Σάββατο 24 Οκτωβρίου 2015

Γέροντας Ἐφραίμ: Γιὰ νὰ κερδίσουμε τὴν σωτηρία μας, θὰ πρέπει νὰ βάλουμε μία τάξι στὴ ζωή μας


Ὅπως ὁ χειμώνας φέρνει τὸ χιόνι καὶ τὸ χιόνι σκεπάζει τὸ χορτάρι, δὲν τὸ ξεραίνει ὅμως, μᾶλλον τὸ διατηρεῖ καὶ τὸ ζωογονεῖ ἕως τὴν ἄνοιξι, ὁπότε φεύγει τὸ χιόνι καὶ πάλιν τὸ χορτάρι εἶναι ἀνθηρό, οὕτω πὼς συμβαίνει καὶ στὸν πνευματικὸ ἀγώνα.

Ὁ χειμώνας τῶν πειρασμῶν καὶ τῶν βιοτικῶν μεριμνῶν ἔρχεται νὰ ψυχράνη τὸν ἀγωνιστικὸ ζῆλο. Κάθε ὅμως πνευματικὴ συγκέντρωσι μὲ σκοπὸ τὴν πνευματικὴ βοήθεια τῆς σπορᾶς τοῦ λόγου τοῦ θεοῦ, τὸν ὁποῖον μὲ τὴν χάρι Του σὰν τιποτένιοι διάκονοι προσφέρουμε, ζωντανεύει τὸ πνευματικὸ χορτάρι, δηλαδὴ τὸν ἀγωνιστικὸ ζῆλο γιὰ τὴ μεγάλη σωτηρία, γιὰ τὴν ἀπόκτησι τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ.
Ὁ σπόρος σπείρεται καὶ ἀνάλογα μὲ τὴν γῆ ποὺ θὰ τὸν δεχθῆ καὶ θὰ τὸν συλλάβη, ἀνάλογη θὰ εἶναι καὶ ἡ γέννησις τοῦ φυτοῦ καὶ ἡ ποιότητα καὶ ἡ ποσότητα τοῦ καρποῦ. Ἔτσι καὶ ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ ποὺ σπείρεται ἀνάλογα μὲ τὸ πῶς θὰ τὸν πάρουν οἱ καρδιές μας καὶ τὸ πῶς θὰ τὸν ἐπεξεργασθοῦν , θὰ ἀποδώση τὴν μεγάλη εὐλογία νὰ ἐπιτύχουμε τὴν ἄλλη ζωή.
Γιὰ νὰ κερδίσουμε τὴν σωτηρία μας, θὰ πρέπει νὰ βάλουμε μία τάξι στὴ ζωή μας. Διότι ὅπου τάξις, ἐκεῖ καὶ εἰρήνη, ἐκεῖ καὶ ὁ Θεός ὅπου ἀταξία, ἐκεῖ καὶ σύγχυσις ὅπου σύγχυσις, ἐκεῖ καὶ ὁ διάβολος. Γιὰ νὰ ἔχουμε ὅμως τάξι, θὰ πρέπει νὰ ἀκολουθοῦμε τὶς ὁδηγίες τοῦ πνευματικοῦ πατρός. Ὁ κάθε ἁμαρτωλὸς, ποὺ ἔτυχε τῆς μεγάλης εὐλογίας νὰ προσέλθη στὸ ἄμισθον ἰατρεῖον ποὺ λέγεται Ἱερὰ Ἐξομολόγησις, θὰ πρέπει νὰ τηρήση τὶς ὁδηγίες καὶ τοὺς κανόνες τοῦ πνευματικοῦ, ὥστε νὰ διορθωθῆ, νὰ διατηρηθῆ ἢ καὶ νὰ αὐξηθῆ ἡ ψυχική του ὑγεία.

ἀπὸ τὸ βιβλίο: Ἡ τέχνη τῆς Σωτηρίας τόμος Ἅ', σέλ.142 
http://salpismata.blogspot.com.eg/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου