Κυριακή 22 Δεκεμβρίου 2019

Ὁ Μεγάλος ἀναμενόμενος


Ἡ σημερινή Κυριακή εἶναι ἡ κορύφωση τῆς προσμονῆς μας καί ὁ προάγγελος τῆς μεγάλης δεσποτικῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων.
           Ἡ ἐνανθρώπηση τοῦ Θεοῦ Λόγου εἶναι ἡ κορυφαία ἔκφραση τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ γιά τόν ἄνθρωπο καί τό ἐπιστέγασμα τῆς ἐφαρμογῆς τοῦ θείου σχεδίου γιά τήν σωτηρία τοῦ ἀνθρωπίνου γένους. Ὅταν ἦλθε τό πλήρωμα τοῦ χρόνου, «ἐξαπέστειλεν ὁ Θεός τόν Υἱόν αὐτοῦ γενόμενον ἐκ γυναικός, γενόμενον ὑπό νόμον, ἵνα τούς ὑπό νόμον ἐξαγοράσῃ, ἵνα τήν υἱοθεσίαν ἀπολάβωμεν». Ὁ αἰώνιος καί ἄπειρος Θεός συγκαταβαίνει καί γίνεται ἄνθρωπος τέλειος, χωρίς νά ἀφήσει τήν θεότητά του. Στό θεανδρικό, θεανθρώπινο πρόσωπό Του συναντήθηκε καί ἑνώθηκε ἡ θεία μέ τήν ἀνθρώπινη φύση. Ὁ Δημιουργός καί Κτίστης γίνεται δημιούργημα καί κτίσμα. Ὁ ἀόρατος Θεός ὁρᾶται καί ὁ ἀναφής ψηλαφεῖται. Ὁ ἀσώματος Θεός λαμβάνει σῶμα. Ὁ ἄναρχος Θεός ἀρχίζει στή γῆ τήν θεανθρώπινη ὕπαρξή Του.
        Ἡ γέννηση τοῦ Χριστοῦ εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς θείας Ἀγάπης. Ἡ ἄμετρη αὐτή Ἀγάπη ὁδήγησε τόν Ἰησοῦ Χριστό στήν ἀσύλληπτη γιά τόν ἀνθρώπινο νοῦ, θεία κένωση: Ἀπό τά δυσθεώρητα ὕψη τῆς θείας δόξης καταδέχθηκε νά κατέλθει καί νά ἐνδυθεῖ τήν ἀνθρώπινη φύση, νά τήν κάνει στό ἑξῆς, αἰωνίως, μέρος τῆς θεανθρώπινης ὑποστάσεως Του.
        Γιά ἄλλη μιά φορά ἀκούγεται στὴ γῆ τό λυτρωτικό μήνυμα τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ. Εἶναι ἕνα μήνυμα χαρούμενο, ζωτικό καί ἐλπιδοφόρο. Τό ἀπ’αἰῶνος κεκρυμμένο μυστήριο εἶναι πλέον πραγματικότητα. Τό ἀνήγγειλε ὁ οὐρανός μέ τόν Ἀστέρα. Τό ἔψαλλαν οἱ Ἄγγελοι. Τό διαισθάνθηκαν οἱ Μάγοι τῆς Ἀνατολῆς. Τό πανηγύρισε ὁλόκληρη ἡ κτίση. 
      Ὁ Μεγάλος Ἀναμενόμενος, ἡ προσδοκία τῶν Ἐθνῶν, ὁ Βασιλεύς τοῦ Ἰσραήλ «λαθών ἐτέχθη ὑπό τό Σπήλαιον». Τό μυστήριο τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Χριστοῦ δέν εῖναι μόνο τό ἐφ’ἅπαξ ἱστορικό γεγονός τό «ἐν ἡμέραις Ἡρώδου τοῦ βασιλέως».  Εἶναι τό γεγονός τῆς καθημερινῆς ζωῆς τῆς Ἐκκλησίας πού λαμβάνει χώρα κατά τή Λειτουργία, στό Μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας. Συντελεῖται ὅμως καί στήν καρδιά κάθε πιστοῦ προσωπικά. Ὁ Χριστός γεννιέται μέσα μας μέ τήν πίστη καί σαρκώνεται μέ τίς ἀρετές. Ὅλη ἡ ἐν Χριστῷ ζωή, ἡ πνευματική ζωή, εἶναι ζωή ἀναγεννήσεως, δηλαδή γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ ἐντός μας. 
       Ἀνέτειλε ὁ Ἥλιος τῆς Δικαιοσύνης. Ἦρθε ἐπί γῆς εἰρήνη. Ἡ ἴδια ἡ Ἀγάπη ταπεινώθηκε γιὰ μᾶς. Ὁ Λυτρωτής ἦλθε. Γιά ἄλλη μιά φορά κτυπᾶ τήν πόρτα τῆς καρδιᾶς μας. Ἄς ἀκούσουμε τό χαρούμενο μήνυμα: «Χριστός γεννᾶται». Ἂς μή μείνουμε ψυχροί καί ἀδιάφοροι, μακριά Του. Ὁ Χριστός ζητεῖ ἀπό μᾶς ψυχική προετοιμασία. Περιμένει ὅλοι ἐμεῖς  νά εὐτρεπίσουμε «τῶν Γενεθλίων τάς εἰσόδους ἐπί τῶν ψυχικῶν  θησαυρισμάτων». 
      Μακάρι νά ἀξιωθοῦμε ὅσο ζοῦμε νά νοιώσουμε ὅτι γεννήθηκε ὁ Χριστός στήν καρδιά μας γιατὶ μόνο τότε θά ζήσουμε πραγματικά τήν εὐτυχία, τή χαρά, τήν ἀγάπη καί  τήν εἰρήνη πού ποθοῦμε.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου