Πέμπτη 29 Δεκεμβρίου 2022

Αγιογραφικό ανάγνωσμαΤῌ ΠΕΜΠΤῌ ΤΗΣ ΙΕ΄ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ
Ἐκ τοῦ κατὰ Μάρκον
ια΄ 27 - 33
Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἦλθεν ὁ Ἰησοῦς πάλιν εἰς Ἱεροσόλυμα· καὶ ἐν τῷ ἱερῷ περιπατοῦντος αὐτοῦ ἔρχονται πρὸς αὐτὸν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι 28 καὶ λέγουσιν αὐτῷ· Ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιεῖς; ἢ τίς σοι ἔδωκε τὴν ἐξουσίαν ταύτην ἵνα ταῦτα ποιῇς; 29 ὁ δὲ Ἰησοῦς ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς· Ἐπερωτήσω ὑμᾶς κἀγὼ ἕνα λόγον, καὶ ἀποκρίθητέ μοι, καὶ ἐρῶ ὑμῖν ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιῶ. 30 τὸ βάπτισμα Ἰωάννου ἐξ οὐρανοῦ ἦν ἢ ἐξ ἀνθρώπων; ἀποκρίθητέ μοι. 31 καὶ ἐλογίζοντο πρὸς ἑαυτοὺς λέγοντες· Ἐὰν εἴπωμεν, ἐξ οὐρανοῦ, ἐρεῖ· διατί οὖν οὐκ ἐπιστεύσατε αὐτῷ; 32 ἀλλὰ εἴπωμεν, ἐξ ἀνθρώπων; - ἐφοβοῦντο τὸν λαόν· ἅπαντες γὰρ εἶχον τὸν Ἰωάννην ὅτι προφήτης ἦν. 33 καὶ ἀποκριθέντες λέγουσι τῷ Ἰησοῦ· Οὐκ οἴδαμεν. καὶ ὁ Ἰησοῦς ἀποκριθεὶς λέγει αὐτοῖς· Οὐδὲ ἐγὼ λέγω ὑμῖν ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιῶ.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ (κ. Παναγιώτη Τρεμπέλα)
27 Καί ἔρχονται πάλι στά Ἱεροσόλυμα. Κι ἐνῶ περπατοῦσε ὁ Ἰησοῦς στόν ἱερό περίβολο τοῦ ναοῦ, ἔρχονται κοντά του οἱ ἀρχιερεῖς καί οἱ γραμματεῖς καί οἱ πρεσβύτεροι
28 καί τοῦ λένε: Μέ ποιά ἐξουσία τά κάνεις αὐτά; Καί ποιός σοῦ ἔδωσε τήν ἐξουσία αὐτή, νά διώχνεις ἀπ’ τό ἱερό τούς ἀνθρώπους καί νά διδάσκεις μέσα σ’ αὐτό;
29 Κι ὁ Ἰησοῦς τούς ἀποκρίθηκε: Θά σᾶς ρωτήσω κι ἐγώ κάτι, καί δῶστε μου πρῶτα ἐσεῖς μιάν ἀπάντηση στό λόγο αὐτό. Καί τότε θά σᾶς πῶ κι ἐγώ μέ ποιά ἐξουσία τά κάνω αὐτά.
30 Τό βάπτισμα τοῦ Ἰωάννη, ὁ ὁποῖος ἔδωσε μαρτυρία γιά μένα καί ὑπῆρξε πρόδρομός μου, προερχόταν ἀπ’ τόν οὐρανό καί ἀπό ἐντολή τοῦ Θεοῦ, ἤ προερχόταν ἀπό ἐπινόηση καί ἐντολή ἀνθρώπων; Δῶστε μου ἀπάντηση στό ἐρώτημά μου αὐτό, διότι ἡ σωστή ἀπάντηση σ’ αὐτό θά ρίξει φῶς καί στό δικό σας ἐρώτημα.
31 Κι αὐτοί συλλογίζονταν μέσα τους κι ἔλεγαν: Ἐάν ποῦμε ὅτι ἦταν ἀπό τόν οὐρανό, θά πεῖ: γιατί λοιπόν δέν πιστέψατε στόν Ἰωάννη;
32 Νά ποῦμε ὅμως ὅτι ἦταν ἀπό ἐντολή ἀνθρώπων; Φοβοῦνταν τόν λαό νά δώσουν μιά τέτοια ἀπάντηση, διότι ὅλοι πίστευαν ὅτι ὁ Ἰωάννης ἦταν πράγματι προφήτης. 
33 Κι αὐτοί πού ἰσχυρίζονταν ὅτι ἦταν οἱ ἀναγνωρισμένοι διδάσκαλοι τοῦ Ἰσραήλ ἀποκρίθηκαν στόν Ἰησοῦ: Δέν ξέρουμε ἀπό ποῦ ἦταν τό βάπτισμα τοῦ Ἰωάννη. Τούς λέει τότε καί ὁ Ἰησοῦς: Ἀφοῦ ξεφεύγετε καί δέν εἶστε εἰλικρινεῖς, οὔτε κι ἐγώ σᾶς λέω μέ ποιά ἐξουσία καί μέ ποιό δικαίωμα τά κάνω αὐτά. 

(Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ - ΜΕ ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΕΚΔΟΣΙΣ «ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ ¨Ο ΣΩΤΗΡ¨»)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου