Τετάρτη 16 Ιουνίου 2021

«Διδάσκαλος, μόνος ο Χριστός μας είναι»!!!<< Πρέπον και εύλογον είναι ένας διδάσκαλος, όταν θέλει να διδάξει, να εξετάζει πρώτον τί ακροατάς έχει, ομοίως και οι ακροαταί να εξετάζουν τί διδάσκαλος είναι.
Και εγώ, αδελφοί μου, που ηξιώθην και εστάθηκα εις αυτόν τον άγιον τόπον τον Αποστολικόν δια την ευσπλαχνίαν του Χριστού μας, εξέτασα πρώτον δια λόγου σας και έμαθα πως, με την Χάριν του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και Θεού, είσθε Έλληνες, δεν είσθε ασεβείς, αιρετικοί, άθεοι, αλλ’ είσθε βαπτισμένοι εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, και είσθε τέκνα και θυγατέρες του Χριστού μας! Και όχι μόνο δεν είμαι άξιος να σας διδάξω, αλλά μήτε τα ποδάρια σας να φιλήσω. Διότι ο καθένας από λόγου σας είναι τιμιώτερος απ’ όλον τον κόσμον. Πρέπει δε να ηξεύρετε και η ευγένειά σας διά λόγου μου, το ηξεύρω πώς άλλοι σας λέγουν άλλα, όμως αν ίσως και θέλετε να μάθετε την πάσαν αλήθειαν, εγώ σας την λέγω.
Η πατρίδα μου η ψεύτικη, η γήϊνος και ματαία, είναι από του Αγίου Άρτης και από την επαρχίαν Απόκουρο. Ο πατήρ μου, η μήτηρ μου, το γένος μου, ευσεβείς Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Είμαι λοιπόν και εγώ, αδελφοί μου, άνθρωπος αμαρτωλός, χειρότερος από όλους, είμαι  όμως  δούλος  του  Κυρίου  μας  Ιησού  Χριστού,  του Εσταυρωμένου και Θεού. Όχι πως εγώ είμαι άξιος να είμαι δούλος του  Χριστού,  αλλ’  ο  Χριστός  μου  με  καταδέχεται δια  την ευσπλαχνίαν Του!
Τον Χριστόν μας λοιπόν, αδελφοί μου, πιστεύω, δοξάζω και προσκυνώ! Τον Χριστόν μας παρακαλώ να με καθαρίσει από  κάθε  αμαρτίαν  ψυχικήν  και σωματικήν!  Τον  Χριστόν  μας παρακαλώ να με δυναμώσει να νικήσω τους τρεις εχθρούς: Τον κόσμον, την σάρκα και τον διάβολον! Τον Χριστόν μας παρακαλώ να με αξιώσει να χύσω και εγώ το αίμα μου δια την αγάπην Του, καθώς το έχυσε και Εκείνος δια την αγάπην μου! Ανίσως, αδελφοί μου, και ήτο δυνατόν  να  ανεβώ εις  τον  Ουρανόν  να  φωνάξω μίαν  φωνήν μεγάλην, να κηρύξω εις όλον τον κόσμον, πως μόνος ο Χριστός μας είναι ο Υιός  και Λόγος του Θεού, και Θεός αληθινός, και Ζωή των πάντων!! Ήθελα να το κάμω, μα επειδή και δεν δύναμαι να πράξω εκείνο το μέγα, κάμνω τούτο το μικρόν, και περιπατώ από τόπον εις τόπον, και διδάσκω τους αδελφούς μου το κατά δύναμιν, όχι ως διδάσκαλος, άλλ’ ως αδελφός! Διδάσκαλος, Μόνος ο Χριστός μας είναι!! >>!!!

Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός
πηγή: dromokirix.gr
https://simeiakairwn.wordpress.com/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου