Πέμπτη 14 Ιουλίου 2022

Αγιογραφικό ανάγνωσμαΤῌ ΠΕΜΠΤῌ ΤΗΣ Ε΄ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ
Ἐκ τοῦ κατὰ Ματθαῖον
ιβ΄ 46 - 50, ιγ΄ 1 - 3
Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ λαλοῦντος τοῦ Ἰησοῦ τοῖς ὄχλοις ἰδοὺ ἡ μήτηρ καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ εἱστήκεισαν ἔξω, ζητοῦντες λαλῆσαι αὐτῷ. 47 εἶπεν δέ τις αὐτῷ· Ἰδοὺ ἡ μήτηρ σου καὶ οἱ ἀδελφοί σου ἑστήκασιν ἔξω ζητοῦντές σε ἰδεῖν. 48 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπε τῷ λέγοντι αὐτῷ· Τίς ἐστιν ἡ μήτηρ μου, καὶ τίνες εἰσὶν οἱ ἀδελφοί μου; 49 καὶ ἐκτείνας τὴν χεῖρα αὐτοῦ ἐπὶ τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ ἔφη· Ἰδοὺ ἡ μήτηρ μου καὶ οἱ ἀδελφοί μου· 50 ὅστις γὰρ ἂν ποιήσῃ τὸ θέλημα τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς αὐτός μου ἀδελφὸς καὶ ἀδελφὴ καὶ μήτηρ ἐστίν. Ἐν δὲ τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἐξελθὼν ὁ Ἰησοῦς τῆς οἰκίας ἐκάθητο παρὰ τὴν θάλασσαν· 2 καὶ συνήχθησαν πρὸς αὐτὸν ὄχλοι πολλοί, ὥστε αὐτὸν εἰς πλοῖον ἐμβάντα καθῆσθαι, καὶ πᾶς ὁ ὄχλος ἐπὶ τὸν αἰγιαλὸν εἱστήκει. 3 καὶ ἐλάλησεν αὐτοῖς πολλὰ ἐν παραβολαῖς.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ (κ. Παναγιώτη Τρεμπέλα)
46 Κι ἐνῶ ὁ Ἰησοῦς μιλοῦσε στά πλήθη τοῦ λαοῦ, ἰδού ἡ μητέρα του καί οἱ θεωρούμενοι ἀδελφοί του στέκονταν ἔξω καί ζητοῦσαν νά τοῦ μιλήσουν.
47 Καί κάποιος τοῦ εἶπε: Νά ἡ μητέρα σου καί οἱ ἀδελφοί σου, στέκονται ἔξω καί ζητοῦν νά σοῦ μιλήσουν.
48 Κι ὁ Κύριος ἀποκρίθηκε σ’ ἐκεῖνον πού τοῦ εἶπε αὐτό: Ποιά εἶναι ἡ μητέρα μου καί ποιοί εἶναι οἱ ἀδελφοί μου;
49 Καί ἁπλώνοντας τό χέρι του ἐπάνω στούς μαθητές του εἶπε: Νά ἡ μητέρα μου καί οἱ ἀδελφοί μου. Εἶναι αὐτοί, ἄν καί δέν ἔχω σαρκική συγγένεια μαζί τους.
50 Διότι ὅποιος κάνει τό θέλημα τοῦ Πατρός μου πού εἶναι στούς οὐρανούς, αὐτός εἶναι ἀδελφός μου καί ἀδελφή μου καί μητέρα μου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ
Τήν ἴδια ἐκείνη ἡμέρα βγῆκε ὁ Ἰησοῦς ἀπό τό σπίτι στό ὁποῖο φιλοξενοῦνταν καί κάθισε κοντά στή θάλασσα.
2 Καί μαζεύτηκαν κοντά του πολλά πλήθη λαοῦ, ὥστε νά ἀναγκαστεῖ ὁ ἴδιος νά μπεῖ στό πλοῖο καί νά καθίσει σ’ αὐτό, ἐνῶ ὅλος ὁ λαός στεκόταν στήν ἀμμουδιά τῆς παραλίας.
3 Καί τούς μίλησε γιά πολλά πράγματα μέ παραβολές λέγοντας:

(Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ - ΜΕ ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΕΚΔΟΣΙΣ «ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ ¨Ο ΣΩΤΗΡ¨»)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου