Τρίτη 22 Αυγούστου 2017

Σημάδι τοῦ ἐσωτερικοῦ τοῦ ἀνθρώπου


Σημάδι τοῦ ἐσωτερικοῦ τοῦ ἀνθρώπου εἶναι οἱ ἐξωτερικές φανερές κινήσεις, ὅπως σημάδι τῶν ἄγνωστων δέντρων εἶναι οἱ καρποί πού προβάλλουν
Ἀπομάκρυνε τόν ἑαυτό σου ἀπό ἐκεῖνον πού ζεῖ μέ ἀμέλεια, ἀκόμη καί ἄν ἐκεῖνος ἔχει μεγάλη φήμη.

Κάνε φίλο τόν φιλόπονο ἄνθρωπο, καί θά βρεῖς σ᾿ αὐτόν προστασία.

Σέ πολλά ἀφεντικά ἔχει πουληθεῖ ὁ ἀμελής, καί ὅπως τόν τραβοῦν, ἔτσι περνάει.

Σέ καιρό εἰρήνης εἶναι ἀπέναντί σου εὐνοϊκός σάν φίλος, καί σέ καιρό πειρασμοῦ σέ πολεμεῖ σάν ἐχθρός.

Πρίν κινηθοῦν τά πάθη, θυσιάζει τήν ψυχή του γιά σένα· καί ὅταν κινηθοῦν τά πάθη, σέ συλλαμβάνει γιά θάνατο.

Ἡ γῆ πού ἔμεινε χέρσα, γέμισε ἀγκάθια· καί ἡ ἀμελής ψυχή γέμισε ἀπό ἀκάθαρτα πάθη.

Ὁ φρόνιμος νοῦς βάζει χαλινό στήν ψυχή του καί καταπονεῖ τό σῶμα καί ὑποδουλώνει τά πάθη.

Σημάδι τοῦ ἐσωτερικοῦ τοῦ ἀνθρώπου εἶναι οἱ ἐξωτερικές φανερές κινήσεις, ὅπως σημάδι τῶν ἄγνωστων δέντρων εἶναι οἱ καρποί πού προβάλλουν.

Τόν ὑποκριτή τόν φανερώνουν τά λόγια καί τά ἔργα, καί βγάζουν στό φανερό τόν κρυφό ψευδοπροφήτη.

Νοῦς πού δέν ἀκολουθεῖ τή λογική, δέν παιδαγωγεῖ τήν ψυχή του καί τήν ἀπομακρύνει ἀπό τήν ἀγάπη καί τήν ἐγκράτεια.

Αἰτία τῶν κακῶν λογισμῶν εἶναι ἡ ἐμπαθής ἕξη, ἡ ὁποία ἀποτελεῖται ἀπό ὑπερηφάνεια καί ἀλαζονεία.

Χαρακτηριστικά τῶν πιό πάνω εἶναι ἡ ὑποκρισία καί ὁ δόλος, ἡ πανουργία καί ἡ εἰρωνεία, καί κάθε φαυλότητα καί ψεῦδος.

Στά πιό πάνω ὑπηρετοῦν ὁ φθόνος, ἡ ἐριστικότητα, ἡ ὀργή, ἡ λύπη καί ἡ μνησικακία.

Αὐτός εἶναι ὁ δρόμος ἐκείνων πού ζοῦν μέ ἀμέλεια καί αὐτό εἶναι τό ἀπόθεμα πού κρύβεται μέσα μου.

Ἡ κακοπάθεια καί ἡ ταπείνωση σώζουν τήν ψυχή καί τήν ἐλευθερώνουν ἀπό τά πάθη πού ἀναφέραμε.

Ὅσιος Θαλάσσιος ὁ Λίβυος
http://inpantanassis.blogspot.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου