Τετάρτη 28 Οκτωβρίου 2015

Ἀποσπάσματα γιὰ τοὺς Ἕλληνες


"Χάριν τῆς ἱστορικῆς ἀλήθειας πρέπει νὰ ἐπιβεβαιώσω ὅτι μόνο οἱ Ἕλληνες, ἀπ’ ὅλους τοὺς ἀντιπάλους ποὺ μᾶς ἀντιμετώπισαν, πολέμησαν μὲ τὸ μεγαλύτερο θάρρος καὶ περισσότερο ἀψήφισαν τὸ θάνατο.." 

Adolph Ηitler 
(Ἀπὸ ὁμιλία του στὸ Reichstag στὶς 4 Μαΐου

-----------

«Ἡ λέξη ἡρωϊσμὸς φοβᾶμαι ὅτι δὲν ἀποδίδει στὸ ἐλάχιστο τὶς πράξεις αὐτοθυσίας τῶν Ἑλλήνων, οἱ ὁποῖες ἦταν ὁ καθοριστικὸς παράγοντας 
γιὰ τὴ νικηφόρα ἔκβαση τῆς κοινῆς προσπάθειας τῶν ἐθνῶν, κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ Β’ ΠΠ, γιὰ τὴν ἀνθρώπινη ἐλευθερία καὶ τὴν ἀξιοπρέπεια. Ἐὰν δὲν ἦταν ἡ ἀνδρεία τῶν Ἑλλήνων καὶ τὸ θάρρος τους, ἡ ἔκβαση τοῦ Β’ ΠΠ θὰ ἦταν ἀκαθόριστη." 

Winston Churchill 
(Παραφρασμένο ἀπὸ μία ἀπὸ τὶς ὁμιλίες του στὸ βρετανικὸ Κοινοβούλιο στὶς 24 Ἀπριλίου 1941) 

Μέχρι τώρα συνηθίζαμε νὰ λέμε ὅτι οἱ Ἕλληνες πολεμοῦν σὰν ἥρωες. Τώρα θὰ λέμε: Οἱ ἥρωες πολεμοῦν σὰν Ἕλληνες.«

Winston Churchill 
(Ἀπὸ μία ὁμιλία στὸ BBC στὶς πρῶτες ἡμέρες τοῦ ἑλληνο-ἰταλικοῦ πολέμου) 

--------------

"Λυπᾶμαι ἐπειδὴ γερνῶ καὶ δὲν θὰ ζήσω πολὺ γιὰ νὰ εὐχαριστήσω τοὺς Ἕλληνες, τῶν ὁποίων ἡ ἀντίσταση ἦταν ἀποφασιστικὴ γιὰ τὸ Β’ ΠΠ." 

Joseph Stalin 
(Ἀπὸ μία ὁμιλία στὸ ραδιοσταθμὸ τῆς Μόσχας στὶς 31 Ἰανουαρίου 1943 μετὰ ἀπὸ τὴ νίκη τοῦ Stalingrad καὶ τὴ συνθηκολόγηση τῆς 6ης γερμανικῆς στρατιᾶς ὑπὸ τὸν στρατηγὸ Von Paulus). 

-------------

"Ἐὰν οἱ ρῶσοι κατόρθωσαν νὰ προβάλουν ἀντίσταση στὴν εἴσοδο τῆς Μόσχας γιὰ νὰ σταματήσουν καὶ νὰ ἀποτρέψουν τὸ γερμανικὸ χείμαρρο, τὸ ὀφείλουν στοὺς Ἕλληνες, οἱ ὁποῖοι καθυστέρησαν τὶς γερμανικὲς μεραρχίες, τὴν ὥρα ποὺ θὰ μποροῦσαν νὰ μᾶς κάνουν νὰ γονατίσουμε." 

Georgy Constantinovich Zhoukov 
(Στρατηγὸς τοῦ σοβιετικοῦ στρατοῦ: Ἀπόσπασμα τὰ ἀπομνημονεύματά του γιὰ τὸ Β’ ΠΠ) 

"Ἀνεξάρτητα ἀπὸ αὐτὸ ποὺ οἱ μελλοντικοὶ ἱστορικοὶ θὰ ποῦν, αὐτὸ ποὺ μποροῦμε νὰ ποῦμε τώρα, εἶναι ὅτι ἡ Ἑλλάδα ἔδωσε στὸ Μussolini ἕνα ἀξέχαστο μάθημα, ὅτι ἦταν τὸ κίνητρο γιὰ τὴν ἐπανάσταση στὴ Γιουγκοσλαβία, ὅτι κράτησε τοὺς Γερμανοὺς στὴν ἠπειρωτικὴ χώρα καὶ στὴν Κρήτη γιὰ ἕξι ἑβδομάδες, ὅτι ἀνέτρεψε τὴ χρονολογικὴ σειρὰ ὅλων τῶν σχεδίων τῆς Γερμανικῆς Ἀνώτατης Διοίκησης καὶ ἔφερε ἔτσι μία γενικὴ ἀντιστροφὴ ὁλόκληρής τῆς πορείας τοῦ πολέμου καὶ νικήσαμε." 

Sir Robert Antony Eden 
Ὑπουργὸς Πολέμου καὶ Ἐξωτερικοῦ τῆς Μεγάλης Βρετανίας 1940-1945, Πρωθυπουργὸς τῆς Μεγάλης Βρετανίας 1955-1957 –παράφραση ἀπὸ μία ὁμιλία του στὸ βρετανικὸ Κοινοβούλιο 24/09/1942) 

-------------

"Δὲν θὰ ἦταν ὑπερβολὴ νὰ πῶ ὅτι ἡ Ἑλλάδα ἀνέτρεψε τὰ σχέδια τῆς Γερμανίας στὴν ὁλότητά τους καὶ τὴν ἀνάγκασε νὰ ἀναβάλει τὴν ἐπίθεση στὴ Ρωσία γιὰ ἕξι ἑβδομάδες. Ἀναρωτιόμαστε ποιὰ θὰ ἦταν θέση τῆς Σοβιετικῆς Ἕνωσης χωρὶς τὴν Ἑλλάδα." 

Sir Harold Leofric George Alexander 
(Βρετανὸς στρατηγὸς κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ Β’ ΠΠ –
παράφραση ἀπὸ μία ὁμιλία του στὸ βρετανικὸ Κοινοβούλιο στὶς 28 Ὀκτωβρίου 1941) 

-------------

"Εἶμαι ἀνίκανος νὰ δώσω τὸ κατάλληλο εὗρος τῆς εὐγνωμοσύνης ποὺ αἰσθάνομαι γιὰ τὴν ἡρωϊκὴ ἀντίσταση τοῦ λαοῦ καὶ τῶν ἡγετῶν τῆς Ἑλλάδας." 

Charles de Gaul 
(Ἀπὸ μία ὁμιλία του στὸ γαλλικὸ Κοινοβούλιο μετὰ ἀπὸ τὸ τέλος τοῦ Β’ ΠΠ). 

---------------

"Ἡ Ἑλλάδα εἶναι τὸ σύμβολο τῆς βασανισμένης, ματωμένης ἀλλὰ ζωντανῆς Εὐρώπης. Δὲν ἦταν ποτὲ μία ἥττα τόσο ἀξιότιμη γιὰ ἐκείνους ποὺ τὴν ὑπέστησαν." 

Maurice Schumann
Ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν τῆς Γαλλίας 1969-1973, μέλος τῆς γαλλικῆς ἀκαδημίας 1974 
(Ἀπὸ ἕνα μήνυμα ποὺ ἀπηύθυνε ἀπὸ τὸ BBC τοῦ Λονδίνου στοὺς ὑποδουλωμένους λαοὺς τῆς Εὐρώπης στὶς 28 Ἀπριλίου 1941, ἡ ἡμέρα ποὺ ὁ Ηitler κατέλαβε τὴν Ἀθήνα μετὰ ἀπὸ ἕξι μηνῶν πόλεμο ἐνάντια στὸ Μussolini καὶ ἕξι ἑβδομάδες ἐνάντια στὸ Ηitler). 

-------------

"Πολεμήσατε ἄοπλοι καὶ νικήσατε, μικροὶ ἐνάντια σὲ μεγάλους. Σᾶς ὀφείλουμε εὐγνωμοσύνη, ἐπειδὴ μᾶς δώσατε τὸ χρόνο νὰ ὑπερασπιστοῦμε τὴν πατρίδα μας. Ὡς Ρῶσοι καὶ ὡς ἄνθρωποι σᾶς εὐχαριστοῦμε." 

Μόσχα, ραδιοσταθμὸς ὅταν ἐπιτέθηκε ὁ Ηitler στὴν ΕΣΣΔ 

--------------

"Ὁ πόλεμος μὲ τὴν Ἑλλάδα ἀπέδειξε ὅτι τίποτα δὲν εἶναι σίγουρο στὰ στρατιωτικὰ καὶ ὅτι πάντα μᾶς περιμένουν ἐκπλήξεις."

Benito Mussolini
(Ἀπὸ ὁμιλία τῆς 10/5/1941) 

--------------

"Στὴν 28η Ὀκτωβρίου 1940 στὴν Ἑλλάδα δόθηκε μία προθεσμία τριῶν ὡρῶν γιὰ νὰ ἀποφασίσει σχετικὰ μὲ τὸν πόλεμο ἢ τὴν εἰρήνη, ἀλλὰ ἀκόμα κι ἂν δίνονταν τρεῖς ἡμέρες ἢ τρεῖς ἑβδομάδες ἢ τρία ἔτη, ἡ ἀπάντηση θὰ ἦταν ἡ ἴδια. Οἱ Ἕλληνες δίδαξαν τὴν ἀξιοπρέπεια στὸ πέρασμα τῶν αἰώνων. Ὅταν ὅλος ὁ κόσμος ἔχασε τὴν ἐλπίδα του, οἱ Ἕλληνες τόλμησαν νὰ ἀμφισβητήσουν τὸ ἀήττητο τοῦ γερμανικοῦ τέρατος, ὑψώνοντας ἀπέναντί του τὸ ὑπερήφανο πνεῦμα τῆς ἐλευθερίας." 

Franklin D Roosevelt, 
Πρόεδρος ΗΠΑ 1933 - 1945 

--------------

Ἡ ἡρωικὴ προσπάθεια τῶν Ἑλλήνων... ἐνάντια στὴν ἐπίθεση τῆς Γερμανίας, ἀφοῦ νίκησαν τόσο βροντερά τους Ἰταλοὺς στὴν προσπάθειά τους νὰ εἰσβάλουν στὸ ἑλληνικὸ χῶμα, γέμισε τὶς καρδιὲς τῶν ἀμερικανῶν μὲ ἐνθουσιασμὸ καὶ κίνησε τὴν συμπάθειά τους. 

Franklin D Roosevelt, 
Πρόεδρος ΗΠΑ 1933 - 1945 

-------------

Ἕνας γερμανὸς ἀξιωματικός τῆς Πολεμικῆς Ἀεροπορίας δήλωσε στὸ διοικητὴ τῆς ὁμάδας μεραρχιῶν ἀνατολικῆς Μακεδονίας, ὑποστράτηγο Δέδε, ὅτι ὁ Ἑλληνικὸς Στρατὸς ἦταν ὁ πρῶτος στρατὸς στὸν ὁποῖο τὰ μαχητικὰ ἀεροπλάνα Stuka δὲν προκάλεσαν τὸν πανικό. 

"Οἱ στρατιῶτες σας" εἶπε, "ἀντὶ τῆς μανιώδους φυγῆς, ὅπως ἔκαναν στὴ Γαλλία καὶ στὴν Πολωνία, μᾶς πυροβολοῦσαν ἀπὸ τὶς θέσεις τους." 

--------------

"ΕΠΕΙΔΗ ΜΟΝΟ ΕΜΕΙΣ, ΑΝΤΙΘΕΤΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΒΑΡΒΑΡΟΥΣ, 
ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΜΕΤΡΗΣΑΜΕ ΤΟΝ ΕΧΘΡΟ ΣΤΗ ΜΑΧΗ "

- AΙΣΧΥΛΟΣ 
(πατέρας τῆς τραγῳδίας)
http://salpismata.blogspot.com.eg/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου