Σάββατο 8 Απριλίου 2023

ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥΠρὸς Ἑβραίους Ἐπιστολῆς Παύλου τὸ Ἀνάγνωσμα   12:28-29, 13:1-8
Ἀδελφοί, βασιλείαν ἀσάλευτον παραλαμβάνοντες ἔχομεν χάριν, δι᾽ ἧς λατρεύομεν εὐαρέστως τῷ Θεῷ μετὰ αἰδοῦς καὶ εὐλαβείας· καὶ γὰρ ὁ Θεὸς ἡμῶν πῦρ καταναλίσκον. ῾Η φιλαδελφία μενέτω, τῆς φιλοξενίας μὴ ἐπιλανθάνεσθε· διὰ ταύτης γὰρ ἔλαθόν τινες ξενίσαντες ἀγγέλους. Μιμνήσκεσθε τῶν δεσμίων ὡς συνδεδεμένοι, τῶν κατηχουμένων ὡς καὶ αὐτοὶ ὄντες ἐν σώματι. Τίμιος ὁ γάμος ἐν πᾶσι καὶ ἡ κοίτη ἀμίαντος· πόρνους δὲ καὶ μοιχοὺς κρινεῖ ὁ Θεός. ᾽Αφιλάργυρος ὁ τρόπος, ἀρκούμενοι τοῖς παροῦσιν· αὐτὸς γὰρ εἴρηκεν· οὐ μή σε ἀνῶ οὐδ᾽ οὐ μή σε ἐγκαταλίπω· ὥστε θαρροῦντας ἡμᾶς λέγειν· Κύριος ἐμοὶ βοηθός, καὶ οὐ φοβηθήσομαι· τί ποιήσει μοι ἄνθρωπος; Μνημονεύετε τῶν ἡγουμένων ὑμῶν, οἵτινες ἐλάλησαν ὑμῖν τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ, ὧν ἀναθεωροῦντες τὴν ἔκβασιν τῆς ἀναστροφῆς μιμεῖσθε τὴν πίστιν. ᾽Ιησοῦς Χριστὸς χθὲς καὶ σήμερον ὁ αὐτὸς καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας.

   ΕΡΜΗΝΕΙΑ (κ. Παναγιώτη Τρεμπέλα)
28 Γι’ αὐτό ἄς εὐχαριστοῦμε τό Θεό, ἀφοῦ μέ τήν πίστη μας στό Χριστό παραλάβαμε μιά βασιλεία πού δέν σαλεύεται ποτέ, ἀλλά μένει αἰώνια. Καί ἡ βασιλεία αὐτή εἶναι ἐκείνη πού ἐγκαθίδρυσε ὁ Χριστός διά τῆς Ἐκκλησίας του. Καί μέ τήν εὐγνωμοσύνη πού θά δείχνουμε εὐχαριστώντας τόν Θεό, ἄς τόν λατρεύουμε εὐάρεστα, μέ σεβασμό καί εὐλάβεια.
29 Διότι ὁ Θεός μας εἶναι φωτιά πού κατακαίει καί ἐξολοθρεύει κάθε ἀσεβή καί βέβηλο.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΓ
Ἔχετε ὅμως καί μερικές ἄλλες ὑποχρεώσεις. Ἡ ἀγάπη σας πρός τούς ἀδελφούς σας Χριστιανούς ἄς εἶναι μόνιμη.
2 Μήν ξεχνᾶτε τή φιλοξενία, διότι μ’ αὐτήν μερικοί, ὅπως ὁ Ἀβραάμ καί ὁ Λώτ, ἀξιώθηκαν, χωρίς νά ξέρουν ποιούς δέχονταν, νά φιλοξενήσουν ἀγγέλους. 
3 Νά θυμάστε τούς φυλακισμένους, σάν νά εἶστε καί σεῖς μαζί τους δεμένοι μέ τίς ἁλυσίδες τῆς φυλακῆς. Νά θυμάστε ὅσους ὑποφέρουν καί κακοπαθοῦν, διότι καί σεῖς ἔχετε σῶμα φθαρτό καί μπορεῖ νά βρεθεῖτε αὔριο στή θέση τους καί νά ὑποφέρετε αὐτά πού ὑποφέρουν αὐτοί σήμερα.
4 Ἄς εἶναι σέ ὅλα τιμημένος ὁ γάμος, καί ἡ συζυγική κλίνη ἄς φυλάσσεται καθαρή ἀπό κάθε μολυσμό. Διότι ὁ Θεός θά καταδικάσει τούς πόρνους καί τούς μοιχούς.
5 Ἡ ἐσωτερική διάθεση τῆς ψυχῆς σας ἄς εἶναι ἀπαλλαγμένη ἀπό τή φιλαργυρία. Νά εἶστε εὐχαριστημένοι μ’ ἐκεῖνα πού ἔχετε πρός τό παρόν, ἐμπιστευόμενοι τούς ἑαυτούς σας στή θεία πρόνοια. Διότι ὁ ἴδιος ὁ Θεός εἶπε: Δέν θά σέ ἀφήσω, οὔτε θά σέ ἐγκαταλείψω ποτέ.
6 Ὥστε μέ τό θάρρος πού μᾶς δίνει ἡ πεποίθηση στήν ὑπόσχεση αὐτή τοῦ Θεοῦ νά λέμε: Ὁ Κύριος εἶναι βοηθός μου καί δέν θά φοβηθῶ. Τί μπορεῖ νά μοῦ κάνει ὁποιοσδήποτε ἄνθρωπος;
7 Νά θυμάστε πάντοτε τό ἅγιο παράδειγμα τῶν πνευματικῶν ἀρχηγῶν καί προεστῶν σας, οἱ ὁποῖοι σᾶς δίδαξαν τό λόγο τοῦ Θεοῦ. Νά ἀναλογίζεστε καί νά μελετᾶτε τό ἅγιο καί θεάρεστο τέλος τῆς ζωῆς καί τῆς συμπεριφορᾶς τους, καί νά μιμεῖσθε τήν πίστη τους.
8 Ὁ Ἰησοῦς Χριστός ἦταν χθές, εἶναι καί σήμερα ὁ ἴδιος, καί θά εἶναι ὁ ἴδιος καί στούς αἰῶνες. Ὅπως λοιπόν ἐνίσχυε τούς προεστούς σας, ἔτσι θά ἐνισχύσει καί σᾶς στήν πίστη. Κρατῆστε την λοιπόν καλά καί σεῖς.

(Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ - ΜΕ ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΕΚΔΟΣΙΣ «ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ “Ο ΣΩΤΗΡ”»)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου