Κυριακή 15 Μαρτίου 2020

Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, ὁ Ἅγιος τῆς νοερᾶς προσευχῆς.


Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς ἀναδείχθηκε ὁ εὐαγγελιστής τῆς θεώσεως, τῆς χάριτος καί τῆς νοερᾶς προσευχῆς. Δίδαξε ὅτι ἡ νοερά προσευχή «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ Υἱέ τοῦ Θεοῦ, ἐλέησόν με» εἶναι ἡ τελεία προσευχή, ὁ ἀπλανής ὁδηγός τῆς σωτηρίας καί δέν εἶναι κτῆμα μόνο τῶν Μοναχῶν ἀλλά χρειάζεται νά ἐνεργεῖται καί ἀπό «ἂνδρας καί γυναῖκας καί παῖδας καί σοφούς καί ἰδιῶτας». Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς συμπύκνωσε στήν Ὀρθόδοξο διδασκαλία του τήν ἐν Χριστῷ ἁγιοπνευματική ζωή ὁλοκληρωμένη καί θεμελιωμένη στίς δογματικές προϋποθέσεις τῆς Ἐκκλησίας. Ζοῦσε ὁ ἴδιος τό μυστήριο τῆς θεολογίας, βρισκόταν μέσα στόν ἀκένωτο πλοῦτο τῶν θείων δωρεῶν. Γι’ αὐτό καί διετύπωσε ὄχι σέ ἀφηρημένες ἰδέες ἀλλά «ἐν βραχεῖ ρήματι καί πολλῇ συνέσει», χωρίς πλάνη, τήν ἐμπειρία τῆς ὀρθοδόξου ἐκκλησιολογίας καί θεολογίας. Ἡ δύναμη τῶν συλλογισμῶν του, πού θεμελιώνεται στήν Ἁγία Γραφή καί τήν αὐθεντία τῶν Συνόδων, τῶν Πατέρων, τῆς ὀρθοδόξου Παραδόσεως ἐπέβαλε τήν προσωπικότητά του σέ ἄνδρες πού λαλοῦσαν διεστραμμένα. Ὁ λόγος του ἀναδείχθηκε ὅρος ὀρθοδοξίας, ἀποκαλύφθηκε τό «ἐν τῇ καρδίᾳ του λαλοῦν πνεῦμα» καί ἔρρευσαν οἱ κρουνοί τῆς θεολογίας του. Ὁ Άγιος Γρηγόριος ἀνέτρεψε μέ τό κομβοσχοίνι του, μέ τήν γραφίδα του, μέ τούς ἀγῶνες του τήν πλάνη, τίς αἱρετικές δοξασίες καί κράτησε τό Ἅγιον Ὄρος πρῶτα, κι ὕστερα ὅλη τήν Ὀρθοδοξία μακριά ἀπό τίς  κακοδοξασίες τοῦ Βαρλαάμ καί τῶν ὀπαδῶν του. Θεολόγησε γιά τή διάκριση οὐσίας καί ἐνεργειῶν τοῦ Θεοῦ, γιά τίς ἄκτιστες ἐνέργειες τοῦ Θεοῦ καί τή Χάρη Του, γιά τή δυνατότητα τῆς μεθέξεως καί τῆς ἐμπειρίας τοῦ ἀκτίστου Φωτός. Ἡ μακροθυμία του, ἡ εὐεργετικότητά του, τό καρτερικό καί ἀμόλυντο τῆς ψυχῆς του ἀπό κάθε πειρασμό, ἡ κατάνυξη καί τό γαλήνιο τῆς καρδιᾶς του συνετέλεσαν ὥστε νά τόν ἀποκαλοῦν «σοφίας παντοδαπῆς δίκην, προστάτην τῆς κοινῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, πρόμαχον εὐσεβείας, θείων δογμάτων διδάσκαλον, ὁδηγόν τοῦ καλλίστου παντός καί ταπεινώσεως θησαυρόν». Ὅ,τι ἔλεγε, ὅ,τι δίδασκε, ἧταν ρήματα ζωῆς αἰωνίου, χάριτος καί ἀληθείας τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς. Ὁ τρόπος τῆς ἁγνῆς ζωῆς του, οἱ ἀγῶνες του, οἱ ἐμπειρίες του, ἡ νοερά προσευχή του, ἡ ἀπλανής διδασκαλία του πρέπει νά γίνουν ὁδηγός σέ ὅλους μας κληρικούς καί λαϊκούς. Νά μαθητεύσωμε ὅλοι στήν σχολή τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ πού κράτησε τό μέτρο καί τήν ἁρμονία τῆς Ὀρθοδοξίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου