Σάββατο 29 Οκτωβρίου 2022

Αγιογραφικό ανάγνωσμαΤῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΤΗΣ ΣΤ΄ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ
Ἐκ τοῦ κατὰ Λουκᾶν
η΄ 16 - 21
Εἶπεν ὁ Κύριος· Οὐδεὶς λύχνον ἅψας καλύπτει αὐτὸν σκεύει ἢ ὑποκάτω κλίνης τίθησιν, ἀλλ' ἐπὶ λυχνίας ἐπιτίθησιν, ἵνα οἱ εἰσπορευόμενοι βλέπωσι τὸ φῶς. 17 οὐ γάρ ἐστι κρυπτὸν ὃ οὐ φανερὸν γενήσεται, οὐδὲ ἀπόκρυφον ὃ οὐ γνωσθήσεται καὶ εἰς φανερὸν ἔλθῃ. 18 βλέπετε οὖν πῶς ἀκούετε· ὃς γὰρ ἐὰν ἔχῃ, δοθήσεται αὐτῷ, καὶ ὃς ἐὰν μὴ ἔχῃ, καὶ ὃ δοκεῖ ἔχειν ἀρθήσεται ἀπ' αὐτοῦ. 19 Παρεγένοντο δὲ πρὸς αὐτὸν ἡ μήτηρ καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ, καὶ οὐκ ἠδύναντο συντυχεῖν αὐτῷ διὰ τὸν ὄχλον. 20 καὶ ἀπηγγέλη αὐτῷ λεγόντων· Ἡ μήτηρ σου καὶ οἱ ἀδελφοί σου ἑστήκασιν ἔξω ἰδεῖν σε θέλοντες. 21 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν πρὸς αὐτούς· Μήτηρ μου καὶ ἀδελφοί μου οὗτοί εἰσιν οἱ τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ ἀκούοντες καὶ ποιοῦντες αὐτόν.

 ΕΡΜΗΝΕΙΑ (κ. Παναγιώτη Τρεμπέλα)
16 Μέ τή διδασκαλία μου ἄναψα στίς ψυχές σας φῶς καί γίνατε πνευματικά λυχνάρια. Κανείς ὅμως ὅταν ἀνάψει ἕνα λυχνάρι, δέν τό σκεπάζει μέ κάποιο σκεῦος, οὔτε τό τοποθετεῖ κάτω ἀπ’ τό κρεβάτι. Ἀλλά τό βάζει πάνω στό λυχνοστάτη, γιά νά βλέπουν τό φῶς ὅσοι μπαίνουν στό δωμάτιο.
17 Ἔτσι κι ἐσεῖς σάν πνευματικά λυχνάρια καλά τοποθετημένα πρέπει νά φωτίζετε τούς ἀνθρώπους. Κι αὐτά πού ἀκοῦτε τώρα νά μήν τά κρύβετε, ἀλλά νά τά μεταδίδετε καί στούς ἄλλους· διότι δέν ὑπάρχει τίπο­τε κρυφό πού δέν θά γίνει φανερό, καί τίποτε μυστικό πού δέν θά γίνει γνωστό καί δέν θά φανερωθεῖ. Ἔτσι καί ἡ διδασκαλία μου, ἀκόμη κι ἄν ἐσεῖς τήν κρατήσετε μυστική, θά φανερωθεῖ ἀπό ἄλλους καί θά φωτίσει τόν κόσμο.
18 Ἀφοῦ λοιπόν ἡ διδασκαλία μου θά γίνει φανερή, νά προσέχετε ἐσεῖς πού θά τή διαδώσετε πῶς τήν ἀκοῦτε. Νά τήν ἀκοῦτε μέ καθαρή καρδιά καί νά τήν κατανοεῖτε καί νά τήν ἐγκολπώνεσθε, γιά νά γίνετε τέλειοι διδάσκαλοι τῆς ἀλήθειας. Διότι σ’ ἐκεῖνον πού ἀκούει πρόθυμα τήν ἀλήθεια καί τήν κατέχει, θά τοῦ δοθεῖ μεγαλύτερη γνώση καί πλουσιότερος φωτισμός τῆς ἀλήθειας. Ἀπό ἐκεῖνον ὅμως πού δέν κατέχει τήν ἀλήθεια θά τοῦ ἀφαιρεθεῖ καί ὁ βαθμός ἐκεῖνος τῆς γνώσεως πού νομίζει ὅτι κατέχει.
19 Στό μεταξύ ἦλθαν κοντά του ἡ μητέρα του καί τά θεωρούμενα ἀδέλφια του. Δέν μποροῦσαν ὅμως νά τόν πλησιάσουν καί νά τοῦ μιλήσουν ἀπό τή συρροή τοῦ πλήθους.
20 Τόν εἰδοποίησαν λοιπόν μερικοί καί τοῦ εἶπαν: Ἡ μητέρα σου καί οἱ ἀδελφοί σου στέκονται ἔξω καί θέλουν νά σέ δοῦν.
21 Αὐτός τότε τούς ἀποκρίθηκε: Μητέρα μου καί ἀδελφοί μου εἶναι αὐτοί ἐδῶ πού ἀκοῦν τό λόγο τοῦ Θεοῦ καί τόν τηροῦν στή ζωή τους, χωρίς νά τόν παραβαίνουν καί νά τόν ἀθετοῦν.
 (Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ - ΜΕ ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΕΚΔΟΣΙΣ «ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ ¨Ο ΣΩΤΗΡ¨»)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου