Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2022

Αγιογραφικό ανάγνωσμαΤῌ ΠΕΜΠΤῌ ΤΗΣ Ι΄ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ
Ἐκ τοῦ κατὰ Λουκᾶν
ιη΄ 31 - 34
Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, παραλαβὼν ὁ Ἰησοῦς τοὺς δώδεκα μαθητὰς αὐτοῦ, εἶπε πρὸς αὐτούς· Ἰδοὺ ἀναβαίνομεν εἰς Ἰερουσόλυμα, καὶ τελειωθήσεται πάντα τὰ γεγραμμένα διὰ τῶν προφητῶν τῷ υἱῷ τοῦ ἀνθρώπου. 32 παραδοθήσεται γὰρ τοῖς ἔθνεσι καὶ ἐμπαιχθήσεται καὶ ὑβρισθήσεται καὶ ἐμπτυσθήσεται, 33 καὶ μαστιγώσαντες ἀποκτενοῦσιν αὐτόν, καὶ τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ ἀναστήσεται. 34 καὶ αὐτοὶ οὐδὲν τούτων συνῆκαν, καὶ ἦν τὸ ῥῆμα τοῦτο κεκρυμμένον ἀπ' αὐτῶν, καὶ οὐκ ἐγίνωσκον τὰ λεγόμενα.

  ΕΡΜΗΝΕΙΑ (κ. Παναγιώτη Τρεμπέλα)
31 Ἀφοῦ πῆρε ὁ Ἰησοῦς ἰδιαιτέρως τούς δώδεκα ἀποστόλους, τούς εἶπε: Νά λοιπόν, ἀνεβαίνουμε στά Ἱεροσόλυμα, καί θά ἐκπληρωθοῦν πλήρως ὅλα ὅσα ἔγραψαν οἱ προφῆτες ὅτι θά γίνουν ἐναντίον τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου, φωτισμένοι ἀπό τό Πνεῦμα τό Ἅγιον.
32 Ὁ υἱός τοῦ ἀνθρώπου δηλαδή θά παραδοθεῖ ἀπό τούς ἀρχιερεῖς καί τούς ἄρχοντες τῶν Ἰουδαίων στούς ἐθνικούς, δηλαδή στόν Πιλάτο καί στούς στρατιῶτες τῆς εἰδωλολατρικῆς Ρώμης. Καί θά τόν ἐμπαίξουν, καί θά τόν βρίσουν, καί θά τόν φτύσουν. 
33 Καί ἀφοῦ τόν μαστιγώσουν, θά τόν θανατώσουν. Ἀλλά αὐτός τήν τρίτη ἡμέρα ἀπό τό θάνατό του θά ἀναστηθεῖ.
34 Αὐτοί ὅμως δέν κατάλαβαν τίποτε ἀπ’ αὐτά πού τούς προανήγγειλε ὁ διδάσκαλός τους. Τά λόγια του αὐτά ἦταν αἰνιγματικά, καί ἡ σημασία τους ἔμενε κρυμμένη ἀπ’ αὐτούς. Καί γι’ αὐτό δέν καταλάβαιναν τό νόημά τους. Διότι δέν φαντάζονταν ὅτι ἦταν δυνατόν νά σταυρωθεῖ ὁ Μεσσίας, γιά τόν ὁποῖο ὑπῆρχε γενικῶς ἡ πεποίθηση ὅτι δέν θά πέθαινε ποτέ.

 (Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ - ΜΕ ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΕΚΔΟΣΙΣ «ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ ¨Ο ΣΩΤΗΡ¨»)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου