Δευτέρα 28 Δεκεμβρίου 2015

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ


«Δι᾿ ἡμᾶς τούς ἀνθρώπους καί διά τήν ἡμετέραν σωτηρίαν» κατῆλθε ἐκ τῶν οὐρανῶν ὁ Χριστός καί μαζί Του ἡ εἰρήνη, ἡ ἀποκατάσταση τῆς κοινωνίας μέ τόν Θεό, μέ τόν κάθε ἀδελφό μας καί μέ τόν ἑαυτό μας. Αὐτό ἑορτάζομε σήμερα.
«Δι᾿ ἡμᾶς» ἡ ἀδιάπτωτη ἐλπίδα, ἡ ἀληθινή αἰσιοδοξία, ἡ πραγματική ἀγάπη, ἡ ἀρραγής ἑνότητα, τά μεγάλα δωρήματα τῆς Γέννησής Του. Αὐτό μέ εὐγνωμοσύνη ἐνθυμούμαστε σήμερα.
«Δι᾿ ἡμᾶς» ἡ ὄντως ζωή καί αὐτό εἶναι ἡ μεγαλύτερη εὐεργεσία πού μᾶς προσφέρει ὁ «πρό αἰώνων Θεός». Αὐτό χαιρόμαστε καί πάλι σήμερα.
«Δι᾿ ἡμᾶς Θεὸς ἐν ἀνθρώποις, διὰ τὴν καταφθαρεῖσαν φύσιν, ὁ Λόγος σάρξ ἐγένετο, καὶ ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν, πρὸς τοὺς ἀχαρίστους ὁ Εὐεργέτης, πρὸς τοὺς αἰχμαλώτους ὁ Ἐλευθερωτής, πρὸς τοὺς ἐν σκότει καθημένους, ὁ Ἥλιος τῆς δικαιοσύνης ... ἐπὶ τὸν θάνατον ἡ ζωή, ἡ Ἀνάστασις διὰ τοὺς πεσόντας» (ἀναστάσιμο στιχηρό τῶν αἴνων τοῦ βαρέος ἤχου). Τά πάντα «δι᾿ ἡμᾶς» ἀλλά καί «ἑκών», μέ τήν θέλησή Του. Γιατί μᾶς ἀγαπᾶ πολύ, γιατί εἴμαστε παιδιά Του, γιατί Τόν κατονομάζομε καί Τόν αἰσθανόμαστε Πατέρα μας, γιατί ζοῦμε καί ἀπολαμβάνομε διαρκῶς αὐτήν τήν ἀμφίδρομη ἀγαπητική σχέση πού πληροῖ τίς ὑπάρξεις μας μέ φῶς, ζωή, αἰσιοδοξία καί χαρά.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου