Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2023

Αγιογραφικό ανάγνωσμα


ΤΡΙΤΗ ΤΗΣ ΤΥΡΟΦΑΓΟΥ
Καθολικῆς Ἐπιστολῆς Ἰούδα τὸ Ἀνάγνωσμα   1-10
᾽Ιούδας, ᾽Ιησοῦ Χριστοῦ δοῦλος, ἀδελφὸς δὲ ᾽Ιακώβου, τοῖς ἐν Θεῷ Πατρὶ ἡγιασμένοις καὶ ᾽Ιησοῦ Χριστῷ τετηρημένοις κλητοῖς· ἔλεος ὑμῖν καὶ εἰρήνη καὶ ἀγάπη πληθυνθείη. ᾽Αγαπητοί, πᾶσαν σπουδὴν ποιούμενος γράφειν ὑμῖν περὶ τῆς κοινῆς σωτηρίας, ἀνάγκην ἔσχον γράψαι ὑμῖν παρακαλῶν ἐπαγωνίζεσθαι τῇ ἄπαξ παραδοθείσῃ τοῖς ἁγίοις πίστει. Παρεισέδυσαν γάρ τινες ἄνθρωποι, οἱ πάλαι προγεγραμμένοι εἰς τοῦτο τὸ κρῖμα, ἀσεβεῖς, τὴν τοῦ Θεοῦ ἡμῶν χάριν μετατιθέντες εἰς ἀσέλγειαν καὶ τὸν μόνον δεσπότην καὶ Κύριον ἡμῶν ᾽Ιησοῦν Χριστὸν ἀρνούμενοι. ῾Υπομνῆσαι δὲ ὑμᾶς βούλομαι, εἰδότας ὑμᾶς ἅπαξ τοῦτο, ὅτι ὁ Κύριος λαὸν ἐκ γῆς Αἰγύπτου σώσας, τὸ δεύτερον τοὺς μὴ πιστεύσαντας ἀπώλεσεν, ἀγγέλους τε τοὺς μὴ τηρήσαντας τὴν ἑαυτῶν ἀρχήν, ἀλλ’  ἀπολιπόντας τὸ ἴδιον οἰκητήριον εἰς κρίσιν μεγάλης ἡμέρας δεσμοῖς ἀϊδίοις ὑπὸ ζόφον τετήρηκεν· ὡς Σόδομα καὶ Γόμορρα καὶ αἱ περί αὐτὰς πόλεις τὸν ὅμοιον τούτοις τρόπον ἐκπορνεύσασαι καὶ ἀπελθοῦσαι ὀπίσω σαρκὸς ἑτέρας πρόκεινται δεῖγμα, πυρὸς αἰωνίου δίκην ὑπέχουσαι. Ὁμοίως μέντοι καὶ οὗτοι ἐνυπνιαζόμενοι σάρκα μὲν μιαίνουσι, κυριότητα δὲ ἀθετοῦσι, δόξας δὲ βλασφημοῦσιν. ὁ δὲ Μιχαὴλ ὁ ἀρχάγγελος, ὅτε τῷ διαβόλῳ διακρινόμενος διελέγετο περὶ τοῦ Μωϋσέως σώματος, οὐκ ἐτόλμησε κρίσιν ἐπενεγκεῖν βλασφημίας, ἀλλ᾽ εἶπεν· ἐπιτιμήσαι σοι Κύριος. οὗτοι δὲ ὅσα μὲν οὐκ οἴδασι βλασφημοῦσιν, ὅσα δὲ φυσικῶς ὡς τὰ ἄλογα ζῷα ἐπίστανται, ἐν τούτοις φθείρονται.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ (κ. Παναγιώτη Τρεμπέλα)
Ἐγώ ὁ Ἰούδας, πού εἶμαι δοῦλος τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ καί ἀδελφός τοῦ Ἰακώβου, γράφω τήν ἐπιστολή αὐτή πρός ἐκείνους πού ἔχει καλέσει ὁ Θεός Πατήρ στή χριστιανική πίστη, καί τούς ἔχει ἁγιάσει καί διαφυλάξει ἀπό τόσους κινδύνους, γιά νά ἀνήκουν στόν Ἰησοῦ Χριστό.
2 Εὔχομαι νά πληθαίνουν σέ σᾶς τό ἔλεος καί ἡ εἰρήνη καί ἡ ἀγάπη. 
3 Ἀγαπητοί, ἐνῶ εἶχα σφοδρό πόθο νά σᾶς γράψω γιά τήν κοινή σωτηρία πού χάρισε σ’ ὅλους μας ὁ Ἰησοῦς Χριστός, ἀναγκάστηκα ἀπό τίς περιστάσεις νά σᾶς γράψω γιά νά σᾶς προτρέψω νά ἀγωνίζεστε μέ δύναμη γιά τήν πίστη ἡ ὁποία παραδόθηκε μιά γιά πάντα στούς Χριστιανούς μέ τό προφορικό κήρυγμα.
4 Εἶναι ἀνάγκη νά ἀγωνίζεστε γιά τήν πίστη αὐτή, διότι ὕπουλα καί δόλια εἰσχώρησαν στήν Ἐκκλησία μερικοί ἀσεβεῖς ἄνθρωποι. Γι’ αὐτούς εἶχε προφητευθεῖ καί προαναγγελθεῖ πρίν ἀπό πολύ καιρό στήν Ἁγία Γραφή ὅτι θά ἐμφανίζονταν καί θά καταδικάζονταν στήν τιμωρία αὐτή, γιά τήν ὁποία θά σᾶς μιλήσω παρακάτω. Εἶναι ἀσεβεῖς, πού διαστρέφουν καί παραποιοῦν τή χάρη τοῦ φωτισμοῦ τῆς ἀλήθειας πού μᾶς χάρισε ὁ Θεός. Τήν παραποιοῦν καί τή νοθεύουν ζητώντας ἀπ’ αὐτήν ἐπιχειρήματα γιά νά δικαιολογήσουν τήν ἀκόλαστη καί ἀνήθικη ζωή τους. Καί ἀρνοῦνται τόν ἕνα καί μοναδικό Δεσπότη καί Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό. 
5 Θέλω λοιπόν νά σᾶς ὑπενθυμίσω, ἄν καί σεῖς τό μάθατε αὐτό μιά γιά πάντα, ὅτι ὁ Κύριος, ἀφοῦ ἔσωσε μέ θαύματα τόν ἰουδαϊκό λαό ἀπό τή γῆ τῆς Αἰγύπτου, ἔπειτα ὅσους δέν τόν πίστεψαν τούς καταδίκασε νά πεθάνουν στήν ἔρημο, χωρίς νά ἀπολαύσουν τή γῆ τῆς ἐπαγγελίας.
6 Καί τούς ἀγγέλους πού δέν φύλαξαν τό ὑψηλό τους ἀξίωμα, ἀλλά ἐγκατέλειψαν τήν οὐράνια κατοικία τους καί ζωή, ὁ Κύριος τούς ἔχει φυλάξει δεμένους μέσα σέ πνευματικό σκοτάδι καί ὁλοκληρωτική στέρηση τῆς θείας χάριτος καί ἀλήθειας μέ δεσμά αἰώνια πού δέν θά συντριβοῦν ποτέ· καί τούς ἔχει ἐκεῖ γιά νά δικασθοῦν τή μεγάλη ἡμέρα τῆς παγκόσμιας Κρίσεως.
7 Ὅπως τά Σόδομα καί τά Γόμορρα καί οἱ τριγύρω τους πόλεις πού ὅμοια μέ τούς ἀσεβεῖς αὐτούς γιά τούς ὁποίους σᾶς μίλησα παραπάνω παρέδωσαν τούς ἑαυτούς τους στήν πορνεία καί ἔτρεχαν πίσω ἀπό ἄλλη σάρκα καί παρασύρθηκαν σέ ἀφύσικες ἀσέλγειες εἶναι μπροστά μας παράδειγμα ἁμαρτωλῶν πού τιμωρήθηκαν μέ τήν ποινή τῆς φωτιᾶς, ἡ ὁποία τούς ἔκαψε ἀμετάκλητα γιά πάντα,
8 τό ἴδιο καί αὐτοί οἱ σημερινοί ἀσεβεῖς, παρά τά φοβερά αὐτά παραδείγματα, ἐξαπατῶνται ἀπό τίς φαντασίες καί τά ὄνειρα πού βλέπουν κι ὅταν ἀκόμη δέν κοιμοῦνται. Κι ἐνῶ μολύνουν τό σῶμα τους μέ τίς αἰσχρές τους πράξεις, ἀπορρίπτουν καί τήν ἐξουσία καί τό μεγαλεῖο τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, καί περιυβρίζουν καί τούς ἀγγέλους πού ἔχουν τόσο μεγάλη δόξα. 
9 Ἀλλά γιά νά σᾶς δείξω πόσο ἁμαρτάνουν μέ τίς βλασφημίες τους αὐτές, σᾶς λέω τό ἑξῆς: Ὁ Μιχαήλ ὁ ἀρχάγγελος, ὅταν συνομιλοῦσε καί ἀντιδικοῦσε μέ τόν διάβολο πού διεκδικοῦσε νά πάρει στήν ἐξουσία του τό νεκρό σῶμα τοῦ Μωυσῆ, δέν τόλμησε νά ἐκφέρει καταδικαστική ἀπόφαση πού νά συνοδεύεται μέ ὑβριστικά καί βλάσφημα λόγια ἐναντίον του, ἀλλά εἶπε στό διάβολο: Ἀπό τόν Θεό νά τό βρεῖς, καί ὁ Κύριος νά σέ ἐπιτιμήσει γιά τήν ἀδικία αὐτή πού τολμᾶς νά κάνεις. 
10 Αὐτοί ὅμως, ἀφενός ὅσα δέν γνωρίζουν, δηλαδή τά πνευματικά καί τά θεῖα, τά περιυβρίζουν καί τά βλασφημοῦν· καί ἀφετέρου ὅσα μέ τίς φυσικές τους αἰσθήσεις, μέ τά ἔνστικτα καί τίς ὀρέξεις τους γνωρίζουν σάν τά ζῶα πού δέν ἔχουν λογική, τά κάνουν γιά νά διαφθείρουν καί νά καταστρέφουν τούς ἑαυτούς τους.

(Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ - ΜΕ ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΕΚΔΟΣΙΣ «ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ ¨Ο ΣΩΤΗΡ¨»)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου