Παρασκευή 20 Μαΐου 2022

Αγιογραφικό ανάγνωσμαΤῌ ΠΑΡΑΣΚΕΥῌ ΤΗΣ Δ΄ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ
Ἐκ τοῦ κατὰ Ἰωάννην
η΄ 21 - 30
Εἶπεν ὁ Κύριος πρὸς τοὺς ἐληλυθότας πρὸς αὐτὸν Ἰουδαίους· Ἐγὼ ὑπάγω καὶ ζητήσετέ με, καὶ ἐν τῇ ἁμαρτίᾳ ὑμῶν ἀποθανεῖσθε· ὅπου ἐγὼ ὑπάγω, ὑμεῖς οὐ δύνασθε ἐλθεῖν. 22 ἔλεγον οὖν οἱ Ἰουδαῖοι· Μήτι ἀποκτενεῖ ἑαυτόν, ὅτι λέγει, ὅπου ἐγὼ ὑπάγω, ὑμεῖς οὐ δύνασθε ἐλθεῖν; 23 καὶ εἶπεν αὐτοῖς· Ὑμεῖς ἐκ τῶν κάτω ἐστέ, ἐγὼ ἐκ τῶν ἄνω εἰμί· ὑμεῖς ἐκ τοῦ κόσμου τούτου ἐστέ, ἐγὼ οὐκ εἰμὶ ἐκ τοῦ κόσμου τούτου. 24 εἶπον οὖν ὑμῖν ὅτι ἀποθανεῖσθε ἐν ταῖς ἁμαρτίαις ὑμῶν· ἐὰν γὰρ μὴ πιστεύσητε ὅτι ἐγώ εἰμι, ἀποθανεῖσθε ἐν ταῖς ἁμαρτίαις ὑμῶν. 25 ἔλεγον οὖν αὐτῷ· Σὺ τίς εἶ; καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· Τὴν ἀρχὴν ὅ,τι καὶ λαλῶ ὑμῖν. 26 πολλὰ ἔχω περὶ ὑμῶν λαλεῖν καὶ κρίνειν· ἀλλ' ὁ πέμψας με ἀληθής ἐστι, κἀγὼ ἃ ἤκουσα παρ' αὐτοῦ, ταῦτα λέγω εἰς τὸν κόσμον. 27 οὐκ ἔγνωσαν ὅτι τὸν πατέρα αὐτοῖς ἔλεγεν. 28 εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· Ὅταν ὑψώσητε τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου, τότε γνώσεσθε ὅτι ἐγώ εἰμι, καὶ ἀπ' ἐμαυτοῦ ποιῶ οὐδέν, ἀλλὰ καθὼς ἐδίδαξέ με ὁ πατὴρ μου, ταῦτα λαλῶ. 29 καὶ ὁ πέμψας με μετ' ἐμοῦ ἐστιν· οὐκ ἀφῆκέ με μόνον ὁ πατὴρ, ὅτι ἐγὼ τὰ ἀρεστὰ αὐτῷ ποιῶ πάντοτε. 30 Ταῦτα αὐτοῦ λαλοῦντος πολλοὶ ἐπίστευσαν εἰς αὐτόν.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ (κ. Παναγιώτη Τρεμπέλα)
21 Ἐφόσον λοιπόν κανείς δέν τολμοῦσε νά τόν ἐμποδίσει νά διδάσκει, τούς εἶπε πάλι ὁ Ἰησοῦς: Ἐγώ φεύγω ἀπό τή ζωή αὐτή καί πηγαίνω στόν ἐπουράνιο Πατέρα μου. Σέ στιγμές μάλιστα ἀπελπισίας θά μέ ζητήσετε ὡς Μεσσία καί Λυτρωτή σας. Ἐξαιτίας ὅμως τῆς ἀπιστίας σας θά πεθάνετε μέσα στήν ἁμαρτία σας, χωρισμένοι ἐντελῶς ἀπό τόν Θεό. Ἐκεῖ πού πηγαίνω ἐγώ, ἐσεῖς δέν μπορεῖτε νά ᾿ρθεῖτε γιά νά βρεῖτε κοντά μου τή σωτηρία σας.
22 Ἔλεγαν λοιπόν οἱ Ἰουδαῖοι: Μήπως σκέφτεται ν’ αὐτοκτονήσει καί νά σκοτώσει μόνος του τόν ἑαυτό του; Διότι λέει, ὅπου πηγαίνω ἐγώ, ἐσεῖς δέν μπορεῖτε νά ᾿ρθεῖτε. Ὁπωσδήποτε λοιπόν, ἄν σκέπτεται νά αὐτοκτονήσει, ἐμεῖς δέν θά τόν ἀκολουθήσουμε στόν Ἅδη.
23 Κι ἐκεῖνος τούς εἶπε: Ἐσεῖς εἶστε ἀπό κάτω, ἀπό τή γῆ, καί εἶστε κυριευμένοι ἀπό γήινες σκέψεις καί ἐλατήρια. Ἐγώ εἶμαι ἀπό ἐπάνω, ἀπό τόν οὐρανό, μέ σκέψεις καί φρονήματα ἐντελῶς ἀντίθετα ἀπό τά δικά σας. Ἐσεῖς εἶστε ἀπό τόν μάταιο καί ἁμαρτωλό αὐτό κόσμο, διότι κατέχεσθε ἀπό τά σαρκικά φρονήματα τῶν ἀνθρώπων πού εἶναι μακριά ἀπό τόν Θεό. Ἐγώ δέν εἶμαι ἀπό τόν κόσμο αὐτό. Πῶς λοιπόν εἶναι δυνατόν νά μή χωρισθοῦμε γιά πάντα;
24 Ἀφοῦ λοιπόν εἶστε ἀπό τόν κόσμο αὐτό, σᾶς εἶπα ὅτι θά πεθάνετε βυθισμένοι στίς ἁμαρτίες σας. Διότι ἐάν δέν πιστέψετε ὅτι ἐγώ εἶμαι ὁ μόνος καί πραγματικός Σωτήρας, θά πεθάνετε θαμμένοι στίς ἁμαρτίες σας.
25 Μετά λοιπόν ἀπό τή βεβαίωση αὐτή τοῦ Κυρίου ἐκεῖνοι τόν ρώτησαν: Καί ποιός εἶσαι ἐσύ, ὥστε χωρίς ἐσένα νά εἶναι ἀδύνατο νά σωθοῦμε; Καί γιά ἀπάντηση ὁ Ἰησοῦς τούς εἶπε: Ἀκριβῶς καί ἐξολοκλήρου εἶμαι ἐκεῖνο πού ἤδη σᾶς λέω.
26 Καί γιά νά ἐπανέλθω στή σειρά τῶν λόγων μου, σᾶς προσθέτω ὅτι ἔχω πολλά ἀκόμη νά πῶ γιά σᾶς καί νά σᾶς κατακρίνω γι’ αὐτά. Ἐσεῖς βέβαια δέν θά δεχθεῖτε ὡς ἀληθινή καί δίκαιη τήν κρίση μου. Ἀλλά ἐκεῖνος πού μέ ἔστειλε εἶναι ἀληθινός καί ἀξιόπιστος καί δέν πλανᾶται οὔτε ψεύδεται ποτέ. Κι ἐγώ ἐκεῖνα πού ἄκουσα ἀπ’ αὐτόν, αὐτά λέω στόν κόσμο, καί συνεπῶς ὅσα λέω εἶναι δίκαια καί ἀληθινά.
27 Οἱ Ἰουδαῖοι ὅμως δέν κατάλαβαν ὅτι τούς ἔλεγε γιά τόν Πατέρα του καί γιά τήν ἰδιαίτερη σχέση καί ἑνότητα πού καί ὡς ἄνθρωπος εἶχε μ’ αὐτόν.
28 Τούς εἶπε λοιπόν ὁ Ἰησοῦς: Ὅταν ὑψώσετε πάνω στό σταυρό τόν υἱό τοῦ ἀνθρώπου, τότε θά μάθετε ὅτι ἐγώ εἶμαι ὁ μόνος Σωτήρας, καί ὅτι τίποτε ἀπολύτως δέν κάνω ἀπό τόν ἑαυτό μου, ἀλλά συμφωνῶ ἀπολύτως μέ τόν Πατέρα μου. Καί γιά νά σᾶς μιλήσω σύμφωνα μ’ ὅσα συμβαίνουν μεταξύ τῶν ἀνθρώπων, ὥστε νά μέ καταλάβετε καλύτερα, σᾶς προσθέτω: Ὅπως μέ δίδαξε ὁ Πατέρας μου, ἔτσι μιλάω καί αὐτά ἀκριβῶς λέω.
29 Κι ἐκεῖνος πού μέ ἔστειλε εἶναι μαζί μου. Δέν μέ ἄφησε ποτέ μόνο μου ὁ Πατήρ, διότι ἐγώ κάνω πάντοτε αὐτά πού τοῦ ἀρέσουν, καί ἔχω ἄμεση καί ἀδιάσπαστη πάντοτε τήν ἐπικοινωνία καί τή σχέση μου μαζί του.
30 Καί καθώς τά ἔλεγε αὐτά ὁ Ἰησοῦς, πολλοί πίστεψαν σ’ αὐτόν ὅτι εἶναι ὁ Μεσσίας.

 (Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ - ΜΕ ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΕΚΔΟΣΙΣ «ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ ¨Ο ΣΩΤΗΡ¨»)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου