Κυριακή 28 Ιουλίου 2019

«Θάρσει τέκνον, ἀφεωνταί σοι αἱ ἁμαρτίαι σου»


Τή θεραπεία τοῦ παραλυτικοῦ ἀπό τόν Κύριο μᾶς διηγεῖται ὁ Εὐαγγελιστής Ματθαῖος. Ὁ παράλυτος διέθετε μεγάλη πίστη ἀλλά παράλληλα τόν διακατεῖχε ἕνα αἴσθημα φόβου καί ἀγωνίας, λόγῳ τῆς ἁμαρτωλῆς κατάστασής του συναισθανόμενος ὅτι αὐτή ἦταν ἐμπόδιο γιά τή θεραπεία του. Ὁ Κύριος εἶδε τήν ψυχική κατάσταση τοῦ παραλύτου καί πρίν τόν θεραπεύσει, θέλοντας νά τοῦ δώσει θάρρος, τοῦ λέγει: «θάρσει, τέκνον». Ὁ παράλυτος ἀκούγοντας τά λόγια τοῦ Κυρίου ἔνιωσε μέσα του τήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ καί ἐνισχύθηκε ἀκόμη περισσότερο στήν πίστη. Ὁ Κύριος εἶδε τήν πίστη τοῦ παραλύτου καί τῶν ἀνθρώπων πού τόν μετέφεραν καί ἀμέσως προχώρησε στήν θεραπεία. Δυστυχῶς, αὐτή ἡ πίστη ἀπουσιάζει ἀπό τίς καρδιές μας, ἀπό τή ζωή μας γενικότερα, ἀκόμα καί ὅταν παρακαλοῦμε τόν Θεό μέ τίς προσευχές μας νά ἐπέμβει στή ζωή μας κάνοντας ἕνα θαῦμα. Τά χείλη μας μπορεῖ νά προσεύχονται, ἡ καρδιά μας ὅμως διατηρεῖ ἀμφιβολίες. Ὁφείλουμε ὅμως νά ἔχουμε σταθερή πίστη καί τή βεβαιότητα ὅτι γιά τόν Θεό τά πάντα εἶναι δυνατά. Στό θεϊκό Του θέλημα δέν ὑπάρχει κανένα ἐμπόδιο. Ὁ Κύριος δέν περιορίστηκε μόνο στήν θαυματουργική θεραπεία τοῦ σώματος ἀλλά ἐπεκτάθηκε καί στήν θεραπεία τῆς ψυχῆς. Μέ τόν τρόπο αὐτό ἀποκαλύφθηκε ἡ θεία ἐξουσία Του. Ἡ ἐξουσία αὐτή πήγαζε ἀπό τό γεγονὀς ὅτι Ἐκεῖνος ἦταν ὁ ἀναμενόμενος Μεσσίας πού ἔχει τή δύναμη νά συγχωρεῖ ἀκόμα καί τίς ἁμαρτίες. Ὁ Χριστός εἶναι ὁ ἰατρός ὄχι μόνο τῶν σωμάτων ἀλλά καί τῶν ψυχῶν. Θεωρεῖ τόν ἄνθρωπο ὡς σύνολο. Πρώτα ἀσχολεῖται μέ τήν θεραπεία τῆς ψυχῆς, μέ τή συγχώρηση τῶν ἁμαρτιῶν καί μετά προχωρεῖ στή σωματική ἀσθένεια. Γιά τό Θεό δέν ἔχει τόσο μεγάλη σημασία ἡ σωματική μας ἀκεραιότητα, ὅσο ἡ πνευματική μας ὑγεία. Κάθε θαῦμα στοχεύει πρώτιστα στήν πνευματική μας προκοπή καί τελείωση καί κατά δεύτερο λόγο στήν ἀποκατάσταση τῆς σωματικῆς μας ἀσθένειας. Ἐκεῖνο πού χρειαζόμαστε εἶναι νά πιστεύουμε ἀκράδαντα  στό Θεό, χωρίς ἀμφιβολίες καί νά μεριμνοῦμε με ζῆλο γιά τά πνευματικά ἀγαθά. Νά ζοῦμε ζωή μυστηριακή, συνδεδεμένη μέ τήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, ἡ ὁποία διαρκῶς προσφέρει στόν καθένα μας τό θαῦμα τῆς σωτηρίας.

Α.Π.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου