Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2023

Αγιογραφικό ανάγνωσμαΔΕΥΤΕΡΑ ΤΗΣ ΤΥΡΟΦΑΓΟΥ
Καθολικῆς Γ΄ Ἐπιστολῆς Ἰωάννου τὸ Ἀνάγνωσμα   1-15
Ὁ πρεσβύτερος Γαΐῳ τῷ ἀγαπητῷ, ὃν ἐγὼ ἀγαπῶ ἐν ἀληθείᾳ. ᾽Αγαπητέ, περὶ πάντων εὔχομαί σε εὐοδοῦσθαι καὶ ὑγιαίνειν, καθὼς εὐοδοῦταί σου ἡ ψυχή· ἐχάρην γὰρ λίαν ἐρχομένων ἀδελφῶν καὶ μαρτυρούντων σου τῇ ἀληθείᾳ, καθὼς σὺ ἐν ἀληθείᾳ περιπατεῖς. Μειζοτέραν τούτων οὐκ ἔχω χαράν, ἵνα ἀκούω τὰ ἐμὰ τέκνα ἐν ἀληθείᾳ περιπατοῦντα. ᾽Αγαπητέ, πιστὸν ποιεῖς ὃ ἐὰν ἐργάσῃ εἰς τοὺς ἀδελφοὺς καὶ εἰς τοὺς ξένους, οἳ ἐμαρτύρησάν σου τῇ ἀγάπῃ ἐνώπιον ἐκκλησίας, οὓς καλῶς ποιήσεις προπέμψας ἀξίως τοῦ Θεοῦ. Ὑπὲρ γὰρ τοῦ ὀνόματος ἐξῆλθον, μηδέν λαμβάνοντες ἀπὸ τῶν ἐθνικῶν. Ἡμεῖς οὖν ὀφείλομεν ἀπολαμβάνειν τοὺς τοιούτους, ἵνα συνεργοὶ γινώμεθα τῇ ἀληθείᾳ. ῎Εγραψα τῇ ἐκκλησίᾳ· ἀλλ᾽ ὁ φιλοπρωτεύων αὐτῶν Διοτρεφὴς οὐκ ἐπιδέχεται ἡμᾶς. Διὰ τοῦτο, ἐὰν ἔλθω, ὑπομνήσω αὐτοῦ τὰ ἔργα ἃ ποιεῖ, λόγοις πονηροῖς φλυαρῶν ἡμᾶς· καὶ μὴ ἀρκούμενος ἐπὶ τούτοις οὔτε αὐτὸς ἐπιδέχεται τοὺς ἀδελφοὺς καὶ τοὺς βουλο μένους κωλύει καὶ ἐκ τῆς ἐκκλησίας ἐκβάλλει. ᾽Αγαπητέ, μὴ μιμοῦ τὸ κακόν, ἀλλὰ τὸ ἀγαθόν. Ὁ ἀγαθοποιῶν ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐστιν· ὁ κακοποιῶν οὐχ ἑώρακε τὸν Θεόν. Δημητρίῳ μεμαρτύρηται ὑπὸ πάντων καὶ ὑπ᾽ αὐτῆς τῆς ἀληθείας· καὶ ἡμεῖς δὲ μαρτυροῦμεν, καὶ οἴδατε ὅτι ἡ μαρτυρία ἡμῶν ἀληθής ἐστι. Πολλὰ εἶχον γράφειν, ἀλλ᾽ οὐ θέλω διὰ μέλανος καὶ καλάμου σοι γράψαι· ἐλπίζω δὲ εὐθέως ἰδεῖν σε, καὶ στόμα πρὸς στόμα λαλήσομεν. εἰρήνη σοι. Ἀσπάζονταί σε οἱ φίλοι. Ἀσπάζου τοὺς φίλους κατ᾽ ὄνομα.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ (κ. Παναγιώτη Τρεμπέλα)
Ὁ πρεσβύτερος γράφω τήν ἐπιστολή αὐτή πρός τόν ἀγαπητό μου Γάϊο, πού τόν ἀγαπῶ ἐγώ μέ ἀγάπη ἁγνή, ἡ ὁποία ἐμπνέεται ἀπό τήν ἀλήθεια τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ.
2 Ἀγαπητέ μου, σοῦ εὔχομαι νά εὐτυχεῖς σ’ ὅλα καί νά εἶσαι καλά στήν ὑγεία σου, ὅπως πηγαίνει καλά καί προοδεύει ἡ πνευματική σου ζωή. 
3 Χάρηκα πολύ, διότι κατά διαστήματα ἔρχονταν διάφοροι ἀδελφοί καί ἔδιναν καλή μαρτυρία γιά τή ζωή σου, λέγοντας ὅτι αὐτή συμβαδίζει μέ τή χριστιανική ἀλήθεια, καθώς ἐσύ συμπεριφέρεσαι καί βαδίζεις σύμφωνα μέ τήν εὐαγγελική ἀλήθεια.
4 Μεγαλύτερη χαρά δέν ἔχω ἄλλη ἀπό αὐτή, νά ἀκούω δηλαδή ὅτι τά πνευματικά μου παιδιά βαδίζουν μέσα στήν ἀλήθεια καί διαμορφώνουν τή ζωή τους σύμφωνα μ’ αὐτήν. 
5 Ἀγαπητέ μου, κάνεις ἔργο σύμφωνο μέ τή χριστιανική μας πίστη. Ἐννοῶ τό ἔργο πού μέχρι τώρα ἔκανες καί θά κάνεις καί μελλοντικά στούς γνωστούς καί στούς ἄγνωστους ἀδελφούς πού ἔχουν ἀνάγκη φιλοξενίας.
6 Αὐτοί ἔδωσαν τή μαρτυρία τους μπροστά στή σύναξη τῶν πιστῶν γιά τήν ἀγάπη πού τούς ἔδειξες μέ τή φιλοξενία σου. Καλά θά κάνεις λοιπόν ἄν τούς κατευοδώσεις καί πάλι γιά νά συνεχίσουν τό ταξίδι τους, προμηθεύοντάς τους τά ἀπαραίτητα ἐφόδια μέ γενναιοδωρία καί πρόθυμη διάθεση, ἀντάξια τοῦ Θεοῦ, τόν ὁποῖο διακονεῖς μέ τή φιλοξενία αὐτή. 
7 Ἡ φιλοξενία σου αὐτή εἶναι οὐσιαστικά διακονία στό Θεό. Διότι αὐτοί γιά τό ὄνομα τοῦ Χριστοῦ βγῆκαν σέ περιοδεία, χωρίς νά παίρνουν τίποτε ἀπό τούς ἐθνικούς, στούς ὁποίους κηρύττουν τό Εὐαγγέλιο. 
8 Ἐμεῖς λοιπόν οἱ ἀδελφοί τους Χριστιανοί ὀφείλουμε νά ὑποδεχόμαστε τέτοιους ἄνδρες καί νά τούς προσφέρουμε φιλοξενία καί κάθε εἴδους βοήθεια, γιά νά γινόμαστε ἔτσι συνεργάτες τους στή διάδοση τῆς ἀλήθειας. 
9 Ἔγραψα μιά ἐπιστολή στήν Ἐκκλησία γιά τή φιλοξενία αὐτή. Ἀλλά ὁ φιλόδοξος Διοτρεφής, πού ἐπιθυμεῖ νά κατέχει τά πρωτεῖα πάνω στά μέλη τῆς Ἐκκλησίας αὐτῆς, ἀρνεῖται νά ἀναγνωρίσει τό ἀποστολικό μου ἀξίωμα καί δέν μέ δέχεται ὡς πρεσβύτερο.
10 Γι’ αὐτό, ἄν θέλει ὁ Θεός καί ἔλθω κοντά σας, θά ὑπενθυμίσω σέ ὅλους σας τά ἔργα πού κάνει, κατηγορώντας μας ἀβάσιμα μέ λόγια κακόβουλα καί ἀνόητα. Καί δέν ἀρκεῖται μόνο νά μέ κατηγορεῖ· ἐπιπλέον οὔτε ὁ ἴδιος δέχεται νά φιλοξενεῖ τούς ἀδελφούς πού περιοδεύουν γιά τή διάδοση τοῦ Εὐαγγελίου, ἀλλά καί ἐμποδίζει κι ἐκείνους πού θέλουν νά τούς φιλοξενήσουν. Κι ἄν αὐτοί ἐπιμείνουν νά τούς φιλοξενήσουν, τούς πετᾶ ἔξω ἀπό τήν Ἐκκλησία.  
11 Ἀγαπητέ, νά μή μιμεῖσαι τό κακό ἀλλά τό καλό. Ἐκεῖνος πού κάνει τό καλό κατάγεται ἀπό τόν Θεό καί ἀπ’ αὐτόν ἔχει ἀναγεννηθεῖ. Ἐκεῖνος πού κάνει τό κακό δέν ἔχει δεῖ τόν Θεό κι οὔτε ἀπό μακριά τόν ἔχει γνωρίσει.
12 Γιά τόν Δημήτριο ὅλοι δίνουν καλές μαρτυρίες, ἀλλά καί ἡ ἴδια ἡ πραγματικότητα τό ἐπιβεβαιώνει. Καί ἐμεῖς ἐπίσης δίνουμε καλή μαρτυρία γι’ αὐτόν. Καί ξέρετε ἀπό τήν πείρα σας ὅτι ἡ μαρτυρία μας εἶναι ἀληθινή.
13 Εἶχα πολλά νά σοῦ γράψω, ἀλλά δέν θέλω νά σοῦ τά γράψω μέ μελάνι καί πένα.
14 Ἐλπίζω ὅμως πολύ γρήγορα νά σέ δῶ, καί τότε θά μιλήσουμε ἀπό κοντά, στόμα μέ στόμα.
15 Εὔχομαι νά σέ συντροφεύει ἡ εἰρήνη τοῦ Θεοῦ. Σέ χαιρετοῦν ἐγκάρδια οἱ ἀδελφοί πού μᾶς ἀγαποῦν. Χαιρέτησε ὀνομαστικά ἕναν-ἕναν τούς φίλους καί ἀδελφούς.

(Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ - ΜΕ ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΕΚΔΟΣΙΣ «ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ ¨Ο ΣΩΤΗΡ¨»)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου