Τρίτη 21 Δεκεμβρίου 2021

Αγιογραφικό ανάγνωσμαΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α' Ε´ 11 - 21
11 νεωτέρας δὲ χήρας παραιτοῦ· ὅταν γὰρ καταστρηνιάσωσι τοῦ Χριστοῦ, γαμεῖν θέλουσιν, 12 ἔχουσαι κρίμα ὅτι τὴν πρώτην πίστιν ἠθέτησαν· 13 ἅμα δὲ καὶ ἀργαὶ μανθάνουσι περιερχόμεναι τὰς οἰκίας, οὐ μόνον δὲ ἀργαὶ, ἀλλὰ καὶ φλύαροι καὶ περίεργοι, λαλοῦσαι τὰ μὴ δέοντα. 14 βούλομαι οὖν νεωτέρας γαμεῖν, τεκνογονεῖν, οἰκοδεσποτεῖν, μηδεμίαν ἀφορμὴν διδόναι τῷ ἀντικειμένῳ λοιδορίας χάριν. 15 ἤδη γάρ τινες ἐξετράπησαν ὀπίσω τοῦ σατανᾶ. 16 εἴ τις πιστὸς ἢ πιστὴ ἔχει χήρας, ἐπαρκείτω αὐταῖς, καὶ μὴ βαρείσθω ἡ ἐκκλησία, ἵνα ταῖς ὄντως χήραις ἐπαρκέσῃ. 17 Οἱ καλῶς προεστῶτες πρεσβύτεροι διπλῆς τιμῆς ἀξιούσθωσαν, μάλιστα οἱ κοπιῶντες ἐν λόγῳ καὶ διδασκαλίᾳ· 18 λέγει γὰρ ἡ γραφή· βοῦν ἀλοῶντα οὐ φιμώσεις. καί· ἄξιος ὁ ἐργάτης τοῦ μισθοῦ αὐτοῦ. 19 κατὰ πρεσβυτέρου κατηγορίαν μὴ παραδέχου, ἐκτὸς εἰ μὴ ἐπὶ δύο ἢ τριῶν μαρτύρων. 20 τοὺς ἁμαρτάνοντας ἐνώπιον πάντων ἔλεγχε, ἵνα καὶ οἱ λοιποὶ φόβον ἔχωσι. 21 διαμαρτύρομαι ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ καὶ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ τῶν ἐκλεκτῶν ἀγγέλων, ἵνα ταῦτα φυλάξῃς, χωρὶς προκρίματος μηδὲν ποιῶν κατὰ πρόσκλισιν.

Νεοελληνική απόδοση:
Τὰς νεωτέρας ὅμως χήρας μὴ τὰς δέχεσαι· διότι, ὅταν ὁ ἔρωτας καὶ ὁ πόθος τῆς σαρκικῆς ζωῆς ψυχράνῃ τὴν ἀγάπην των πρὸς τὸν Χριστόν, θέλουν νὰ ἔλθουν ες γάμον. 12 Αὐταὶ ἔχουν κατάκρισιν καὶ καταδίκην, διότι κατεφρόνησαν τὴν πρώτην των ὑπόσχεσιν, περὶ τοῦ ὅτι θὰ παρέμενον πισταὶ καὶ ἀφωσιωμέναι εἰς τὸν Χριστόν. 13 Συγχρόνως δὲ αἱ νεώτεραι αὐταὶ χῆραι κακομαθαίνουν νὰ εἶναι ἀργαὶ καὶ νὰ περιέρχωνται τὰ σπίτια. Ὄχι δὲ μόνον ἀργαὶ γίνονται, ἀλλὰ καὶ φλύαροι καὶ περίεργοι, λέγουσαι ἐκεῖνα, ποὺ δὲν πρέπει. 14 Δι’ αὐτὰ λοιπὸν θέλω αἱ νεώτεραι χῆραι νὰ ὑπανδρεύωνται, νὰ τεκνογονοῦν, νὰ οἰκοκυρεύωνται, νὰ μὴ δίνουν καμμίαν ἀφορμὴν εἰς τὸν ἐχθρὸν τῆς πίστεως, διὰ νὰ διαβάλλῃ καὶ χλευάζῃ τὴν πίστιν. 15 Θέλω δὲ νὰ ὑπανδρεύωνται αἱ νεώτεραι χῆραι, διότι τώρα, ποὺ σοῦ γράφω, μερικαὶ παρεξετράπησαν καὶ ἠκολούθησαν πίσω ἀπὸ τὸν σατανᾶν. 16 Ἐὰν κανεὶς πιστὸς ἢ πιστὴ ἔχῃ εἰς τὸ σπίτι του χήρας, ἂς παρέχῃ εἰς αὐτὰς τὰ ἀρκετὰ διὰ τὴν συντήρησίν των καὶ ἂς μὴ ἐπιβαρύνεται ἡ Ἐκκλησία, διὰ νὰ ἠμπορῇ αὕτη νὰ βοηθήσῃ ἀρκετὰ τὰς ἀπροστατεύτους καὶ πραγματικὰς χήρας. 17 Ὅσοι ἀπὸ τοὺς ἔχοντας τὸ ἀξίωμα τοῦ πρεσβυτέρου εἶναι καλοὶ προεστοὶ καὶ κοπιάζουν διὰ τὸ ποίμνιον, εἶναι ἄξιοι νὰ παίρνουν διπλῆν μερίδα διὰ τὴν συντήρησίν των. Πρὸ παντὸς πρέπει νὰ λαμβάνουν τὴν διπλῆν μερίδα ἐκεῖνοι, ποὺ κοπιάζουν εἰς τὸ κήρυγμα καὶ εἰς τὴν διδασκαλίας. 18 Εἶναι δὲ δίκαιον τοῦτο, διότι λέγει ἡ Γραφή· Δὲν θὰ φράξῃς τὸ στόμα τοῦ βωδιοῦ ποὺ ἁλωνίζει. Καὶ ὅτι· Εἶναι ἄξιος ὁ ἐργάτης τοῦ μισθοῦ τῆς ἐργασίας του. 19 Μὴ δέχεσαι κατηγορίαν ἐναντίον πρεσβυτέρου, παρὰ μόνον ὅταν στηρίζεται ἐπὶ τῆς μαρτυρίας δύο ἢ τριῶν μαρτύρων. 20 Ὅσους κατ’ ἐπανάληψιν ἁμαρτάνουν, ἔλεγχέ τους ἐμπρὸς εἰς ὅλους, διὰ νὰ ἔχουν φόβον καὶ οἱ λοιποί. 21 Σὲ ἐξορκίζω ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ καὶ τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ τῶν ἐκλεκτῶν ἀγγέλων νὰ φυλάξῃς αὐτά, ποὺ σοῦ γράφω. Νὰ τὰ φυλάξῃς δὲ χωρὶς καμμίαν προκατάληψιν καὶ χωρὶς νὰ πράττῃς τίποτε ἀπὸ εὐνοϊκὴν διάθεσιν καὶ κλίσιν τῆς καρδίας σου πρὸς τὸν κατηγορούμενον.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου