθεσθε στήν ἀλήθεια τοῦ Εὐαγγελίου καί νά μή θεωρεῖτε ἀρκετή γιά τή σωτηρία σας τήν ὑπακοή στό Χριστό;
8 Ἡ ἰσχυρογνωμοσύνη πού δείχνετε ὥστε νά μήν πείθεσθε στήν ἀλήθεια, δέν προέρχεται ἀπό τόν Κύριο, ὁ ὁποῖος σᾶς καλεῖ στήν αἰώνια δόξα.
9 Ἤ μήπως θεωρεῖτε ἀσήμαντο τό νά ἐπιστρέφετε πάλι στό νόμο μέ τήν περιτομή πού κάνετε; Λίγο προζύμι ζυμώνει ὅλη τή μάζα τῆς ζύμης. Ἔτσι καί λίγα πλανεμένα φρονήματα μποροῦν νά σᾶς ἐξαπατήσουν καί νά σᾶς ἐκτρέψουν ἐντελῶς ἀπό τήν ἀλήθεια.
10 Ἀλλά ὄχι. Ἐσεῖς δέν θά ἐξαπατηθεῖτε. Ἐγώ ἔχω γιά σᾶς τήν πεποίθηση πού μοῦ ἐμπνέει ἡ σχέση καί ἡ κοινωνία μου μέ τόν Κύριο, ὅτι δέν θά δεχθεῖτε ἄλλο φρόνημα, ἀλλά τό φρόνημα τῆς ἀλήθειας πού διδαχθήκατε. Ἐκεῖνος ὅμως πού σᾶς ἀναστατώνει μέ τίς ψευδοδιδασκαλίες του, θά βαστάσει ὡς βαρύ φορτίο τή δίκαιη κατάκριση τοῦ Θεοῦ, ὁποιοσδήποτε κι ἄν εἶναι. Κι ὅλοι αὐτοί πού σᾶς ἀναστατώνουν εἶναι τόσο ἀνειλικρινεῖς καί συκοφάντες, ὥστε φθάνουν μέχρι τό σημεῖο νά διαδίδουν ὅτι κι ἐγώ τάχα τώρα ἔχω ταχθεῖ ὑπέρ τῆς περιτομῆς.

(Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ - ΜΕ ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΕΚΔΟΣΙΣ «ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ “Ο ΣΩΤΗΡ”»)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου