Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2021

Ὑπάρχει ἐλπίδα!Στήν μυθολογία τῆς ἀρχαιότητος γίνεται λόγος γιά τόν Ἐπιμηθέα, ὁ ὁποῖος κατώρθωσε σέ ἕνα ἑπτασφράγιστο πιθάρι νά ἐγκλωβίση ὅλα τά δεινά τοῦ κόσμου καί ἔδωσε αὐστηρή ἐντολή κανείς νά μήν ἀνοίξη τό πιθάρι.
Ὅμως ἡ Πανδώρα, γεμάτη περιέργεια, τόλμησε νά ἀνοίξη τό κουτί, ὥστε νά ἐξέλθουν ὅλα τά κακά τοῦ κόσμου. Κατώρθωσε, βεβαίως, πάλι νά τό κλείση, ἀλλά νά φυλακίση μέσα μόνον τήν ἐλπίδα.

Ἡ ἐλπίδα συνεχίζει νά ὑπάρχη, ὄχι στό πιθάρι, ἀλλά στίς καρδιές ὅλων τῶν ἀνθρώπων. Ποιός ἀπό μᾶς δέν δέχθηκε τά δεινά τοῦ Ἐπιμηθέα; Αὐτά καί ἄλλα τόσα δεχθήκαμε καί δεχόμαστε σέ καθημερινή βάσι.
Ἡ ἐλπίδα ὑπάρχει! Τήν κρατοῦν βαθειά στήν καρδιά τους μόνον οἱ πιστοί, μόνον ἐκεῖνοι πού κουβαλοῦν μέσα τους Θεό, πού εὐλαβοῦνται τό ἅγιο ὄνομά Του.
Αὐτοί πού ἐλπίζουν τήν ὥρα πού τό ἡφαίστειο ξερνάει τήν λάβα του, τήν ὥρα πού σείεται ἡ γῆ στά πόδια τους, αὐτοί πού ἀντιμετωπίζουν μέ θάρρος τά φουσκωμένα κύματα πού σαρώνουν τά σπίτια, μεταβάλλοντάς τα σέ πνιγμένα καραβάκια.
Μή φοβεῖσθε, παιδιά, ἔχετε θάρρος, ἐλπίζετε, πιστεύετε. «Αὕ­τη ἡ νίκη ἡ νικήσασα τόν κόσμον, ἡ πίστις ἡ­μῶν».
Ὁ Χριστιανός ἠμπορεῖ νά λα­λῆ καί νά ψάλλη τά μεγαλεῖα τοῦ Θεοῦ καί ἐν μέσῳ θρήνων καί ὀδυρμῶν νά ἀκούγεται τό κελάιδισμα τοῦ ἀηδονιοῦ χαρούμενο καί ἐλ­πι­δοφόρο.
Τό μήνυμα, λοιπόν, γιά ὅλους μας εἶναι ἕνα καί μοναδικό: Πιστεύετε, ἐλπίζετε, ἀγωνίζεσθε, ἀντισταθῆτε.
Πηγή: Περιοδικό «ΑΓΙΑ ΛΥΔΙΑ», τεῦχος 467, Ἰανουάριος 2012.
https://oikohouse.wordpress.com/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου