Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 2022

Αγιογραφικό ανάγνωσμαἘκ τοῦ κατὰ Ἰωάννην
ιε΄ 17 - ιστ΄ 2
Εἶπεν ὁ Κύριος τοῖς ἑαυτοῦ Μαθηταῖς· ταῦτα ἐντέλλομαι ὑμῖν, ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους. 18 Εἰ ὁ κόσμος ὑμᾶς μισεῖ, γινώσκετε ὅτι ἐμὲ πρῶτον ὑμῶν μεμίσηκεν. 19 εἰ ἐκ τοῦ κόσμου ἦτε, ὁ κόσμος ἂν τὸ ἴδιον ἐφίλει· ὅτι δὲ ἐκ τοῦ κόσμου οὐκ ἐστέ, ἀλλ' ἐγὼ ἐξελεξάμην ὑμᾶς ἐκ τοῦ κόσμου, διὰ τοῦτο μισεῖ ὑμᾶς ὁ κόσμος. 20 μνημονεύετε τοῦ λόγου οὗ ἐγὼ εἶπον ὑμῖν· οὐκ ἔστι δοῦλος μείζων τοῦ κυρίου αὐτοῦ. εἰ ἐμὲ ἐδίωξαν, καὶ ὑμᾶς διώξουσιν· εἰ τὸν λόγον μου ἐτήρησαν, καὶ τὸν ὑμέτερον τηρήσουσιν. 21 ἀλλὰ ταῦτα πάντα ποιήσουσιν ὑμῖν διὰ τὸ ὄνομά μου, ὅτι οὐκ οἴδασι τὸν πέμψαντά με. 22 εἰ μὴ ἦλθον καὶ ἐλάλησα αὐτοῖς, ἁμαρτίαν οὐκ εἴχον· νῦν δὲ πρόφασιν οὐκ ἔχουσι περὶ τῆς ἁμαρτίας αὐτῶν. 23 ὁ ἐμὲ μισῶν καὶ τὸν πατέρα μου μισεῖ. 24 εἰ τὰ ἔργα μὴ ἐποίησα ἐν αὐτοῖς ἃ οὐδεὶς ἄλλος πεποίηκεν, ἁμαρτίαν οὐκ εἴχον· νῦν δὲ καὶ ἑωράκασι καὶ μεμισήκασι καὶ ἐμὲ καὶ τὸν πατέρα μου. 25 ἀλλ' ἵνα πληρωθῇ ὁ λόγος ὁ γεγραμμένος ἐν τῷ νόμῳ αὐτῶν, ὅτι ἐμίσησάν με δωρεάν. 26 ὅταν δὲ ἔλθῃ ὁ παράκλητος ὃν ἐγὼ πέμψω ὑμῖν παρὰ τοῦ πατρός, τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας, ὃ παρὰ τοῦ πατρὸς ἐκπορεύεται, ἐκεῖνος μαρτυρήσει περὶ ἐμοῦ· 27 καὶ ὑμεῖς δὲ μαρτυρεῖτε, ὅτι ἀπ' ἀρχῆς μετ' ἐμοῦ ἐστε. 1 Ταῦτα λελάληκα ὑμῖν ἵνα μὴ σκανδαλισθῆτε. 2 ἀποσυναγώγους ποιήσουσιν ὑμᾶς· ἀλλ' ἔρχεται ὥρα ἵνα πᾶς ὁ ἀποκτείνας ὑμᾶς δόξῃ λατρείαν προσφέρειν τῷ Θεῷ.

 ΕΡΜΗΝΕΙΑ (κ. Παναγιώτη Τρεμπέλα)
17 Σᾶς δίνω τίς ἐντολές αὐτές, γιά νά ἀγαπᾶτε ὁ ἕνας τόν ἄλλον. Ἔτσι ἑνωμένοι μέ τήν ἀγάπη θά παρουσιασθεῖτε ἰσχυροί καί ἀκατανίκητοι σ’ ὅσους σᾶς μισοῦν.
18 Ἄν σᾶς μισεῖ ὁ κόσμος πού βρίσκεται μακριά ἀπό τόν Θεό, μήν ξεχνᾶτε ποτέ ὅτι πρίν ἀπό σᾶς ἐμένα πρῶτα ἔχει μισήσει.
19 Ἄν ἤσασταν ἀπό τόν κόσμο καί εἴχατε καί σεῖς τά ἁμαρτωλά φρονήματα τοῦ κόσμου, ὁ κόσμος θά σᾶς ἀγαποῦσε ὡς δικούς του. Ἐπειδή ὅμως δέν εἶστε ἀπό τόν κόσμο, ἀλλά ἐγώ σᾶς διάλεξα μέσα ἀπό τόν κόσμο καί σᾶς ξεχώρισα ἀπ’ αὐτόν, γι’ αὐτό σᾶς μισεῖ ὁ κόσμος.
20 Μήν παραξενεύεστε ἀπό τό ὅτι θά συναντᾶτε ἕνα τέτοιο μίσος στόν κόσμο. Ἀλλά νά θυμάστε τό λόγο πού σᾶς εἶπα: Δέν ὑπάρχει δοῦλος ἀνώτερος ἀπό τόν κύριό του. Ἐάν ἐμένα, τόν Κύριό σας, καταδίωξαν, θά καταδιώξουν κι ἐσᾶς πού εἶστε δοῦλοι μου. Ἐάν ἐφάρμοσαν τό λόγο μου, θά ἐφαρμόσουν καί τό δικό σας λόγο.
21 Ἀλλά ὅλα αὐτά θά σᾶς τά κάνουν ὄχι ἐπειδή θά τούς φταῖτε σέ κάτι, ἀλλά ἐξαιτίας μου, γιά τήν πίστη πού ἔχετε καί θά ὁμολογεῖτε στό πρόσωπό μου. Διότι αὐτοί δέν ἔχουν τή σωστή καί ἀληθινή γνώση γιά τόν Θεό, ὁ ὁποῖος μέ ἀπέστειλε στόν κόσμο. Ἡ ἄγνοιά τους ὅμως αὐτή εἶναι ἀδικαιολόγητη.
22 Ἐάν δέν εἶχα ἔλθει καί δέν τούς εἶχα μιλήσει ἀποδεικνύοντάς τους μέ τή διδασκαλία μου καί μέ τά θαύματά μου ὅτι εἶμαι ὁ Μεσσίας, δέν θά εἶχαν ἁμαρτία γιά τήν ἀπιστία πού ἔδειξαν σέ μένα. Τώρα ὅμως δέν ἔχουν καμία πρόφαση πού νά δικαιολογεῖ τήν ἁμαρτία τους. Καί εἶναι βαριά καί ἀσυγχώρητη ἡ ἁμαρτία τους αὐτή.
23 Διότι ἐκεῖνος πού μισεῖ ἐμένα, μισεῖ συγχρόνως καί τόν Πατέρα μου, πού μέ ἀπέστειλε.
24 Ἄν δέν εἶχα κάνει ἀνάμεσά τους τά καταπληκτικά καί ὑπερφυσικά ἔργα, τά ὁποῖα κανείς ἄλλος ἀπό τούς προφῆτες καί ἀπεσταλμένους τοῦ Θεοῦ στήν Παλαιά Διαθήκη δέν ἔχει κάνει, δέν θά εἶχαν ἁμαρτία. Τώρα ὅμως ἡ ἐνοχή γιά τήν ἀπιστία τους εἶναι μεγάλη· διότι καί τά θαύματά μου αὐτά ἔχουν δεῖ, καί ἔχουν μισήσει καί μένα, καί στό δικό μου πρόσωπο καί τόν Πατέρα μου.
25 Ἀλλά μ' αὐτό πού ἔγινε ἐκπληρώθηκε ὁ προφητικός λόγος πού ἔχει γραφεῖ στό Νόμο πού τούς δόθηκε καί γιά τόν ὁποῖο καυχῶνται. Δηλαδή μέ τό μίσος τους αὐτό ἐπαληθεύεται ἐκεῖνο πού λένε οἱ Ψαλμοί, πού περιλαμβάνονται στό Νόμο, ὅτι μέ μίσησαν χωρίς κανένα λόγο καί χωρίς καμιά αἰτία.
26 Σέ ἀντίθεση ὅμως μέ τό ἀδικαιολόγητο καί ἀσυγχώρητο αὐτό μίσος τῶν Ἰουδαίων, στούς καλοπροαίρετους ἀνθρώπους ὁ Θεός θά φανερώσει ποιός εἶμαι. Ὅταν δηλαδή ἔλθει ὁ Παράκλητος, πού ἐγώ θά σᾶς στείλω ἀπό τόν Πατέρα ὡς ὁδηγό καί βοηθό σας, τό Ἅγιον Πνεῦμα δηλαδή, ἐκεῖνος θά μαρτυρήσει γιά μένα. Διότι τό Ἅγιον Πνεῦμα ὡς πηγή τῆς ἀλήθειας φανερώνει στούς ἀνθρώπους τήν ἀλήθεια. Αὐτό ἐκπορεύεται ἀπό τούς κόλπους τοῦ Πατρός ὅπως ἀναπηδᾶ ὁ ποταμός ἀπό τή φυσική πηγή του.
27 Ἀλλά καί σεῖς θά δίνετε μαρτυρία γιά μένα, διότι ἀπό τήν ἀρχή τῆς δημόσιας δράσεώς μου εἶστε μαζί μου ἄμεσοι μάρτυρες τῆς διδασκαλίας μου καί τῶν ἔργων μου. Καθώς μάλιστα θά φωτισθεῖτε τώρα καί ἀπό τόν Παράκλητο, θά δίνετε γιά μένα μαρτυρία σύμφωνη μέ τή μαρτυρία τοῦ Παρακλήτου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΣΤ΄
Σᾶς τά εἶπα αὐτά γιά νά μή σκανδαλισθεῖτε καί κλονισθεῖτε στήν πίστη πού ἔχετε πρός ἐμένα ἐξαιτίας τοῦ μίσους πού ἐκδηλώνει ἐναντίον μου ὁ κόσμος.
2 Θά σᾶς ἀφορίσουν οἱ Ἰουδαῖοι καί θά σᾶς ἀποκλείσουν ἀπό τίς συναγωγές τους ὡς αἱρετικούς. Ἀλλά σάν νά μήν ἔφτανε αὐτό, ἔρχεται ὥρα κατά τήν ὁποία κάθεδιώκτης σας πού θά σᾶς σκοτώνει, θά νομίζει ὅτι ὄχι μόνο δέν κάνει ἔγκλημα, ἀλλά ὅτι μέ τό φόνο αὐτό προσφέρει λατρεία στόν Θεό.

(Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ - ΜΕ ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΕΚΔΟΣΙΣ «ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ ¨Ο ΣΩΤΗΡ¨»)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου