Κυριακή 30 Ιουνίου 2019

Οι Άγιοι 12 Απόστολοι


Μετά τήν Κυριακή τῶν Ἁγίων Πάντων ἡ Ἐκκλησία μας ἑορτάζει τή Σύναξη τῶν Δώδεκα Ἀποστόλων, τῶν πρώτων δηλαδή «συνεργατῶν» καί αὐτηκόων μαρτύρων τῆς διδασκαλίας τοῦ Χριστοῦ. Ἐντύπωση προκαλεῖ ὁ τρόπος μέ τόν ὁποῖο ὁ Κύριος ἐξέλεξε τούς Μαθητές Του, τούς ὁποίους ὀνόμασε Ἀποστόλους. Ὁ Εὐαγγελιστής Λουκᾶς ἀναφέρει πώς ἡ ἐκλογή ἔγινε μετά ἀπό ὁλονύκτια προσευχή ἀπό τόν Κύριο. Ἤθελε νά ἐκλεγοῦν οἱ ἄριστοι. Ἐπίσης ἤθελε νά μᾶς διδάξει ὅτι πρέπει νά ἀναθέτουμε στό Θεό πρῶτα κάθε ἐργασία πού πρόκειται νά κάνουμε. Ἡ ἐκλογή τῶν Ἀποστόλων δείχνει καί τή γνησιότητα τοῦ ἀξιώματός τους. Δέν τό πήραν μόνοι τους, ἀλλά κλήθηκαν ἀπό τό Χριστό. Ὁ Κύριος ἔδωσε στούς Ἀποστόλους τήν ἐξουσία κατά τῶν ἀκαθάρτων πνευμάτων. Ἐκεῖνος τούς ἀπέστειλε νά κηρύξουν τόν λόγο τοῦ Θεοῦ στίς ἰουδαϊκές πόλεις, νά ἀναγγείλουν τήν ἔλευση τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ, νά κάνουν θαύματα. Ὅλα αὐτά δωρεάν: «Δωρεάν ἐλάβετε, δωρεάν δότε» (Ματθ. ι΄ 8). Τά θαύματα ἦταν δῶρο τοῦ Θεοῦ στούς ἔχοντες ἀνάγκη. Τό θαυμαστό εἶναι ὅτι ἄνθρωποι ἀγράμματοι, «ἰδιῶτες τῷ λόγῳ», ἁλιεῖς, πτωχοί, τελῶνες καί χωρίς ἐπιφανή καταγωγή, διαχειρίσθηκαν τή χάρη τοῦ Θεοῦ καί ἔγιναν κήρυκες τῆς βασιλείας Του. Κατά τήν ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς τό Ἅγιο Πνεῦμα τούς μεταμόρφωσε σέ σοφούς ἄνδρες, πανίσχυρες προσωπικότητες, σέ ὁλόφωτες ὑπάρξεις, οἱ ὁποῖοι κατηύγασαν ὁλόκληρη τήν οἰκουμένη. Μετέφεραν παντοῦ τό ἐλπιδοφόρο καί σωτήριο μήνυμα τῆς ἐν Χριστῷ ἀπολυτρώσεως τοῦ ἀνθρωπίνου γένους. Ἐμεῖς ὅλοι, οἱ πιστοί τοῦ Χριστοῦ καί προσκυνητές τῆς χορείας τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων, ἔχουμε χρέος νά τούς ἀποδίδουμε τήν τιμή πού τούς ἁρμόζει, γιατί ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία εἶναι θεμελιωμένη πάνω στό ἔργο και τή διδασκαλία τῶν πρώτων αὐτῶν κηρύκων τοῦ Εὐαγγελίου. Τό βεβαιώνει ὁ Εὐαγγελιστής Ἰωάννης, ὁ ὁποῖος εἶδε στήν Ἀποκάλυψη τήν θριαμβεύουσα ἐν οὐρανοῖς Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ στηριζομένη ἐπί «θεμελίους δώδεκα καί ἐπ’ αὐτῶν δώδεκα ὀνόματα, τῶν δώδεκα ἀποστόλων τοῦ Ἀρνίου».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου