Δευτέρα 29 Μαΐου 2023

Αγιογραφικό ανάγνωσμαΔΕΥΤΕΡΑ Ζ΄ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ
Πράξεων τῶν Ἀποστόλων τὸ Ἀνάγνωσμα   21:8-14
Ἐν  ταῖς ἡμέραις ἐκείναις, ἐξελθόντες οἱ ἀπόστολοι ἀπὸ Τύρου  ἤλθομεν εἰς Καισάρειαν, καὶ εἰσελθόντες εἰς τὸν οἶκον Φιλίππου τοῦ εὐαγγελιστοῦ, ὄντος ἐκ τῶν ἑπτά, ἐμείναμεν παρ᾿ αὐτῷ. Τούτῳ δὲ ἦσαν θυγατέρες παρθένοι τέσσαρες προφητεύουσαι. Ἐπιμενόντων δὲ ἡμῶν ἡμέρας πλείους κατῆλθέ τις ἀπὸ τῆς ᾿Ιουδαίας προφήτης ὀνόματι ῎Αγαβος, καὶ ἐλθὼν πρὸς ἡμᾶς καὶ ἄρας τὴν ζώνην τοῦ Παύλου, δήσας τε αὐτοῦ τοὺς πόδας καὶ τὰς χεῖρας εἶπε· Τάδε λέγει τὸ Πνεῦμα τὸ ῞Αγιον· τὸν ἄνδρα οὗ ἐστιν ἡ ζώνη αὕτη, οὕτω δήσουσιν εἰς ῾Ιερουσαλὴμ οἱ ᾿Ιουδαῖοι καὶ παραδώσουσιν εἰς χεῖρας ἐθνῶν. Ὡς δὲ ἠκούσαμεν ταῦτα, παρεκαλοῦμεν ἡμεῖς τε καὶ οἱ ἐντόπιοι τοῦ μὴ ἀναβαίνειν αὐτὸν εἰς ῾Ιερουσαλήμ. Ἀπεκρίθη τε ὁ Παῦλος· Τί ποιεῖτε κλαίοντες καὶ συνθρύπτοντές μου τὴν καρδίαν; Ἐγὼ γὰρ οὐ μόνον δεθῆναι, ἀλλὰ καὶ ἀποθανεῖν εἰς ῾Ιερουσαλὴμ ἑτοίμως ἔχω ὑπὲρ τοῦ ὀνόματος τοῦ Κυρίου ᾿Ιησοῦ. Μὴ πειθομένου δὲ αὐτοῦ ἡσυχάσαμεν εἰπόντες· Τὸ θέλημα τοῦ Κυρίου γινέσθω.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ (κ. Παναγιώτη Τρεμπέλα)
8 Τήν ἄλλη μέρα φύγαμε ἀπό τήν Πτολεμαΐδα καί φθάσαμε στήν Καισάρεια. Ἐκεῖ μπήκαμε στό σπίτι τοῦ εὐαγγελιστῆ Φιλίππου, ὁ ὁποῖος ἦταν ἕνας ἀπό τούς ἑπτά διακόνους πού εἶχαν χειροτονηθεῖ βοηθοί τῶν ἀποστόλων στά κοινά τραπέζια, καί μείναμε κοντά του.
9 Αὐτός λοιπόν εἶχε τέσσερις κόρες παρθένους, οἱ ὁποῖες εἶχαν τό χάρισμα τῆς προφητείας.
10 Κι ἐνῶ ἐμεῖς παραμέναμε στήν Καισάρεια περισσότερες ἡμέρες, κατέβηκε ἀπό τήν Ἰουδαία κάποιος προφήτης πού λεγόταν Ἄγαβος.
11 Αὐτός, ὅταν ἦλθε νά μᾶς ἐπισκεφθεῖ, πῆρε τή ζώνη τοῦ Παύλου καί ἔδεσε μ’ αὐτήν τά πόδια καί τά χέρια του καί εἶπε: Αὐτά λέει τό Ἅγιον Πνεῦμα: Τόν ἄνδρα στόν ὁποῖο ἀνήκει ἡ ζώνη αὐτή, θά τόν δέσουν στήν Ἱερουσαλήμ οἱ Ἰουδαῖοι ἔτσι ὅπως εἶμαι τώρα δεμένος ἐγώ, καί θά τόν παραδώσουν στά χέρια τῶν ἐθνικῶν Ρωμαίων.
12 Ὅταν τ’ ἀκούσαμε αὐτά, παρακαλούσαμε τόν Παῦλο μέ δάκρυα κι ἐμεῖς καί οἱ ντόπιοι Χριστιανοί τῆς Καισάρειας νά μήν ἀνεβεῖ στήν Ἱερουσαλήμ.
13 Τότε ὁ Παῦλος ἀποκρίθηκε: Γιατί κλαῖτε καί μέ τά δάκρυά σας μοῦ συντρίβετε τήν καρδιά; Δέν πρόκειται νά πετύχετε τίποτε μέ τά κλάματά σας. Διότι ἐγώ εἶμαι ἕτοιμος ὄχι μόνο νά δεθῶ, ἀλλά καί νά πεθάνω στά Ἱεροσόλυμα γιά τό ὄνομα τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ.
14 Κι ἐπειδή ὁ Παῦλος δέν πειθόταν, σιωπήσαμε καί εἰρηνεύσαμε λέγοντας: Τοῦ Κυρίου τό θέλημα ἄς γίνει.

(Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ - ΜΕ ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΕΚΔΟΣΙΣ «ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ “Ο ΣΩΤΗΡ”»)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου