Πέμπτη 27 Απριλίου 2017

Γνώριζε ὅτι ὅποιου πράγματος ὁ πόθος ὑπερτερεῖ μέσα σου, ἐκεῖνο τό πράγμα καί ζεῖ μέσα σου!


Τό νά ἡσυχάζει κανείς πίσω ἀπό τή θύρα τοῦ κελλιοῦ του, εἶναι Θεῖο χάρισμα!...

Καί χωρίς νά φθάσει κανείς στήν τελειότητα, ἔχει ἐλπίδα σωτηρίας καί ἀξιώνεται Θείας Χάριτος, ἐάν ἀποφεύγει τά ἄτοπα ἔργα τῆς ἁμαρτίας καί πιάσει τά καλά ἔργα τῆς ἀρετῆς. Ὅποιος ὅμως ἐπλησίασε τό τέλειο, συνέλαβε στήν ψυχή του τό μυστήριο τῆς αἰωνίου μακαριότητος!...

Ἐάν δέν ἀποθάνει ὁ ἐξω ἄνθρωπος ἀπ᾿ ὅλα τά πράγματα τοῦ κόσμου καί ἀπό τήν ἁμαρτία καί ἀπό τίς κακές ἐνθυμήσεις καί τούς πονηρούς λογισμούς, δέν θά κινηθεῖ στόν ἄνθρωπο ἡ γλυκύτητα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος!...

Μακάριος ὅποιος ἡσυχάζει καί ἀσχολεῖται μόνο μέ τήν προσευχή καί δέν ἀσχολεῖται μέ τίποτε ἄλλο!...

Ὅποιος ἀπομακρύνθηκε τροπικά ἀπό τόν κόσμο, βρῆκε μέσα στήν ψυχή του τό μυστήριο τῆς αἰωνίου μακαριότητος καί ἀξιώθηκε Θείας Χάριτος!...

Τά αἰσθητά σημεῖα τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ εἶναι:

α) Τό πρόσωπο γίνεται κόκκινο σάν φῶς καί χαροποιό,
β) Τό σῶμα θερμαίνεται,
γ) Νομίζει τό φοβερό θάνατο σάν χαρά,
δ) Ἐνθυμεῖται συνεχῶς τά Οὐράνια καί ὁμιλεῖ γι᾿ αὐτά, καί
ε) Ὁ νοῦς εἶναι μετέωρος, σά νά συνομιλεῖ μέ κάποιον ἄλλον σέ ἔκσταση!...

Ἐάν δέν φθάσουμε στήν ἀρετή τῆς ἁγίας Ταπεινώσεως, οὔτε ἀνάπαυση θά ἔχουμε, οὔτε ἀπαλλαγή ἀπό τίς ἐπιβουλές τῶν ἐχθρῶν μας!...

Σέ ὅσους ἀσθενοῦν κατά τή θέληση καί δέν μποροῦν νά πετύχουν τήν αἰώνια ζωή, καθοδηγεῖ τίς ψυχές τους ὁ Θεός μέ ἀκούσιες θλίψεις στήν ἀρετή!...

Γνώριζε ὅτι ὅποιου πράγματος ὁ πόθος ὑπερτερεῖ μέσα σου, ἐκεῖνο τό πράγμα καί ζεῖ μέσα σου!...

Ἀπό τίς ἁγιοπνευματικές ἐμπειρίες
τοῦ ἀββᾶ Ἰσαάκ τοῦ Σύρου
http://inpantanassis.blogspot.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου