Σάββατο 24 Δεκεμβρίου 2016

ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ


Ὁ Ἀρχάγγελος Γαβριήλ, ὁ ἀρχάγγελος τῆς Κ. Διαθήκης, ὁ ἀγαθός ἄγγελος τῆς εἰρήνης καὶ εὐλογίας τοῦ Θεοῦ καὶ τῶν εὐαγγελικῶν μηνυμάτων, ὁ προστάτης τῆς Παναγίας καὶ τῆς λεγομένης «ἁγίας Οἰκογενείας».

Ἡ Παναγία, ἡ Μητέρα τοῦ Κυρίου, ἡ Θεοτόκος και Ἀειπάρθενος, ἡ ὑπάρχουσα καὶ ὑπομένουσα, ἡ Γραμματέας τῶν θείων Μυστηρίων καὶ ἀληθειῶν, ἡ θεόπνευστη ὑμνωδὸς τῶν Μεγαλείων του Θεοῦ, ἡ ἀεὶ μένουσα καὶ ἀκούουσα παρὰ τοὺς πόδας τοῦ Υἱοῦ καὶ Θεοῦ της, ἡ Μαθήτρια τοῦ Χριστοῦ καὶ Διδασκάλισσα τῶν Ἀποστόλων.

Ὁ Ἰωσήφ, ὁ δίκαιος και ἅγιος και σιωπηλός προστάτης τῆς Παναγίας και τοῦ θείου βρέφους, ὁ ἐνάρετος και ἀπονήρευτος, ὁ καλοκάγαθος καὶ εὐσπλαγχνικός, ὁ ὑπὸ ἁγίων ἀγγέλων χρηματιζόμενος.

Ἡ Ἐλισάβετ, ἡ γηραιά μητέρα τοῦ Προδρόμου, ἡ ἐμπνευσμένη Ὁμολογήτρια τοῦ Μεγαλείου τῆς Θεοτόκου καὶ τῶν θείων δογμάτων τοῦ Χριστοῦ μυστικὴ ἀναφωνήτρια.

Ὁ Πρόδρομος, το ἐμπνευσμένον δοξολογικό βρέφος, ὁ συγγενής τοῦ Κυρίου, ὁ μάρτυρας τῆς ἀληθείας ἐκ κοιλίας μητρός αὐτοῦ, ὁ μέγας ἀσκητὴς καὶ προφήτης, ὁ μείζων τῶν προφητῶν.

Ὁ Καίσαρας, ὁ αὐτοκράτορας τῆς ἀπογραφῆς καὶ τῆς φορολογίας, ὁ ἄρχοντας τῆς πολυαρχίας.

Οἱ Βηθλεεμίτες, οἱ συμφεροντολόγοι καὶ ἄσπλαγχνοι ἀφιλόξενοι τῶν ἐγκύων γυναικῶν καὶ παραδόπιστοι ξενοδόχοι.

Ὁ Χριστός, Ὁ Ἐμμανουήλ, ὁ Ἰησοῦς, Ὁ Κύριος, Ὁ Ναζωραῖος, ὁ Μεσσίας, ὁ ἀναμενόμενος, ἡ προσδοκία τῶν Ἐθνῶν, τὸ Παιδίον, Ὁ Μεγάλης Βουλῆς Ἄγγελος, ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ καὶ Λυτρωτὴς τοῦ Κόσμου, ὁ Ἀμνός τοῦ Θεοῦ.

Οἱ Ἄγγελοι, ἡ χορωδία και ὀρχήστρα τοῦ Οὐρανοῦ, τὰ 9 τάγματα τῆς ἀγάπης καὶ τοῦ θείου Φωτός, τὸ ἐναρμόνιο μέλος τῶν θείων ἀποκαλύψεων, οἱ ταχυδρόμοι καὶ οἱ ψάλτες τοῦ Θεοῦ, τὰ περιστέρια τῆς ἄνω Ἱερουσαλήμ.

Ὁ Ἡρώδης, ὁ μανείς, ὁ θηριώδης, ὁ σφαγέας, ὁ παιδοκτόνος, ὁ μέθυσος τῆς ἐξουσίας, ὁ ἀδίστακτος, ὁ ὑποκριτής, ὁ τελικὰ παιζόμενος καὶ ἐμπαιζόμενος, ὁ ψεύτης, ὁ φονέας.

Οἱ Μάγοι, οἱ ἀγαθοί ἐπιστήμονες, οἱ βασιλεῖς τῶν Περσῶν, οἱ φέροντες, χρυσόν τὴν ἀγάπην εἰς τὸν Βασιλέα, λίβανον τὴν προσευχὴν εἰς τὸν Θεὸν καὶ σμύρναν τὰ μύρα εἰς τὸν ἄνθρωπον, οἱ καλόπιστοι, οἱ ἀδιακόπως ἐρευνῶντες τὸν οὐρανὸν καὶ ἀναζητοῦντες τὸν ἀληθινόν Θεόν, οἱ ἱεραποδημητὲς καὶ προσκυνητὲς τῶν Ἁγίων Τόπων, οἱ ἀχθοφόροι τῶν θείων δώρων, οἱ συνεργαζόμενοι καὶ ὁμονοοῦντες, οἱ εὐλογημένοι.

Οἱ Ποιμένες, οἱ ἀθῶοι, οἱ καρδιακοί, οἱ πιστοί, οἱ το θαῦμα θαυμάζοντες, προσκυνοῦντες καὶ κηρύττοντες, οἱ ἀποφασιστικοί, οἱ δρομεῖς τῆς ἀγάπης καὶ τῆς θείας ἀλήθειας, οἱ ἀγγελοπληροφορούμενοι, οἱ σεβαστικοί, οἱ φοβούμενοι τὸν Θεόν.

Ὁ ἀστήρ, ὁ προπορευόμενος ὁδηγός, ὁ ἄγγελος τῶν Μάγων, ὁ ἐμφανιζόμενος καὶ κρυπτόμενος, ὁ φαίνων καὶ σβεννύμενος, τὸ ἄλλο ὄνομα τῆς χάριτος, ἡ χαρὰ τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῶν ψυχῶν μας

Ὁ ἅγιος Ἱερώνυμος, ὁ ἅγιος ἀσκητής τοῦ Σπηλαίου, ὁ ἑρμηνευτής τῆς Βίβλου καὶ προσευχόμενος ὑπέρ ἀφέσεως ἁμαρτιῶν, ἔνδοθεν τοῦ σπηλαίου.

Ἐμεῖς ὅλοι, οἱ μετά Χριστόν Βηθλεεμίτες, οἱ εὐλογημένοι ποιμένες καὶ προσκυνοῦντες μάγοι, οἱ ἐπίγειοι ἄγγελοι καὶ οὐράνιοι ἄνθρωποι, οἱ ἐν τῷ σπηλαίῳ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τὸ θαῦμα κηρύττοντες, οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, οἱ ἀναγεννημένοι δι᾽ ὕδατος καὶ πνεύματος.

https://proskynitis.blogspot.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου