Πέμπτη 20 Απριλίου 2023

Αγιογραφικό ανάγνωσμαΠΕΜΠΤΗ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ
Πράξεων τῶν Ἀποστόλων τὸ Ἀνάγνωσμα   2:38-43
Ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις, εἶπε Πέτρος πρὸς τὸν λαὸν· Μετανοήσατε, καὶ βαπτισθήτω ἕκαστος ὑμῶν ἐπὶ τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰς ἄφεσιν  ἁμαρτιῶν, καὶ λήψεσθε τὴν δωρεὰν τοῦ ἁγίου Πνεύματος· ὑμῖν γάρ ἐστιν ἡ ἐπαγγελία καὶ τοῖς τέκνοις ὑμῶν καὶ πᾶσι τοῖς εἰς μακρὰν ὅσους ἂν προσκαλέσηται Κύριος ὁ Θεὸς ἡμῶν. Ἑτέροις τε λόγοις πλείοσι διεμαρτύρετο,καὶ παρεκάλει αὐτοὺς λέγων· Σώθητε ἀπὸ τῆς γενεᾶς τῆς σκολιᾶς ταύτης. Οἱ μὲν οὖν ἀποδεξάμενοι τὸν λόγον αὐτοῦ ἐβαπτίσθησαν, καὶ προσετέθησαν ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ψυχαὶ ὡσεὶ τρισχίλιαι. Ἦσαν δὴ προσκαρτεροῦντες τῇ διδαχῇ τῶν Ἀποστόλων καὶ τῇ κοινωνίᾳ, τῇ κλάσει τοῦ ἄρτου καὶ ταῖς προσευχαῖς. Ἐγένετο δὲ πάσῃ ψυχῇ φόβος, πολλά τε τέρατα καὶ σημεῖα διὰ τῶν ἀποστόλων ἐγίνετο.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ (κ. Παναγιώτη Τρεμπέλα)
38 Κι ὁ Πέτρος τότε τούς ἀπάντησε: Νά μετανοήσετε, καί καθένας ἀπό σᾶς νά ἐγκολπωθεῖ μέ πίστη τόν Ἰησοῦ Χριστό ὡς σωτήρα του καί Κύριό του καί νά βαπτισθεῖ, γιά νά τοῦ δοθεῖ ἄφεση ἁμαρτιῶν. Ἔτσι θά λάβετε τή δικαίωση καί τόν ἁγιασμό, τά ὁποῖα παρέχει τό Ἅγιον Πνεῦμα ὡς δωρεά σ’ αὐτούς πού βαπτίζονται.
39 Μήν ἀμφιβάλλετε γι’ αὐτό, διότι ἡ ὑπόσχεση πού ἔδωσε ὁ Θεός διαμέσου τοῦ προφήτη Ἰωήλ γιά τήν ἔκχυση καί τή δωρεά τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τήν ἔδωσε γιά σᾶς καί γιά τούς ἀπογόνους σας καί γιά ὅλους ὅσους θά καλέσει ὁ Κύριος καί Θεός μας ἀπό ἐκείνους πού εἶναι τώρα μακριά ἀπό τόν Θεό, ἐπειδή λατρεύουν τά εἴδωλα.
40 Καί μέ πολλά ἄλλα λόγια ἀκόμη ὁ Πέτρος, μέ τόνο ζωηρό, ἔδινε ἐπίσημα καί δημόσια τή μαρτυρία του γιά τήν ἀλήθεια καί προέτρεπε τούς Ἰουδαίους λέγοντας: Σῶστε τούς ἑαυτούς σας ἀπό τή φοβερή τιμωρία πού θά ὑποστεῖ ἡ κακή καί διεστραμμένη αὐτή γενιά, ἡ ὁποία σταύρωσε τόν Ἰησοῦ.
41 Κι αὐτοί δέχθηκαν ὁλοκάρδια καί γεμάτοι χαρά τό λόγο καί τή διδασκαλία τοῦ Πέτρου, καί βαπτίσθηκαν. Κι ἔτσι προστέθηκαν στά μέλη τῆς Ἐκκλησίας τήν ἡμέρα ἐκείνη περίπου τρεῖς χιλιάδες ἄνθρωποι.
42 Ὅλοι αὐτοί ἦταν ἀφοσιωμένοι μέ ζῆλο καί ἐπιμονή στήν ἀκρόαση τῆς διδασκαλίας τῶν ἀποστόλων καί στή μεταξύ τους στοργική ἐπικοινωνία καί ἑνότητα καί στόν τεμαχισμό καί τή μετάληψη τοῦ ἄρτου τῆς θείας Εὐχαριστίας, καί στίς προσευχές.
43 Κι ἕνα ἱερό δέος κατέλαβε κάθε ψυχή, κι αὐτούς ἀκόμη πού δέν πίστεψαν, οἱ ὁποῖοι σταμάτησαν πλέον νά ἐμπαίζουν καί νά χλευάζουν τούς Χριστιανούς. Σ’ αὐτό μάλιστα συντελοῦσε καί τό ὅτι πολλά καταπληκτικά θαύματα καί σημεῖα γίνονταν ἀπ’ τούς ἀποστόλους.

(Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ - ΜΕ ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΕΚΔΟΣΙΣ «ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ “Ο ΣΩΤΗΡ”»)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου