Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2022

Αγιογραφικό ανάγνωσμαΤΡΙΤΗ ΤΗΣ Ι΄ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ
Ἐκ τοῦ κατὰ Λουκᾶν
ιζ΄ 26 - 37, ιη΄ 8
Εἶπεν ὁ Κύριος· καθὼς ἐγένετο ἐν ταῖς ἡμέραις Νῶε, οὕτως ἔσται καὶ ἐν ταῖς ἡμέραις τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου· 27 ἤσθιον, ἔπινον, ἐγάμουν, ἐξεγαμίζοντο, ἄχρι ἧς ἡμέρας εἰσῆλθε Νῶε εἰς τὴν κιβωτόν, καὶ ἦλθεν ὁ κατακλυσμὸς καὶ ἀπώλεσεν ἅπαντας. 28 ὁμοίως καὶ ὡς ἐγένετο ἐν ταῖς ἡμέραις Λώτ· ἤσθιον, ἔπινον, ἠγόραζον, ἐπώλουν, ἐφύτευον, ᾠκοδόμουν· 29 ᾗ δὲ ἡμέρᾳ ἐξῆλθε Λὼτ ἀπὸ Σοδόμων, ἔβρεξε πῦρ καὶ θεῖον ἀπ' οὐρανοῦ καὶ ἀπώλεσεν ἅπαντας. 30 κατὰ τὰ αὐτὰ ἔσται ᾗ ἡμέρᾳ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἀποκαλύπτεται. 31 ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ ὃς ἔσται ἐπὶ τοῦ δώματος καὶ τὰ σκεύη αὐτοῦ ἐν τῇ οἰκίᾳ, μὴ καταβάτω ἆραι αὐτά, καὶ ὁ ἐν ἀγρῷ ὁμοίως μὴ ἐπιστρεψάτω εἰς τὰ ὀπίσω. 32 μνημονεύετε τῆς γυναικὸς Λώτ. 33 ὃς ἐὰν ζητήσῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ σῶσαι, ἀπολέσει αὐτήν, καὶ ὃς ἐὰν ἀπολέσῃ αὐτήν, ζῳογονήσει αὐτήν. 34 λέγω ὑμῖν, ταύτῃ τῇ νυκτὶ δύο ἔσονται ἐπὶ κλίνης μιᾶς, εἷς παραληφθήσεται καὶ ὁ ἕτερος ἀφεθήσεται· 35 δύο ἔσονται ἀλήθουσαι ἐπὶ τὸ αὐτό, μία παραληφθήσεται καὶ ἡ ἑτέρα ἀφεθήσεται· 36 δύο ἐν τῷ ἀγρῷ, εἷς παραληφθήσεται καὶ ὁ ἕτερος ἀφεθήσεται. 37 καὶ ἀποκριθέντες λέγουσιν αὐτῷ· Ποῦ, Κύριε; ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς· Ὅπου τὸ σῶμα, ἐκεῖ ἐπισυναχθήσονται καὶ οἱ ἀετοί. Πλὴν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐλθὼν ἆρα εὑρήσει τὴν πίστιν ἐπὶ τῆς γῆς;
  ΕΡΜΗΝΕΙΑ (κ. Παναγιώτη Τρεμπέλα)
26 Καί ὅπως ἔγινε τίς ἡμέρες τοῦ Νῶε, ἔτσι θά συμβεῖ καί τίς ἡμέρες τῆς δευτέρας παρουσίας τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου.
27 Οἱ ἄνθρωποι δηλαδή τότε, στήν ἐποχή τοῦ Νῶε, ἐνῶ αὐτός τούς προειδοποιοῦσε γιά τόν κατακλυσμό καί τήν καταστροφή, ἔτρωγαν ἀσυλλόγιστα καί ἔπιναν, νυμφεύονταν καί πάντρευαν τά παιδιά τους, μέχρι τήν ἡμέρα πού μπῆκε ὁ Νῶε στήν κιβωτό. Καθόλου δηλαδή δέν σκέφτονταν τήν τιμωρία πού τούς περίμενε. Καί ξαφνικά ἦλθε ὁ κατακλυσμός καί τούς κατέστρεψε ὅλους.
28 Θά συμβεῖ κάτι παρόμοιο μ’ αὐτό πού ἔγινε καί στίς ἡμέρες τοῦ Λώτ. Ἔτρωγαν τότε οἱ ἄνθρωποι, ἔπιναν, ἀγόραζαν, πουλοῦσαν, φύτευαν, ἔκτιζαν οἰκοδομές, χωρίς νά σκέφτονται τήν ὀργή τοῦ Θεοῦ πού θά ξεσποῦσε σέ λίγο ἐναντίον τους.
29 Τήν ἡμέρα ὅμως πού βγῆκε ὁ Λώτ ἀπό τά Σόδομα, ἔβρεξε φωτιά καί θειάφι ἀπό τόν οὐρανό καί τούς ἐξολόθρευσε ὅλους.
30 Τά ἴδια θά συμβοῦν καί τήν ἡμέρα ἐκείνη πού θά φανερωθεῖ ἔνδοξα ὁ υἱός τοῦ ἀνθρώπου γιά νά κρίνει τόν κόσμο. Καί τότε δηλαδή θά εἶναι οἱ ἄνθρωποι ἀμέριμνοι καί ἀσυλλόγιστοι, ὅπως στήν ἐποχή τοῦ Νῶε καί τοῦ Λώτ. Καί ἡ δευτέρα παρουσία θά ἔλθει ξαφνικά καί χωρίς νά τήν περιμένουν.
31 Τήν ἡμέρα ἐκείνη πού πρόκειται νά ἔλθει ἡ δευτέρα παρουσία, οἱ συνετοί καί εὐσεβεῖς ἄς ἔχουν νεκρωμένο κάθε ἐνδιαφέρον γιά τά ἐγκόσμια καί ἄς εἶναι ἄγρυπνοι καί προσεκτικοί γιά νά ὑποδεχθοῦν τόν υἱό τοῦ ἀνθρώπου. Ἐκεῖνος πού θά βρίσκεται πάνω στήν ταράτσα ἤ τή στέγη, ἐνῶ τά πράγματά του θά εἶναι κάτω, μέσα στό σπίτι, ἄς μήν κατεβεῖ νά τά πάρει. Κι ἐκεῖνος πού θά εἶναι στό χωράφι, κι αὐτός ἐπίσης ἄς μή γυρίσει πίσω στήν πόλη γιά νά σώσει τά πράγματα πού ἔχει ἐκεῖ.
32 Νά θυμάστε τή γυναίκα τοῦ Λώτ, πού ἁπλῶς καί μόνο γύρισε πίσω γιά νά δεῖ τί γινόταν στά Σόδομα, καί ἔγινε στήλη ἀπό ἁλάτι.
33 Ὅποιος εἶναι προσκολλημένος στά ἐπίγεια καί ἐπιδιώξει νά σώσει τή ζωή του ἀπ’ τό σωματικό θάνατο, αὐτός θά τή χάσει αἰωνίως. Διότι ἡ ψυχή του θά καταδικασθεῖ στήν αἰώνια κόλαση. Ἐνῶ ἐκεῖνος πού θά χάσει τή ζωή του γιά νά μείνει πιστός στό θέλημα τοῦ Θεοῦ, αὐτός θά τήν διατηρήσει, διότι θά σώσει τήν ψυχή του στήν ἄλλη ζωή.

34 Ἡ στενή σας σχέση καί ἡ συμβίωσή σας στή ζωή αὐτή μέ κάποιους συγγενεῖς δέν θά σᾶς ἐμποδίσει νά χωρισθεῖτε καί νά ἔχετε διαφορετική μεταχείριση ὁ ἕνας ἀπ’ τόν ἄλλο τήν ἡμέρα τῆς δευτέρας παρουσίας. Σᾶς βεβαιώνω: Τή νύχτα ἐκείνη πρίν ἀπό τή δευτέρα παρουσία, δύο θά κοιμοῦνται στό ἴδιο κρεβάτι, ὅπως γιά παράδειγμα ἡ μητέρα καί ἡ κόρη, ἤ ὁ σύζυγος μέ τή σύζυγο, ἤ δύο ἀδέλφια, ἤ ἄλλα πρόσωπα πού συνδέονται μέ κάποιον ἄλλο δεσμό συγγένειας. Ὁ ἕνας ἀπ’ αὐτούς ὡς δίκαιος καί θεοφιλής θά παραληφθεῖ γιά νά προϋπαντήσει τόν Κύριο, ἐνῶ ὁ ἄλλος ὡς ἀνάξιος θά ἐγκαταλειφθεῖ.

35 Δύο γυναῖκες θά ἀλέθουν στό ἴδιο μέρος καί θά γυρίζουν μαζί τόν ἴδιο χειρόμυλο. Ἡ μία θά παραληφθεῖ ἀπό τούς ἀγγέλους, καί ἡ ἄλλη θά ἀφεθεῖ ἐκεῖ πού βρίσκεται.
36 Δύο θα εἶναι στό χωράφι. Ὁ ἕνας θά παραληφθεῖ ἀπό τούς ἀγγέλους, καί ὁ ἄλλος θά ἐγκαταλειφθεῖ.
37 Τόν ρώτησαν τότε οἱ μαθητές: Ποῦ θά ἐγκαταλειφθοῦν καί σέ ποιό μέρος θά ἀφεθοῦν, Κύριε; Καί ὁ Κύριος τούς ἀπάντησε: Ἐκεῖ πού εἶναι τό νεκρό σῶμα, δηλαδή οἱ ἄνθρωποι πού εἶναι πνευματικά νεκροί καί ἁμαρτωλοί, ἐκεῖ θά μαζευτοῦν καί οἱ ἀετοί πού θά καταβροχθίσουν τό πτῶμα. Δηλαδή ἐκεῖ θά συναχθοῦν καί οἱ τιμωροί ἄγγελοι πού θά τιμωρήσουν τούς πνευματικά νεκρούς καί ἁμαρτωλούς.
8 Σᾶς διαβεβαιώνω ὅτι ὁ Θεός θά ἀποδώσει γρήγορα τό δίκαιο τῶν ἐκλεκτῶν του καί θά τιμωρήσει ἐκείνους πού τούς ἀδικοῦν. Ἀλλ’ ὅμως, ὅταν ἔλθει ὁ υἱός τοῦ ἀνθρώπου γιά νά κάνει τήν κρίση του καί νά ἀποδώσει δικαιοσύνη, θά βρεῖ ἄραγε πάνω στή γῆ ἀνθρώπους πού νά ἔχουν τήν ἐπίμονη καί ἀκατάβλητη αὐτή πίστη, ὥστε νά μήν ἀποκάμνουν προσευχόμενοι;
 (Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ - ΜΕ ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΕΚΔΟΣΙΣ «ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ ¨Ο ΣΩΤΗΡ¨»)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου