Τρίτη 30 Μαΐου 2023

Αγιογραφικό ανάγνωσμαΤΡΙΤΗ Ζ΄ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ
Πράξεων τῶν Ἀποστόλων τὸ Ἀνάγνωσμα   21:26-32
Ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις, ὁ Παῦλος παραλαβὼν τοὺς ἄνδρας τῇ ἐχομένῃ ἡμέρᾳ σὺν αὐτοῖς ἁγνισθεὶς εἰσῄει εἰς τὸ ἱερόν, διαγγέλλων τὴν ἐκπλήρωσιν τῶν ἡμερῶν τοῦ ἁγνισμοῦ, ἕως οὗ προσηνέχθη ὑπὲρ ἑνὸς ἑκάστου αὐτῶν ἡ προσφορά. ῾Ως δὲ ἔμελλον αἱ ἑπτὰ ἡμέραι συντελεῖσθαι, οἱ ἀπὸ τῆς ᾿Ασίας ᾿Ιουδαῖοι θεασάμενοι αὐτὸν ἐν τῷ ἱερῷ συνέχεον πάντα τὸν ὄχλον, καὶ ἐπέβαλον τὰς χεῖρας ἀπ᾿ αὐτὸν κράζοντες· Ἄνδρες ᾿Ισραηλῖται, βοηθεῖτε· οὗτός ἐστιν ὁ ἄνθρωπος ὁ κατὰ τοῦ λαοῦ καὶ τοῦ νόμου καὶ τοῦ τόπου τούτου πάντας πανταχοῦ διδάσκων· ἔτι τε καὶ ῞Ελληνας εἰσήγαγεν εἰς τὸ ἱερὸν καὶ κεκοίνωκε τὸν ἅγιον τόπον τοῦτον· ἦσαν γὰρ ἑωρακότες Τρόφιμον τὸν ᾿Εφέσιον ἐν τῇ πόλει σὺν αὐτῷ, ὃν ἐνόμιζον ὅτι εἰς τὸ ἱερὸν εἰσήγαγεν ὁ Παῦλος. Ἐκινήθη τε ἡ πόλις ὅλη καὶ ἐγένετο συνδρομὴ τοῦ λαοῦ, καὶ ἐπιλαβόμενοι τοῦ Παύλου εἷλκον αὐτὸν ἔξω τοῦ ἱεροῦ, καὶ εὐθέως ἐκλείσθησαν αἱ θύραι. Ζητούντων δὲ αὐτὸν ἀποκτεῖναι ἀνέβη φάσις τῷ χιλιάρχῳ τῆς σπείρης ὅτι ὅλη συγκέχυται ῾Ιερουσαλήμ· ὃς ἐξαυτῆς παραλαβὼν στρατιώτας καὶ ἑκατοντάρχους κατέδραμεν ἐπ᾿ αὐτούς. Οἱ δὲ ἰδόντες τὸν χιλίαρχον καὶ τοὺς στρατιώτας ἐπαύσαντο τύπτοντες τὸν Παῦλον.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ (κ. Παναγιώτη Τρεμπέλα)
26 Τότε ὁ Παῦλος πῆρε μαζί του τούς τέσσερις ἄνδρες καί τήν ἄλλη μέρα μπῆκε στό ἱερό καί ὑποβλήθηκε μαζί μ’ αὐτούς στούς διατεταγμένους ἁγνισμούς. Παράλληλα μπροστά σ’ ὅλους ὅσους βρίσκονταν στό Ναό ἔκανε τή συνηθισμένη διακήρυξη, δηλώνοντας πότε θά συμπληρώνονταν οἱ ἡμέρες τοῦ ἁγνισμοῦ καί καθαρισμοῦ, ὁπότε καί θά προσφερόταν ἡ καθορισμένη θυσία γιά τόν καθένα ἀπ’ αὐτούς.
27 Ὅταν λοιπόν κόντευαν νά συμπληρωθοῦν οἱ ἑπτά μέρες πού μεσολαβοῦσαν ἀπό τή διακήρυξη μέχρι τήν τελική εὐχή καί κάθαρση, οἱ Ἰουδαῖοι ἀπό τήν Ἀσία, ὅταν εἶδαν καί ἀναγνώρισαν τόν Παῦλο στό ἱερό, ἀναστάτωσαν καί ξεσήκωσαν ὅλο τό πλῆθος κι ἅπλωσαν τά χέρια τους πάνω του
28 φωνάζοντας: Ἄνδρες Ἰσραηλίτες, βοηθᾶτε. Αὐτός εἶναι ὁ ἄνθρωπος πού διδάσκει τούς πάντες σ’ ὅλα τά μέρη ἐναντίον τοῦ ἰσραηλιτικοῦ λαοῦ καί ἐναντίον τοῦ νόμου καί τοῦ ἱεροῦ αὐτοῦ τόπου. Ἀκόμη καί Ἕλληνες ἔχει βάλει μέσα στό ἱερό καί μόλυνε τόν ἅγιο αὐτόν τόπο.
29 Καί ἔλεγαν τό τελευταῖο αὐτό, διότι εἶχαν δεῖ πιό πρίν στήν πόλη μαζί του τόν Τρόφιμο τόν Ἐφέσιο, καί λανθασμένα νόμιζαν ὅτι ὁ Παῦλος τόν εἶχε βάλει μέσα στό ἱερό.
30 Ἡ ἀναταραχή στό μεταξύ ἐξαπλώθηκε σ’ ὅλη τήν πόλη. Συνέρρευσε ὁ λαός, καί ἀφοῦ συνέλαβαν τόν Παῦλο, τόν ἔσυραν ἔξω ἀπό τό ἱερό, κι ἀμέσως ἔκλεισαν οἱ θύρες τοῦ ἱεροῦ γιά νά μήν μπεῖ πάλι ὁ Παῦλος μέσα καί βεβηλωθεῖ ὁ ἱερός τόπος ἀπό τό αἷμα του.
31 Κι ἐνῶ ὅλοι αὐτοί ἤθελαν νά τόν σκοτώσουν χτυπώντας τον, εἰδοποιήθηκε ὁ χιλίαρχος τῆς ρωμαϊκῆς στρατιωτικῆς μονάδος ὅτι σ’ ὅλη τήν Ἱερουσαλήμ ξέσπασαν ταραχές καί ὅλη ἡ πόλη βρίσκεται σέ ἀναστάτωση.
32 Αὐτός ἀμέσως πῆρε στρατιῶτες καί ἑκατοντάρχους κι ἄρχισε νά τρέχει κάτω, πρός τό μέρος τους. Ἐκεῖνοι, μόλις εἶδαν τόν χιλίαρχο καί τούς στρατιῶτες, σταμάτησαν νά χτυποῦν τόν Παῦλο.

(Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ - ΜΕ ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΕΚΔΟΣΙΣ «ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ “Ο ΣΩΤΗΡ”»)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου