Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2022

Αγιογραφικό ανάγνωσμαΤῌ ΤΕΤΑΡΤῌ ΤΗΣ Ι΄ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ
Ἐκ τοῦ κατὰ Λουκᾶν
ιη΄ 15 - 17,26 - 30
Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, προσέφερον τῷ Ἰησοῦ τὰ βρέφη ἵνα αὐτῶν ἅπτηται· καὶ ἰδόντες οἱ μαθηταὶ ἐπετίμησαν αὐτοῖς. 16 ὁ δὲ Ἰησοῦς προσκαλεσάμενος αὐτὰ εἶπεν· Ἄφετε τὰ παιδία ἔρχεσθαι πρός με καὶ μὴ κωλύετε αὐτά· τῶν γὰρ τοιούτων ἐστὶν ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ. 17 ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὃς ἐὰν μὴ δέξηται τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ ὡς παιδίον, οὐ μὴ εἰσέλθῃ εἰς αὐτήν. Λέγουσιν αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ· Καὶ τίς δύναται σωθῆναι; 27 ὁ δὲ εἶπε· Τὰ ἀδύνατα παρὰ ἀνθρώποις δυνατὰ παρὰ τῷ Θεῷ ἐστιν. 28 Εἶπε δὲ ὁ Πέτρος· Ἰδοὺ ἡμεῖς ἀφήκαμεν πὰντα καὶ ἠκολουθήσαμέν σοι. 29 ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς· Ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι οὐδείς ἐστιν ὃς ἀφῆκεν οἰκίαν ἢ γονεῖς ἢ ἀδελφοὺς ἢ γυναῖκα ἢ τέκνα ἕνεκεν τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ, 30 ὃς οὐ μὴ ἀπολάβῃ πολλαπλασίονα ἐν τῷ καιρῷ τούτῳ καὶ ἐν τῷ αἰῶνι τῷ ἐρχομένῳ ζωὴν αἰώνιον.

 ΕΡΜΗΝΕΙΑ (κ. Παναγιώτη Τρεμπέλα)
15 Κάποιοι μάλιστα τοῦ ἔφερναν ὄχι μόνο τούς ἀσθενεῖς ἀλλά καί τά πολύ μικρά παιδιά, γιά νά ἀγγίζει τό καθένα μέ τά χέρια του καί νά τά εὐλογεῖ. Οἱ μαθητές ὅμως, ὅταν εἶδαν τούς γονεῖς νά πλησιάζουν, τούς μάλωναν, ἐπειδή νόμιζαν ὅτι δέν ἦταν σωστό νά ἀπασχολοῦν τόν Χριστό γιά μικρά παιδιά.
16 Ἀλλά ὁ Ἰησοῦς κάλεσε τά παιδιά νά ἔλθουν κοντά του καί εἶπε: Ἀφῆστε τά παιδιά νά ἔρχονται σ’ ἐμένα καί μήν τά ἐμποδίζετε· διότι ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ εἶναι γι’ αὐτούς πού θά γίνουν σάν αὐτά καί θά ἀποκτήσουν ταπεινή καρδιά καί παιδική διάθεση.
17 Ἀληθινά σᾶς λέω, ὅποιος δέν δεχθεῖ τό λόγο καί τό κήρυγμα τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ μέ τήν ἁπλότητα, τήν ἐμπιστοσύνη καί τήν ταπείνωση πού δείχνει ἕνα παιδί στούς γονεῖς καί στούς δασκάλους του, δέν θά μπεῖ σ’ αὐτήν.
26 Ἐκεῖνοι πού τά ἄκουσαν αὐτά εἶπαν τότε: Καί ποιός μπορεῖ νά σωθεῖ, ἀφοῦ εἶναι τόσο πολύ δύσκολο, σχεδόν ἀδύνατο, νά σωθοῦν οἱ πλούσιοι, στούς ὁποίους ὁ Θεός ἔδωσε τά ἐπίγεια ἀγαθά του;
27 Τότε ὁ Κύριος τούς ἀπάντησε: Ἐκεῖνα πού εἶναι ἀδύνατο νά γίνουν μέ τήν ἀσθενική δύναμη τοῦ ἀνθρώπου, εἶναι κατορθωτά καί δυνατά μέ τή χάρη καί τή δύναμη τοῦ Θεοῦ. Διότι μόνον ὁ Θεός μπορεῖ νά λύσει τά δεσμά τῆς καρδιᾶς κάθε καλοπροαίρετου πλουσίου πρός τό χρῆμα καί νά τόν καταστήσει ἄξιο τῆς σωτηρίας.
28 Εἶπε τότε ὁ Πέτρος μέ ἀφορμή τήν προτροπή τοῦ Ἰησοῦ πρός τόν πλούσιο: Κύριε, νά, ἐμεῖς τά ἔχουμε ἀφήσει ὅλα καί σέ ἀκολουθήσαμε.
29 Τούς εἶπε τότε ὁ Κύριος: Σᾶς διαβεβαιώνω ὅτι δέν ὑπάρχει κανείς πού ἄφησε σπίτι ἤ γονεῖς ἤ ἀδελφούς ἤ γυναίκα ἤ παιδιά γιά τή βασιλεία τοῦ Θεοῦ,
30 καί δέν θά πάρει ὡς ἀμοιβή καί πολλαπλάσια ἀγαθά στά χρόνια αὐτά τῆς ἐπίγειας ζωῆς του, ἀλλά καί ζωή αἰώνια στόν αἰώνα πού πρόκειται νά ἔλθει.

 (Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ - ΜΕ ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΕΚΔΟΣΙΣ «ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ ¨Ο ΣΩΤΗΡ¨»)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου