Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2015

Ἡ ἔρημος ἔχει ἄλλους πολέμους· καί ὁ κόσμος πάλιν ἄλλα πολλά καί διάφορα


Λοιπόν ἀνδρίζου. Καί, ἐφ' ὅσον ἐξελέξω αὐτό τό φορτίον, βάσταζέ το μέ φόβον Θεοῦ.
Καί πίστευσον, τέκνον μου, ὅτι θά πιέσω τήν ἐκ τῶν κόπων ἀσθενῆ καί νενεκρωμένην μου δύναμιν νά παρακαλῶ τόν Θεόν νά μή πάθῃς κανένα κακόν ἐξ ὅσων μελετοῦν ἀφρόνως οἰ ἐχθροί τῆς πίστεως ἡμῶν. Ἐάν ὅμως ἐπεγράφη σοι ἄνωθεν δι' ὄφελος τῆς ψυχῆς κάτι νά πάθῃς, παρακαλῶ νά σοῦ δώσῃ ὁ Θεός ἀνδρείαν ψυχῆς καί ὑπομονήν.
Μή φοβῆσαι. Οἱ Μασῶνοι πολλά σκέπτονται καί πολλά θέλουν νά κάμουν, ἀλλ' ἐάν ἐπιτρέψῃ ὁ πάντων Κύριος. Χωρίς τό θέλημά Του, εἶπε, μήτε τρίχα δέν πέφτει, μήτε φύλλο. Αὐτός θά διασκεδάσῃ τάς βουλάς αὐτῶν. Πρός τό παρόν ἀρκεῖ ἡμῖν. Διά τό ἀργότερα ἄς τό σκεφθῇ ὁ Θεός ὅπου μᾶς ἔχει καί ζῶμεν. 

Σύ ἀπό Θεοῦ νά ἀρχίζῃς καί εἰς Θεόν νά καταλύῃς, καί μή φοβῆσαι τούς ἐπανισταμένους σόι πειρασμούς. Διότι, χάριτι Χριστοῦ, ὡς καπνός διαλύονται. 
Διά δέ τόν πειρασμόν σου αὐτόν ὅπου λέγεις τοῦτο ὡς νομίζω εἶναι ἡ ἀλήθεια· ὅτι, διά νά πειράζῃ αὐτός ὁ δαίμων, κάτι καλόν φαίνεται γίνεται, καί τόν ἐνοχλεῖ, καί πειράζει. Ὅμως καί σύ πειραζόμενος κερδίζεις πολλά. Ἐκτός τοῦ μισθοῦ τῆς ὐπομονῆς γίνεσαι πρακτικός, μανθάνεις καί τούς ἀνθρώπους. Λίθος ἄν δέν προσκρούσῃ εἰς λίθον δέν ἅπτει σπινθήρ· ἀνήρ δέ ἀπείραστος, παντελῶς ἀδόκιμος.

ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΦΙΛΟΘΕΟΥ
ΕΚΦΡΑΣΙΣ ΜΟΝΑΧΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
Ἀνθολόγιο ἀποσπασμάτων ἐκ τοῦ βιβλίου 
Γέρων Ἰωσήφ ὁ Ἡσυχαστής
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΝΔ΄
http://agiosioannisprodromos.blogspot.com.eg/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου