Τετάρτη 16 Νοεμβρίου 2016

Ἀδιάκοπος σκοπός τῶν δαιμόνων καί ἀγώνας τους εἶναι νά μήν ἀφήνουν διόλου τήν καρδιά μας νά ζεῖ μέ προσοχή...


29. Ἄν μέ ταπεινό φρόνημα καί μνήμη θανάτου καί αὐτοκατηγορία καί ἀντίρρηση κατά τῶν πονηρῶν λογισμῶν καί μέ ἐπίκληση τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ μένεις μέσα στήν καρδιά σου καί ἄν τόν στενό ἀλλά χαροποιό καί τερπνό δρόμο τῆς διάνοιας μέ τά παραπάνω ὅπλα βαδίζεις καθημερινά ἔχοντας νήψη, θά φτάσεις σέ ἅγιες θεωρίες Ἁγίων. 

Καί θά φωτιστεῖς σέ βαθιά μυστήρια ἀπό τό Χριστό, στόν Ὁποῖο βρίσκονται οἱ θησαυροί οἱ κρυμμένοι τῆς γνώσεως καί τῆς σοφίας1, στόν Ὁποῖο κατοικεῖ ὅλη ἡ θεότητα μέ σωματική μορφή2. Θά αἰσθανθεῖς δηλαδή ὅτι μαζί μέ τόν Ἰησοῦ, πήδησε ὁρμητικά στήν ψυχήσου τό Ἅγιο Πνεῦμα, ἀπό τό Ὁποῖο ὁ νοῦς τοῦ ἄνθρώπου φωτίζεται νά βλέπει μέ ξέσκεπο πρόσωπο3.

«Κάνεις –λέει ἡ Γραφή– δέν μπορεῖ νά πεῖ Κύριε Ἰησοῦ, παρά μόνο μέ τή δύναμη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος4», δηλαδή τό Ἅγιο Πνεῦμα βεβαιώνει μυστικά ὅτι ἔχεις μέσα σου τόν ζητούμενο Κύριο. 

30. Πρέπει νά γνωρίζουν καί τοῦτο ἐκεῖνοι πού θέλουν νά μαθαίνουν τά θεῖα· ὅτι οἱ φθονεροί δαίμονες πολλές φορές κρύβουν καί συμμαζεύουν ἀπό μᾶς τό νοητό πόλεμο, γιατί φθονοῦν οἱ ἄγριοι τήν ἀπό τόν πόλεμο προερχόμενη ὠφέλεια καί γνώση καί ἀνύψωση πρός τό Θεό. 

Θέλουν νά μᾶς κάνουν νά μή φροντίζομε καί τότε ξαφνικά ν᾿ ἁρπάξουν τόν νοῦ μας καί ν᾿ ἀφαιρέσουν τήν προσοχή τῆς διάνοιας. Γιατί ἀδιάκοπος σκοπός τῶν δαιμόνων καί ἀγώνας τους εἶναι νά μήν ἀφήνουν διόλου τήν καρδιά μας νά ζεῖ μέ προσοχή, ἐπειδή γνωρίζουν τόν πλοῦτο πού μαζεύομε ἀπ᾿ αὐτό στήν ψυχή μας. 

Ἐμεῖς ὅμως τότε μάλιστα μέ τήν μνήμη τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ νά ἐπεκτεινόμαστε σέ πνευματικές θεωρίες καί ὁ πόλεμος θά γυρίζει πάλι στόν νοῦ μας. Μόνο μέ τήν γνώμη –γιά νά τό πῶ ἔτσι– τοῦ Κυρίου καί μέ ταπείνωση πολλή ἄς τά κάνομε ὅλα.

1Κολ. Β΄ : 3.
2Κολ. Β΄ : 9.
3Β΄ Κορ. γ΄ : 18.
4Α΄ Κορ. ιβ΄ : 3.

"ΦΙΛΟΚΑΛΙΑ" τῶν ἱερῶν Νηπτικῶν 
Ἅγιος Ἡσύχιος
Τόμος α΄ (σελ. 184 - 185) 
Ἐκδόσεις: τό Περιβόλι τῆς Παναγίας"
http://inpantanassis.blogspot.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου