Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2016

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ


«Λοιπόν δεν πρέπει να προσεύχεται τινάς εις τον Θεόν χωρίς φόβον, και ευλάβειαν. Και εκείνος οπού δεν έχει φόβον και ευλάβειαν, άς ζητήση πρώτον φώς φόβου Θεού, διά να γνωρίση εις ποίον φοβερόν Θεόν παραστέκεται και προσεύχεται, διά να λάβη εκείνα οπού τον παρακαλεί. Εκείνα δε οπού πρέπει να ζητή κάθε πιστός χριστιανός από τον Θεόν, είναι η πραότης της καρδίας, και η ταπεινοφροσύνη της ψυχής».

Άγιος Συμεών ο Νέος Θεολόγος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου