Παρασκευή 29 Απριλίου 2016

Τό παράδειγμα του Χριστού


Σαν πολύτιμη πνευματική κληρονομιά άφησε
Ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός στην Εκκλησία Του
Τη διδασκαλία, τα θαύματα
Και προ παντός, το παράδειγμά Του.
Ότι δίδαξε, το εφήρμοσε πρώτος στην επίγεια ζωή Του.
Ότι προείπε για την Εκκλησία Του
Εκπληρώθηκε πρώτα στον εαυτό Του.
Δίδαξε την αγάπη προς τους εχθρούς
Και πρώτος τήρησε αυτή την εντολή
Όταν στο αποκορύφωμα του πάθους Του
Ικέτευε τον ουράνιο Πατέρα Του υπέρ των σταυρωτών Του:
"Πάτερ, άφες αυτοίς ου γαρ οίδασι τι ποιούσι" (Λουκ.23,34).
Δίδαξε την άμετρη ανεξικακία:
"Όστις σε ραπίσει επί την δεξιάν σιαγόνα, στρέψον αυτώ και την άλλην" (Ματθ.5,39)
Και παραδόθηκε εκούσια στα χέρια των ανόμων Ιουδαίων.
"Ός λοιδορούμενος ουκ αντελοιδόρει, πάσχων ουκ ηπείλει, παρεδίδου δε τω κρίνοντι δικαίως"(Α΄Πέτρου2,23).
Δίδασκε να μη φοβούμεθα
"Από των αποκτεννόντων το σώμα, την δε ψυχήν μη δυναμένων αποκτείναι" (Ματθ.10,28)
Και δεν φοβήθηκε τους φονευτάς Του.
Ευαγγελίσθηκε την ανάσταση των νεκρών και την αιώνια ζωή, και ο ίδιος πρώτος
"Γήγερται εκ νεκρών, απαρχή των κεκοιμημένων εγένετο" (Α’ Κορ.15,20).
Η Ανάστασις του Κυρίου είναι η κορύφωσις του σχεδίου του Θεού για τη σωτηρία μας
Το "θαύμα" των θαυμάτων του Θεού, με το οποίο προαγγέλλεται και η ανάστασις των ανθρώπων
Που θα ακολουθήσουν το παράδειγμα Του, αφού ο Χριστός
"Έπαθεν υπέρ υμών, υμίν υπολιμπάνων υπογραμμόν ίνα επακολουθήσωμεν τοις ίχνεσιν αυτού" (πρβλ.Α΄Πετρ.2,21).

Αγίου Ιωάννου της Κρονστάνδης
http://lllazaros.blogspot.com.eg/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου