Κυριακή 31 Ιανουαρίου 2021

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΖΑΚΧΑΙΟΥ: Προσεκτικοί στα λόγια μας που θα συμβαδίζουν με τις πράξεις μας.«Μηδείς σου τῆς νεότητος καταφρονεί­τω, ἀλλά τύπος γίνου τῶν πιστῶν ἐν λόγῳ, ἐν ἀναστροφῇ, ἐν ἀγάπῃ» (1 Τιμ. 4.12).
Μέ αὐτά τά λόγια ἀπευθύνεται, ἀδελφοί μου, ὁ ἀπό­στολος Παῦλος στόν μαθητή του, ἐπίσκο­πο Ἐφέσου Τιμόθεο, στό ση­με­ρινό ἀποστολικό ἀνάγνωσμα καί τόν προ­τρέπει νά γίνει παράδειγμα καί πρότυπο ζωῆς γιά ὅλους τούς πιστούς μέ τά λόγια, τίς πράξεις καί τή συμπεριφορά του, ἀλλά κυρίως μέ τήν ἀγάπη του.
Συγχρόνως ὅμως προτείνει ὁ ἀπόστολος Παῦ­λος ὡς ὑπόδειγμα ζωῆς στούς χρι­στι­α­­­νούς τῆς Ἐφέσου ὄχι ἕναν ἄνθρωπο ὥρι­μο στήν ἡλικία, μέ ἐμπειρία ζω­ῆς, ἀλλά ἕναν νέο ἄνθρωπο, θέλοντας νά δείξει τόσο στόν ἴδιο τόν μαθητή του Τι­μό­θεο, πού σέ νεαρή ἡλικία εἶχε ἀναλά­βει τό πολυεύθυνο καί βαρύ ἀξίωμα τοῦ ἐπι­σκό­που, ὅσο καί στά μέλη τῆς τοπικῆς Ἐκ­κλη­σίας ὅτι αὐτό πού ἔχει βαρύνουσα ση­μασία δέν εἶναι ἡ ἡλικία ἀλλά ὁ τρόπος μέ τόν ὁποῖο ζεῖ καί πολιτεύεται ἕνας ἄν­θρω­πος. Γι᾽ αὐτό καί ἔχει μεγάλο ἐνδιαφέρον νά προσέξουμε, ἀδελφοί μου, τούς τομεῖς στούς ὁποίους δίνει σημασία ὁ πρωτοκορυφαῖος ἀπόστο­λος.
Δέν ἑστιάζει τήν προσοχή τοῦ μαθη­τοῦ του σέ στοιχεῖα πού ἑλκύουν συνήθως τήν προσοχή τῶν ἀνθρώπων καί ἰδιαιτέ­ρως τήν προσοχή τῶν ἀνθρώπων τῆς ἐπο­χῆς μας, ὅπως εἶναι ὁ πλοῦτος, ἡ δόξα, ἡ προ­βολή καί ἡ λάμψη, ἤ ἀκόμη οἱ ἀνέσεις καί οἱ εὐκο­λίες τῆς ζωῆς, ἡ φήμη καί ἡ κοινωνική ἀποδοχή, γιατί γνωρίζει καλά πώς αὐτά ὄχι ἁπλῶς δέν ἔχουν καμιά ἀξία, ἀλλά καί γιατί εἶναι πράγματα τά ὁποῖα δέν ὠφε­λοῦν τούς ἀνθρώπους, ἐάν τά μιμηθοῦν.
Ὁ ἀπόστολος Παῦλος ὑπογραμμίζει τά στοι­χεῖα ἐκεῖνα πού εἶναι χρήσιμα καί ὠφέ­λιμα καί τά ὁποῖα θά πρέπει νά ἔχει τό­σο ὁ μαθητής του Τιμόθεος, ὅσο καί ὅλοι ἐμεῖς πού εἴμαστε μέ τήν εὐρεία ἔν­νοια τοῦ ὅρου μαθητές τοῦ ἀποστόλου, ὥστε νά λειτουργοῦμε ὡς πρότυπα ζωῆς γιά τούς ἀνθρώπους γύρω μας. Καί αὐτά ἀφοροῦν ἀφενός τίς πράξεις μας καί τά λόγια μας καί ἀφετέρου τά συναισθήματά μας.
«Τύπος γίνου τῶν πιστῶν ἐν λόγῳ, ἐν ἀνα­στροφῇ, ἐν ἀγάπῃ». Νά γινόμαστε, ἀδελ­φοί μου, πρότυπα μέ τά λόγια μας, μέ τή συμπεριφορά μας καί μέ τήν ἀγάπη μας. Αὐτό μᾶς ζητᾶ ὁ ἀπόστολος Παῦλος. Τά λόγια μας εἶναι τό στοιχεῖο μέ τό ὁποῖο ἐπικοινωνοῦμε μέ τούς ἀνθρώπους καί μέ τό ὁποῖο ἐκφράζουμε τό περιεχόμενο τοῦ νοῦ καί τῆς καρδιᾶς μας. Μιά λέξη πού πολλές φορές φθάνει ἀκόμη γιά νά μᾶς ὁδηγήσει καί στή σωτηρία. Τό εἴδαμε, ἄλλω­στε, σήμερα καί στό εὐαγγελικό ἀνάγνω­σμα: μία φράση τοῦ Χριστοῦ πρός τόν Ζακ­χαῖο ἔφθανε γιά νά σωθεῖ καί ὁ ἴδιος καί ἡ οἰκογένειά του.
Ἀνάλογη σημασία ἔχουν, ἀδελφοί μου, καί οἱ πράξεις μας. Πολλοί εἶναι καλοί στά λόγια, ξέρουν τί πρέπει νά ποῦν ἤ τί πρέ­πει νά ὑποδείξουν, ἀλλά ὑστεροῦν στά ἔργα. Ἄλλα λένε μέ τά λόγια τους καί ἄλ­λα δείχνουν οἱ πράξεις τους. Καί οἱ πρά­ξεις, ἐπειδή ἀποτελοῦν τήν ἐφαρμογή καί τῶν λόγων καί τῶν σκέψεών μας, ἔχουν με­γα­λύτερη δύναμη καί ἀποτελοῦν ἰσχυ­ρό­τερο παράδειγμα ἀπό ὅ,τι τά λόγια.
Ὅμως μεγαλύτερη δύναμη καί ἀπό τά λόγια καί ἀπό τίς πράξεις ἔχει τό παρά­δειγμα τῆς ἀγάπης μας, γιατί ἡ ἀγάπη εἶναι αὐτή πού κατά τόν ἀπόστολο Παῦλο «πάντα στέγει, πάντα ἐλπίζει, πάντα ὑπο­μένει» καί «οὐδέποτε ἐκπίπτει», εἶναι αὐ­τή πού ξεκλειδώνει τίς ψυχές τῶν ἀνθρώ­πων καί τίς ὁδηγεῖ στόν Θεό. Εἶναι αὐτή πού ἄν ὑπάρχει, ὅπως ἔλεγε κάποιος σύγ­χρο­νος θεολόγος, «ὅλα ἐπιτρέπονται». Εἶ­ναι αὐτή πού ὅταν τήν ἔχουμε ὡς κριτή­ριο τῶν λόγων καί τῶν πράξεών μας, τότε ὄχι μόνο θά ζοῦμε σέ μία καλύτερη κοι­νω­νία ἀλλά θά βαδίζουμε καί τόν δρόμο τῆς ἁγιότητος.
Αὐτόν τόν δρόμο βάδισαν, ἀδελφοί μου, καί οἱ τρεῖς Ἱεράρχες πού ἑορτάσαμε χθές. Τά λόγια καί οἱ πράξεις, ἀλλά κυρίως ἡ ἀγάπη τους γιά τούς ἀνθρώπους καί γιά τόν Θεό ἀποτελεῖ γιά ὅλους τούς πιστούς, ὄχι μόνο τῆς ἐποχῆς τους ἀλλά καί τῆς δι­κῆς μας ἐποχῆς, τύπο καί παράδειγμα ζωῆς. Γι᾽ αὐτό καί ἄν θέλουμε πράγματι νά τούς τιμοῦμε, ἄς προσπαθήσουμε νά ἀκο­λου­θήσουμε τό δικό τους παράδειγμα καί ἄς τούς προβάλλουμε ὡς παραδείγματα ζωῆς καί στούς συνανθρώπους καί στά παιδιά μας, πού εὔκολα παρασύρονται ἀπό τά ἐφήμερα πρότυπα τῶν κάθε εἴδους ἀστέρων τῆς ἐποχῆς, ἀλλά ξεχνοῦν τά αἰώ­νια πρότυπα τῶν ἁγίων τῆς Ἐκκλη­σίας μας, αὐτῶν πού μᾶς ὁδηγοῦν ὅλους στήν ἀσφαλῆ ὁδό τῆς σωτηρίας μας.

 Μητροπολίτης Βεροίας κ. Παντελεήμων
http://imverias.blogspot.com/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου