Σάββατο 16 Ιουλίου 2022

Αγιογραφικό ανάγνωσμαΤῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΤΗΣ Ε΄ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ
Ἐκ τοῦ κατὰ Ματθαῖον
θ΄ 9 - 13
Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ παράγων ὁ Ἰησοῦς εἶδεν ἄνθρωπον καθήμενον ἐπὶ τὸ τελώνιον, Ματθαῖον λεγόμενον, καὶ λέγει αὐτῷ· Ἀκολούθει μοι. καὶ ἀναστὰς ἠκολούθησεν αὐτῷ. 10 Καὶ ἐγένετο αὐτοῦ ἀνακειμένου ἐν τῇ οἰκίᾳ, καὶ ἰδοὺ πολλοὶ τελῶναι καὶ ἁμαρτωλοὶ ἐλθόντες συνανέκειντο τῷ Ἰησοῦ καὶ τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ. 11 καὶ ἰδόντες οἱ Φαρισαῖοι εἶπον τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ· Διατί μετὰ τῶν τελωνῶν καὶ ἁμαρτωλῶν ἐσθίει ὁ διδάσκαλος ὑμῶν; 12 ὁ δὲ Ἰησοῦς ἀκούσας εἶπεν αὐτοῖς· Οὐ χρείαν ἔχουσιν οἱ ἰσχύοντες ἰατροῦ, ἀλλ' οἱ κακῶς ἔχοντες. 13 πορευθέντες δὲ μάθετε τί ἐστιν, Ἔλεον θέλω καὶ οὐ θυσίαν· οὐ γὰρ ἦλθον καλέσαι δικαίους, ἀλλὰ ἁμαρτωλούς εἰς μετάνοιαν.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ (κ. Παναγιώτη Τρεμπέλα)
9 Τό ὅτι θεράπευε ὁ Κύριος καί ψυχές τό ἔδειξε καί πά­λι ὕστερα ἀπό λίγο. Σάν ἔφυγε δηλαδή ἀπό ἐκεῖ καί διάβαινε κοντά στή λίμνη, εἶδε ὁ Ἰησοῦς ἕναν ἄνθρωπο πού καθόταν στήν τράπεζα εἰσπράξεως τῶν φόρων, ὁ ὁποῖος τώρα ὀνομάζεται Ματθαῖος. Καί στόν τελώνη αὐτόν λέει ὁ Ἰησοῦς: Ἀκολούθα με. Κι ἐκεῖνος σηκώθηκε καί τόν ἀκολούθησε.
10 Κι ὅταν αὐτός κάθισε στήν τράπεζα κι ἔτρωγε στό σπίτι τοῦ Ματθαίου, πολλοί τελῶνες καί ἁμαρτωλοί ἦλθαν καί κάθονταν μαζί μέ τόν Ἰησοῦ καί τούς μαθητές του.
11 Ὅταν τό εἶδαν αὐτό οἱ Φαρισαῖοι, εἶπαν στούς μαθητές του: Γιατί ὁ Διδάσκαλός σας τρώει μαζί μέ τούς τελῶνες καί τούς ἁμαρτωλούς;
12 Τότε ὁ Ἰησοῦς, μόλις ἄκουσε τά λόγια αὐτά, τούς εἶπε: Δέν ἔχουν ἀνάγκη ἀπό γιατρό οἱ ὑγιεῖς, ἀλλά ἐκεῖνοι πού δέν εἶναι καλά στήν ὑγεία τους.
13 Πηγαίνετε λοιπόν νά μάθετε τί σημαίνει ἐκεῖνο πού εἶπε ὁ προφήτης Ὡσηέ: Θέλω ἔλεος καί συμπάθεια, κι ὄχι ἐξωτερική θυσία πού δέν ἐμψυχώνεται ἀπό ἐσωτερική ἀγαθή διάθεση καί εὐσπλαχνία. Ἐγώ ξέρω τί κάνω. Διότι δέν ἦλθα ἀπό τόν οὐρανό γιά νά καλέσω ἐκείνους πού νομίζουν ὅτι εἶναι δίκαιοι, ἀλλά γιά νά καλέσω τούς ἁμαρτωλούς, νά μετανοήσουν καί νά σωθοῦν.

(Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ - ΜΕ ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΕΚΔΟΣΙΣ «ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ ¨Ο ΣΩΤΗΡ¨»)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου