Δευτέρα 10 Απριλίου 2023

Αγιογραφικό ανάγνωσμαΤῌ ΑΓΙᾼ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛῌ ΔΕΥΤΕΡᾼ
Εἰς τὴν Λειτουργίαν
Ἐκ τοῦ κατὰ Ματθαῖον
κδ΄ 3 - 35
Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, καθημένου τοῦ Ἰησοῦ ἐπὶ τοῦ ὄρους τῶν ἐλαιῶν προσῆλθον αὐτῷ οἱ μαθηταὶ κατ' ἰδίαν λέγοντες· Εἰπὲ ἡμῖν πότε ταῦτα ἔσται, καὶ τί τὸ σημεῖον τῆς σῆς παρουσίας καὶ τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος; 4 καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· Βλέπετε μή τις ὑμᾶς πλανήσῃ. 5 πολλοὶ γὰρ ἐλεύσονται ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου λέγοντες, ἐγώ εἰμι ὁ Χριστός, καὶ πολλοὺς πλανήσουσι. 6 μελλήσετε δὲ ἀκούειν πολέμους καὶ ἀκοὰς πολέμων· ὁρᾶτε, μὴ θροεῖσθε· δεῖ γὰρ πάντα γενέσθαι, ἀλλ' οὔπω ἐστὶ τὸ τέλος. 7 ἐγερθήσεται γὰρ ἔθνος ἐπὶ ἔθνος καὶ βασιλεία ἐπὶ βασιλείαν, καὶ ἔσονται λιμοὶ καὶ σεισμοὶ κατὰ τόπους· 8 πάντα δὲ ταῦτα ἀρχὴ ὠδίνων. 9 τότε παραδώσουσιν ὑμᾶς εἰς θλῖψιν καὶ ἀποκτενοῦσιν ὑμᾶς, καὶ ἔσεσθε μισούμενοι ὑπὸ πάντων τῶν ἐθνῶν διὰ τὸ ὄνομά μου. 10 καὶ τότε σκανδαλισθήσονται πολλοὶ καὶ ἀλλήλους παραδώσουσι καὶ μισήσουσιν ἀλλήλους. 11 καὶ πολλοὶ ψευδοπροφῆται ἐγερθήσονται καὶ πλανήσουσι πολλούς, 12 καὶ διὰ τὸ πληθυνθῆναι τὴν ἀνομίαν ψυγήσεται ἡ ἀγάπη τῶν πολλῶν. 13 ὁ δὲ ὑπομείνας εἰς τέλος, οὗτος σωθήσεται. 14 καὶ κηρυχθήσεται τοῦτο τὸ εὐαγγέλιον τῆς βασιλείας ἐν ὅλῃ τῇ οἰκουμένῃ εἰς μαρτύριον πᾶσιν τοῖς ἔθνεσι, καὶ τότε ἥξει τὸ τέλος. 15 Ὅταν οὖν ἴδητε τὸ βδέλυγμα τῆς ἐρημώσεως τὸ ῥηθὲν διὰ Δανιὴλ τοῦ προφήτου ἑστὼς ἐν τόπῳ ἁγίῳ - ὁ ἀναγινώσκων νοείτω - 16 τότε οἱ ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ φευγέτωσαν ἐπὶ τὰ ὄρη, 17 ὁ ἐπὶ τοῦ δώματος μὴ καταβαινέτω ἆραι τὰ ἐκ τῆς οἰκίας αὐτοῦ, 18 καὶ ὁ ἐν τῷ ἀγρῷ μὴ ἐπιστρεψάτω ὀπίσω ἆραι τὰ ἱμάτια αὐτοῦ. 19 οὐαὶ δὲ ταῖς ἐν γαστρὶ ἐχούσαις καὶ ταῖς θηλαζούσαις ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις. 20 προσεύχεσθε δὲ ἵνα μὴ γένηται ἡ φυγὴ ὑμῶν χειμῶνος μηδὲ σαββάτῳ. 21 ἔσται γὰρ τότε θλῖψις μεγάλη, οἵα οὐ γέγονεν ἀπ' ἀρχῆς κόσμου ἕως τοῦ νῦν οὐδ' οὐ μὴ γένηται. 22 καὶ εἰ μὴ ἐκολοβώθησαν αἱ ἡμέραι ἐκεῖναι, οὐκ ἂν ἐσώθη πᾶσα σάρξ· διὰ δὲ τοὺς ἐκλεκτοὺς κολοβωθήσονται αἱ ἡμέραι ἐκεῖναι. 23 τότε ἐάν τις ὑμῖν εἴπῃ, ἰδοὺ ὧδε ὁ Χριστός ἤ ὧδε, μὴ πιστεύσητε· 24 ἐγερθήσονται γὰρ ψευδόχριστοι καὶ ψευδοπροφῆται καὶ δώσουσι σημεῖα μεγάλα καὶ τέρατα, ὥστε πλανῆσαι, εἰ δυνατόν, καὶ τοὺς ἐκλεκτούς. 25 ἰδοὺ προείρηκα ὑμῖν. 26 ἐὰν οὖν εἴπωσιν ὑμῖν, ἰδοὺ ἐν τῇ ἐρήμῳ ἐστί, μὴ ἐξέλθητε, ἰδοὺ ἐν τοῖς ταμείοις, μὴ πιστεύσητε· 27 ὥσπερ γὰρ ἡ ἀστραπὴ ἐξέρχεται ἀπὸ ἀνατολῶν καὶ φαίνεται ἕως δυσμῶν, οὕτως ἔσται καὶ ἡ παρουσία τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου· 28 ὅπου γὰρ ἐὰν ᾖ τὸ πτῶμα, ἐκεῖ συναχθήσονται οἱ ἀετοί. 29 Εὐθέως δὲ μετὰ τὴν θλῖψιν τῶν ἡμερῶν ἐκείνων ὁ ἥλιος σκοτισθήσεται καὶ ἡ σελήνη οὐ δώσει τὸ φέγγος αὐτῆς, καὶ οἱ ἀστέρες πεσοῦνται ἀπὸ τοῦ οὐρανοῦ, καὶ αἱ δυνάμεις τῶν οὐρανῶν σαλευθήσονται. 30 καὶ τότε φανήσεται τὸ σημεῖον τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῷ οὐρανῷ, καὶ τότε κόψονται πᾶσαι αἱ φυλαὶ τῆς γῆς καὶ ὄψονται τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἐρχόμενον ἐπὶ τῶν νεφελῶν τοῦ οὐρανοῦ μετὰ δυνάμεως καὶ δόξης πολλῆς. 31 καὶ ἀποστελεῖ τοὺς ἀγγέλους αὐτοῦ μετὰ σάλπιγγος φωνῆς μεγάλης, καὶ ἐπισυνάξουσι τοὺς ἐκλεκτοὺς αὐτοῦ ἐκ τῶν τεσσάρων ἀνέμων ἀπ' ἄκρων οὐρανῶν ἕως ἄκρων αὐτῶν. 32 Ἀπὸ δὲ τῆς συκῆς μάθετε τὴν παραβολήν. ὅταν ἤδη ὁ κλάδος αὐτῆς γένηται ἁπαλὸς καὶ τὰ φύλλα ἐκφύῃ, γινώσκετε ὅτι ἐγγὺς τὸ θέρος· 33 οὕτω καὶ ὑμεῖς ὅταν ἴδητε ταῦτα πάντα, γινώσκετε ὅτι ἐγγύς ἐστιν ἐπὶ θύραις. 34 ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐ μὴ παρέλθῃ ἡ γενεὰ αὕτη ἕως ἂν πάντα ταῦτα γένηται. 35 ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ παρελεύσονται, οἱ δὲ λόγοι μου οὐ μὴ παρέλθωσι.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ (κ. Παναγιώτη Τρεμπέλα)
3 Κι ἐνῶ αὐτός καθόταν στό ὄρος τῶν ἐλαιῶν, τόν πλησίασαν οἱ μαθητές ἰδιαιτέρως καί τοῦ εἶπαν: Πές μας, πότε θά γίνουν ὅλα αὐτά καί ποιό εἶναι τό σημάδι πού θά προαναγγέλλει τήν ἔνδοξή σου παρουσία καί τό ὁριστικό τέλος τοῦ κόσμου αὐτοῦ;
4 Κι ὁ Ἰησοῦς τούς ἀποκρίθηκε: Προσέχετε μή σᾶς παραπλανήσει κανείς.
5 Διότι θά ἔλθουν πολλοί πού θά διεκδικοῦν καί θά οἰκειοποιοῦνται τό ὄνομα τοῦ Μεσσία, τό ὁποῖο εἶναι δικό μου, καί θά λένε: Ἐγώ εἶμαι ὁ Χριστός. Καί θά παραπλανήσουν πολλούς.
6 Πρόκειται λοιπόν νά ἀκοῦτε πολέμους καί εἰδήσεις γιά πολέμους πού θά γίνονται σέ ἄλλες χῶρες. Προσέχετε, μήν ἀναστατώνεστε νομίζοντας ὅτι αὐτά εἶναι σημάδια πού προαναγγέλλουν τό τέλος· διότι σύμφωνα μέ τίς βουλές τῆς θείας πρόνοιας πρέπει ὅλα αὐτά νά γίνουν, ἀλλά ἀκόμη δέν εἶναι οὔτε τό τέλος τοῦ κόσμου οὔτε ἡ καταστροφή τῆς Ἱερουσαλήμ καί τοῦ ναοῦ της, πού προεικονίζει καί προτυπώνει τή συντέλεια τοῦ κόσμου.
7 Διότι θά ξεσηκωθεῖ τό ἕνα ἔθνος ἐναντίον τοῦ ἄλλου ἔθνους, καί τό ἕνα βασίλειο ἐναντίον τοῦ ἄλλου βασιλείου, καί θά ἔλθουν πεῖνες καί μολυσματικές ἐπιδημίες καί σεισμοί ἐδῶ κι ἐκεῖ.
8 Ὅλα λοιπόν αὐτά εἶναι ἀρχή πόνων καί δεινῶν.
9 Τότε θά σᾶς παραδώσουν σέ θλίψεις καί δοκιμασίες.Καί θά θανατώσουν μερικούς ἀπό σᾶς, καί θά σᾶς μισοῦν ὅλα τά ἔθνη γιά μένα, ἐπειδή θά πιστεύετε στό ὄνομά μου.
10 Καί τότε πολλοί θά σκανδαλισθοῦν καί θά κλονισθοῦν στήν πίστη. Καί θά παραδώσουν ὁ ἕνας τόν ἄλλο στούς ἄπιστους ἄρχοντες, καί θά μισήσουν ὁ ἕνας τόν ἄλλο.
11 Θά ἐμφανισθοῦν ἐπίσης πολλοί ψευδοπροφῆτες καί θά παρασύρουν πολλούς στίς πλανεμένες διδασκαλίες τους.
12 Κι ἐπειδή θά πληθυνθεῖ ἡ κακία καί ἡ ἀνηθικότητα, θά ψυχρανθεῖ ἡ ἀγάπη τῶν πολλῶν πρός τόν Θεό καί τόν συνάνθρωπο, αὐτῶν δηλαδή πού στό ὄνομα μόνο εἶναι χριστιανοί κι ἔχουν μιά τυπική θρησκευτικότητα.
13 Ἐκεῖνος ὅμως πού θά δείξει ὑπομονή μέχρι τό τέλος τῶν δοκιμασιῶν αὐτῶν, αὐτός καί μόνο θά σωθεῖ.
14 Καί θά κηρυχθεῖ τό εὐαγγέλιο αὐτό τῆς βασιλείας σ’ ὅλη τήν οἰκουμένη, γιά νά εἶναι τό κήρυγμα αὐτό ἔλεγ­χος γιά ὅλα τά ἔθνη, ὅσα δέν θά πιστέψουν, ὥστε νά μήν μποροῦν νά προφασισθοῦν ὅτι δέν προσφέρθηκε καί σ’ αὐτούς τό εὐαγγέλιο. Καί τότε θά ἔλθει τό τέλος τοῦ κόσμου, τοῦ ὁποίου εἰκόνα καί προτύπωση θά εἶναι τό ἐπικείμενο τέλος τῶν Ἱεροσολύμων.
15 Ἀλλά τό τέλος τοῦ κόσμου θά ἀργήσει ἀκόμη. Ἡ εἰκόνα ὅμως καί ἡ προτύπωση τοῦ τέλους αὐτοῦ, δηλαδή ἡ καταστροφή τῶν Ἱεροσολύμων, πλησιάζει. Σᾶς δίνω λοιπόν τά σημεῖα πού θά προαναγγέλλουν τόν σύντομο ἐρχομό τῆς καταστροφῆς αὐτῆς. Θά δεῖτε πρῶτα τό μισητό καί βέβηλο σίχαμα τό ὁποῖο προφητεύθηκε ἀπό τόν προφήτη Δανιήλ, νά στέκεται σέ ἅγιο τόπο. Αὐτό θά προκαλέσει τήν ἐρήμωση καί τήν καταστροφή τῆς Ἱερουσαλήμ. Κάθε ἀναγνώστης ἄς τό καταλάβει κι ἄς πάρει τά μέτρα του. Ἄς κατανοήσει δηλαδή ὅτι τό σίχαμα αὐτό θά εἶναι πρῶτα μέν οἱ ζηλωτές καί οἱ ξιφοφόροι πού θά καταλάβουν τό ἱερό καί θά τό βεβηλώσουν μέ τίς δολοφονίες τους καί τά ἄλλα κακουργήματά τους, καί ὕστερα τά ρωμαϊκά στρατεύματα πού θά ἔλθουν νά συμπληρώσουν τή βεβήλωση αὐτή. 
16 Ὅταν λοιπόν δεῖτε τή βεβήλωση αὐτή τοῦ ἱεροῦ ν’ ἀρχίζει, τότε ἐκεῖνοι πού θά κατοικοῦν στίς πόλεις τῆς Ἰουδαίας ἄς φεύγουν στά βουνά γιά νά κρυφτοῦν ἐκεῖ.
17 Ἐκεῖνος πού εἶναι ἐπάνω στό δῶμα, στόν ἐξώστη δηλαδή τοῦ σπιτιοῦ, ἄς μήν κατεβεῖ γιά νά πάρει ἀπό τό σπίτι του τά πράγματά του, ἀλλά ἄς φύγει τό ταχύτερο.
18 Κι ἐκεῖνος πού ἐργάζεται μόνο μέ τό πουκάμισό του στό χωράφι, ἄς μή γυρίσει πίσω γιά νά πάρει καί τά ἐξωτερικά του ἐνδύματα.
19 Ἀλίμονο μάλιστα στίς ἐγκύους γυναῖκες καί σ’ ἐκεῖνες πού θά θηλάζουν μικρά παιδιά τίς ἡμέρες ἐκεῖνες, διότι θά εἶναι πολύ δύσκολο σ’ αὐτές νά τρέξουν γιά νά σωθοῦν, ἀλλά καί νά βροῦν τά ἀπαραίτητα γιά τό στηριγμό τοῦ ὀργανισμοῦ τους.
20 Νά προσεύχεσθε νά μή γίνει ἡ φυγή σας σέ χειμωνιάτικη κακοκαιρία, ἡ ὁποία θά σᾶς γίνει ἐμπόδιο στή φυγή· οὔτε νά συμπέσει ἡ φυγή σέ ἡμέρα Σαββάτου, πού ἀπαγορεύεται νά βαδίσετε δρόμο μακρινό.
21 Πρέπει μάλιστα στή φυγή σας νά μήν ἐμποδίζεστε ἀπό τίποτε. Διότι τότε θά ὑπάρχει τόσο μεγάλη θλίψη, τέτοια πού δέν ἔχει γίνει ἀπό τήν ἀρχή τοῦ κόσμου ἕως τώρα, οὔτε θά γίνει ποτέ παρόμοια.
22 Κι ἄν ὁ Θεός δέν λιγόστευε τόν ἀριθμό τῶν ἡμερῶν ἐκείνων, δέν θά σωζόταν κανείς ἄνθρωπος. Ἀλλά γιά τούς ἐκλεκτούς ὁ Θεός θά λιγοστέψει τίς ἡμέρες ἐκεῖνες, προνοώντας νά μήν ταλαιπωρηθοῦν αὐτοί πολύ.
23 Τότε ἐάν σᾶς πεῖ κανείς· νά, ἐδῶ εἶναι ὁ Χριστός ἤ ἐδῶ, μήν πιστέψετε.
24 Διότι θά ἐμφανισθοῦν ψευδομεσσίες καί ψευδοπροφῆτες καί θά δείξουν σημάδια μεγάλα καί ἔργα καταπληκτικά, ὥστε νά παραπλανήσουν, ἐάν εἶναι δυνατόν, ἀκόμη καί αὐτούς τούς ἐκλεκτούς.
25 Ἰδού, σᾶς τά εἶπα αὐτά πρίν γίνουν, ὥστε νά μή χωράει δικαιολογία γιά τήν τυχόν ἀποπλάνησή σας.
26 Ἐάν λοιπόν σᾶς ποῦν· νά, στήν ἔρημο εἶναι ὁ Μεσσίας, μή βγεῖτε νά τόν συναντήσετε. Κι ἄν πάλι σᾶς ποῦν· νά, ὁ Χριστός εἶναι μέσα στά ἰδιαίτερα δωμάτια, μήν τούς πιστέψετε.
27 Διότι ὁ Μεσσίας οὔτε θά εἶναι κρυμμένος σέ δωμά­τια οὔτε θά παρουσιασθεῖ σέ μέρος ἐρημικό. Ἀλλά ὅπως ἡ ἀστραπή βγαίνει ἀπό τό ἀνατολικό σημεῖο τοῦ ὁρίζοντα καί φαίνεται ἀμέσως μέχρι τό ἀντιδιαμετρικό δυτικό σημεῖο, ἔτσι θά γίνει καί ἡ παρουσία τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου. Θά γίνει ἀμέσως αἰσθητή παντοῦ καί σέ ὅλους.
28 Διότι ἐκεῖ ὅπου εἶναι τό νεκρό πτῶμα, ἐκεῖ θά μαζευτοῦν καί οἱ ἀετοί γιά νά χορτάσουν ἀπ’ αὐτό. Δηλαδή, ὅταν ἡ σαπίλα τοῦ κόσμου φθάσει στό ἀπροχώρητο, τότε θά ἔλθει ἀναπόφευκτη καί φανερή σ’ ὅλους ἡ κρίση καί ἡ τιμωρία ἀπό τόν οὐρανό.
29 Ἀμέσως ὕστερα ἀπό τή θλίψη καί τίς δοκιμασίες τῶν ἡμερῶν ἐκείνων, ὅταν πλέον θά πλησιάζει ἡ συντέλεια τοῦ κόσμου, ὁ ἥλιος θά χάσει τή λάμψη του καί θά σκοτισθεῖ, καί ἡ σελήνη θά παύσει νά φέγγει, ἐνῶ τά ἄστρα θά πέσουν ἀπ’ τόν οὐρανό· κι ὅλος ὁ κόσμος θά γίνει καινούργιος. Καί οἱ οὐράνιες δυνάμεις τῶν ἀγγέλων, πού συγκρατοῦν ἤδη τήν τάξη τοῦ σύμπαντος, θά σαλευθοῦν καί θά μετακινηθοῦν ἀπ’ τή βαθιά τους συγκίνηση γιά τά ὅσα θά συμβαίνουν κατά τή δευτέρα παρουσία, ἀλλά κι ἐπειδή αὐτή ἡ μορφή τοῦ κόσμου θά παρέλθει γιά νά ἀνακαινισθεῖ τό σύμπαν.
30 Καί τότε θά φανεῖ στόν οὐρανό τό σημεῖο πού θά προαναγγέλλει τήν ἄμεση ἔλευση καί παρουσία τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου. Τότε θά θρηνήσουν ὅλες οἱ φυλές τῆς γῆς πού δέν πίστεψαν. Καί θά δοῦν τόν υἱό τοῦ ἀνθρώπου νά ἔρχεται καθισμένος στά σύννεφα τοῦ οὐρανοῦ μέ δύναμη καί συνοδεία ἀγγέλων καί μέ δόξα πολλή.
31 Καί ὁ υἱός τοῦ ἀνθρώπου θά ἀποστείλει τούς ἀγγέλους του νά ἠχήσουν δυνατά μέ σάλπιγγα· καί θά μαζέψουν τούς ἐκλεκτούς του ἀπό τά τέσσερα σημεῖα τοῦ ὁρίζοντα, ἀπό τά ὁποῖα πνέουν οἱ τέσσερις ἄνεμοι, ἀπό τή μία ἄκρη τοῦ ὁρίζοντα ἕως τήν ἄλλη.
32 Ἀπό τή συκιά μάλιστα μάθετε τήν ὁμοιότητα: Ὅταν πλέον τό κλαδί της γίνει ἁπαλό καί βγοῦν τά φύλλα, καταλαβαίνετε ὅτι πλησιάζει τό καλοκαίρι.
33 Ἔτσι κι ἐσεῖς· ὅταν δεῖτε νά συμβαίνουν ὅλα αὐτά τά σημεῖα πού σᾶς προανήγγειλα, νά γνωρίζετε ὅτι πλησιάζει στήν πόρτα, ἔφθασε καί θά ἐμφανισθεῖ ἀμέσως ἡ κρίση τοῦ Θεοῦ, πού θά τιμωρήσει τήν ἀπιστία τῶν Ἰουδαίων μέ τήν καταστροφή τῆς Ἱερουσαλήμ.
34 Ἀληθινά σᾶς λέω, δέν θά περάσει ἡ γενιά αὐτή, προτοῦ γίνουν ὅλα αὐτά καί προτοῦ πραγματοποιηθεῖ ἡ καταστροφή τῆς Ἱερουσαλήμ καί ὅσα σᾶς προανήγγειλα γιά πολέμους καί ψευδομεσσίες καί ψευδοπροφῆτες.
35 Ὁ οὐρανός καί ἡ γῆ, πού σᾶς φαίνονται τόσο μόνιμα καί στερεά, θά περάσουν καί θά ἐκλείψουν, οἱ λόγοι μου ὅμως δέν θά περάσουν, ἀλλά θά ἐπαληθευθοῦν ἐπακριβῶς.

(Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ - ΜΕ ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΕΚΔΟΣΙΣ «ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ ¨Ο ΣΩΤΗΡ¨»)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου