Πέμπτη 25 Μαρτίου 2021

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ


 
Ὅταν  ὁ  Ἀρχάγγελος  Γαβριὴλ  εὐηγγελίσθη  στὴ  Θεομήτορα  τὴ  σύλληψη  καὶ  γέννηση  τοῦ  Ἰησοῦ  Χριστοῦ,  ἐκείνη,  λέγοντας  πρὸς  αὐτὸν «ἰδοὺ  ἡ  δούλη  Κυρίου·  γένοιτό  μοι  κατὰ  τὸ  ῥῆμα  σου»,  ἀποδέχθηκε   ἐκ  μέρους  ὅλου  τοῦ  ἀνθρωπίνου  γένους  καὶ  ἀπολύτως  ἐλεύθερα  νὰ  συνεργήσει  στὴ  σωτηρία  τοῦ  κόσμου.
Χωρὶς  αὐτὴ  τὴν  ἐλεύθερη  συγκατάθεση  τῆς  Παναγίας  μας  νὰ  συνεργήσει  στὴν  ἐνανθρώπηση  τοῦ  Υἱοῦ  καὶ  Λόγου  τοῦ  Θεοῦ,  τὸ  ἔργο  τῆς  σωτηρίας  τοῦ  κόσμου  δὲν  θὰ  ἦταν  δυνατὸν  νὰ  πραγματοποιηθεῖ!
Ἔτσι,  λοιπόν,  χάρις  στὴν  ὑπακοὴ  τῆς  Θεοτόκου,  «ἐξαπέστειλεν  ὁ  Θεὸς  τὸν  Υἱὸν  Αὐτοῦ»,  ὁ  Ὁποῖος  «ἐν  μορφῇ  Θεοῦ  ὑπάρχων… ἑαυτόν  ἐκένωσε  μορφήν  δούλου  λαβών,  ἐν  ὁμοιώματι  ἀνθρώπων  γενόμενος».
Τὸ  γεγονὸς  αὐτὸ  ἀποτέλεσε, κατὰ  τὸν  ἅγιο  Ἰωάννη  τὸν  Δαμασκηνὸ,    «τὸ  πάντων  καινῶν  καινότατον,  τὸ  μόνον  καινὸν  ὑπὸ  τὸν  ἥλιον» .  Αὐτὸ  τὸ  γεγονός  ἀνυμνεῖ  καὶ  ἡ  Ἁγία  μας  Ἐκκλησία,  ψάλλοντας:  «Ὤ  θαύματος  καινοῦ,  πάντων  τῶν  πάλαι  θαυμάτων!».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου