Πέμπτη 25 Μαΐου 2023

Αγιογραφικό ανάγνωσμαΠΕΜΠΤΗ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ 
Πράξεων τῶν Ἀποστόλων τὸ Ἀνάγνωσμα  1:1-12
Τὸν μὲν πρῶτον λόγον ἐποιησάμην περὶ πάντων, ὦ Θεόφιλε, ὧν ἤρξατο ὁ Ἰησοῦς ποιεῖν τε καὶ διδάσκειν ἄχρι ἧς ἡμέρας ἐντειλάμενος τοῖς Ἀποστόλοις διὰ Πνεύματος Ἁγίου οὓς ἐξελέξατο ἀνελήφθη· οἷς καὶ παρέστησεν ἑαυτὸν ζῶντα μετὰ τὸ παθεῖν αὐτὸν ἐν πολλοῖς τεκμηρίοις, δι΄ ἡμερῶν τεσσαράκοντα ὀπτανόμενος αὐτοῖς καὶ λέγων τὰ περὶ τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ. Καὶ συναλιζόμενος παρήγγειλεν αὐτοῖς ἀπὸ Ἱεροσολύμων μὴ χωρίζεσθαι, ἀλλὰ περιμένειν τὴν ἐπαγγελίαν τοῦ Πατρὸς ἣν ἠκούσατέ μου· ὅτι Ἰωάννης μὲν ἐβάπτισεν ὕδατι, ὑμεῖς δὲ ἐν πνεύματι βαπτισθήσεσθε ἁγίῳ οὐ μετὰ πολλὰς ταύτας ἡμέρας. Οἱ μὲν οὖν συνελθόντες ἐπηρώτων αὐτὸν λέγοντες· Κύριε, εἰ ἐν τῷ χρόνῳ τούτῳ ἀποκαθιστάνεις τὴν βασιλείαν τῷ Ἰσραήλ; Εἶπεν δὲ πρὸς αὐτούς· Οὐχ ὑμῶν ἐστιν γνῶναι χρόνους ἢ καιροὺς οὓς ὁ πατὴρ ἔθετο ἐν τῇ ἰδίᾳ ἐξουσίᾳ· ἀλλὰ λήψεσθε δύναμιν ἐπελθόντος τοῦ ἁγίου Πνεύματος ἐφ΄ ὑμᾶς, καὶ ἔσεσθέ μου μάρτυρες ἔν τε Ἰερουσαλὴμ καὶ ἐν πάσῃ τῇ Ἰουδαίᾳ καὶ Σαμαρείᾳ καὶ ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς. Καὶ ταῦτα εἰπὼν βλεπόντων αὐτῶν ἐπήρθη καὶ νεφέλη ὑπέλαβεν αὐτὸν ἀπὸ τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν. Καὶ ὡς ἀτενίζοντες ἦσαν εἰς τὸν οὐρανὸν πορευομένου αὐτοῦ, καὶ ἰδοὺ ἄνδρες δύο παρειστήκεισαν αὐτοῖς ἐν ἐσθῆτι λευκῇ, οἳ καὶ εἶπον· Ἄνδρες Γαλιλαῖοι, τί ἑστήκατε ἐμβλέποντες εἰς τὸν οὐρανόν; Οὗτος ὁ ᾿Ιησοῦς ὁ ἀναληφθεὶς ἀφ᾿ ὑμῶν εἰς τὸν οὐρανόν, οὕτως ἐλεύσεται, ὃν τρόπον ἐθεάσασθε αὐτὸν πορευόμενον εἰς τὸν οὐρανόν. Τότε ὑπέστρεψαν εἰς ῾Ιερουσαλὴμ ἀπὸ ὄρους τοῦ καλουμένου ἐλαιῶνος, ὅ ἐστιν ἐγγὺς ῾Ιερουσαλήμ, σαββάτου ἔχον ὁδόν.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ (κ. Παναγιώτη Τρεμπέλα)
Τό πρῶτο βιβλίο, πού ὀνομάζεται Εὐαγγέλιο, τό ἔγραψα, Θεόφιλε, γιά νά ἐξιστορήσω σ’ αὐτό περιληπτικά ὅλα ὅσα ἔκανε καί δίδαξε ὁ Ἰησοῦς ἀπό τήν ἀρχή τῆς δημόσιας δράσεώς του
2 μέχρι τήν ἡμέρα πού ἀναλήφθηκε στούς οὐρανούς, ἀφοῦ προηγουμένως μέ συνεργό καί τό Ἅγιον Πνεῦμα ἔδωσε ἐντολές στούς ἀποστόλους πού εἶχε διαλέξει ὁ ἴδιος.
3 Μετά τό πάθος του καί τό θάνατό του παρουσιάστηκε σ’ αὐτούς τούς ἴδιους ζωντανός. Καί μέ πολλές ἀποδείξεις ὁ ἀναστημένος Κύριος τούς βεβαίωσε ὅτι πραγματικά ἦταν ζωντανός. Καί ἐπί σαράντα ἡμέρες ἐμφανιζόταν σ’ αὐτούς κατά διαστήματα καί τούς μιλοῦσε γιά τίς ἀλήθειες καί τά μυστήρια πού ἀναφέρονταν στή βασιλεία τοῦ Θεοῦ.
4 Κι ἐνῶ ἔτρωγε μαζί τους τήν ἴδια τροφή πού ἔτρωγαν κι ἐκεῖνοι, τούς ἔδωσε τήν ἑξῆς ἐντολή: Μήν ἀπομακρυνθεῖτε ἀπό τά Ἱεροσόλυμα, ἀλλά νά περιμένετε τήν πραγματοποίηση τῆς ὑποσχέσεως πού ἀκούσατε ἀπό τό στόμα μου, ὅτι δηλαδή ὁ Πατήρ θά σᾶς στείλει τό Ἅγιον Πνεῦμα.
5 Εἶναι ἀνάγκη νά περιμένετε νά λάβετε τό Ἅγιον Πνεῦμα, διότι ὁ Ἰωάννης βάπτισε μέ ἁπλό νερό, καί τό βάπτισμά του συνεπῶς δέν εἶχε τή δύναμη νά ἀναγεννήσει ἐκείνους πού βαπτίζονταν μ’ αὐτό. Ἐσεῖς ὅμως θά βαπτισθεῖτε μέ τό Ἅγιον Πνεῦμα ὄχι πολλές μέρες μετά ἀπό αὐτές πού διερχόμαστε.
6 Ὕστερα λοιπόν ἀπό τίς ἐλπίδες αὐτές πού ἔδωσε ὁ Χριστός στούς μαθητές του, συγκεντρώθηκαν ὅλοι μαζί καί τόν ρωτοῦσαν: Κύριε, πές μας· στό χρονικό διάστημα τῶν ἡμερῶν αὐτῶν πρόκειται νά ἀποκαταστήσεις στήν παλαιά της δύναμη καί δόξα τή βασιλεία γιά τόν Ἰσραήλ;
7 Ὁ Ἰησοῦς ὅμως τούς εἶπε: Δέν ἀνήκει σέ σᾶς καί δέν εἶναι δικό σας δικαίωμα νά γνωρίσετε τά χρόνια ἤ τούς ὁρισμένους μῆνες καί τίς ἡμέρες, τά ὁποῖα ὁ Πατήρ κράτησε στήν ἀποκλειστική ἐξουσία του. Αὐτός μόνον τά γνωρίζει καί μόνον αὐτός θά ὁλοκληρώσει ὅσα θά συντελεσθοῦν κατά τή διάρκεια αὐτῶν τῶν χρόνων.
8 Θά λάβετε ὅμως ἐνίσχυση καί δύναμη, ὅταν θά ἔλθει πάνω σας τό Ἅγιον Πνεῦμα. Καί θά γίνετε μάρτυρες τῆς ζωῆς μου καί τῆς διδασκαλίας μου καί στήν Ἱερουσαλήμ καί σ’ ὅλη τήν Ἰουδαία καί στή Σαμάρεια καί μέχρι τό τελευταῖο καί πιό ἀπομακρυσμένο σημεῖο τῆς γῆς.
9 Κι ἀφοῦ τά εἶπε αὐτά, ἐνῶ ἐκεῖνοι τόν ἔβλεπαν, ἀνυψώθηκε πρός τόν οὐρανό, κι ἕνα σύννεφο παρουσιάστηκε σάν ὄχημα κάτω ἀπ’ αὐτόν καί τόν πῆρε ἀπό τά μάτια τους.
10 Κι ἐνῶ αὐτοί εἶχαν καρφωμένα τά βλέμματά τους στόν οὐρανό καθώς ἀνέβαινε ἐκεῖ ὁ Κύριος, ξαφνικά ἐμφανίστηκαν δύο ἄγγελοι ὡς ἄνδρες, καί στάθηκαν κοντά τους μέ ροῦχα λευκά.
11 Καί τούς εἶπαν: Ἄνδρες Γαλιλαῖοι, γιατί στέκεστε καί παρατηρεῖτε μέ βλέμμα ἀκίνητο στόν οὐρανό; Αὐτός ὁ Ἰησοῦς, πού ἀναλήφθηκε ἀπό ἀνάμεσά σας στόν οὐρανό, θά ἔλθει μέ τόν ἴδιο τρόπο, μέ τό σῶμα του δηλαδή καί καθισμένος πάνω σέ σύννεφο, ὅπως τόν εἴδατε καί τώρα γεμάτοι θαυμασμό καί κατάπληξη νά πηγαίνει στόν οὐρανό.
12 Τότε οἱ ἀπόστολοι ἐπέστρεψαν στήν Ἱερουσαλήμ ἀπό τό ὄρος πού λεγόταν Ἐλαιώνας καί εἶναι κοντά στήν Ἱερουσαλήμ, σέ τόση ἀπόσταση ὅση ἐπιτρεπόταν νά βαδίσουν οἱ Ἰουδαῖοι τό Σάββατο.

(Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ - ΜΕ ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΕΚΔΟΣΙΣ «ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ “Ο ΣΩΤΗΡ”»)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου