Τετάρτη 29 Μαρτίου 2017

Ὅποιος καταφρονήσει τήν ἀνθρώπινη δόξα, ἀξιώνεται τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ!


Ὁ πολυμέριμνος καί πολυπράγμων δέν μπορεῖ νά γίνει πράος καί ἡσύχιος, διότι χωρίς τήν ἀδιάλειπτο προσευχή δέν μπορεῖς νά πλησιάσεις τό Θεό!...

Οἱ ὁμιλίες καί θεωρίες τῶν κοσμικῶν καί ἀνευλαβῶν μοναχῶν, προκαλοῦν στούς ἡσυχαστές θόλωση τοῦ νοῦ, ἀνευλάβεια στά Θεῖα καί ἄγχος ψυχῆς.

Ὁ ὑπερήφανος περπατάει στό σκοτάδι καί νομίζει ὅτι εἶναι ἀνώτερος ἀπό ὅλους τούς ἄλλους ἀνθρώπους, ἐνῶ εἶναι ὁ χειρότερός τους, διότι δέ θέλησε νά περιπατήσει τήν ὁδό τοῦ Θεοῦ, πού εἶναι ἡ ταπείνωση!...

Ἡ παντοτινή μελέτη τῶν Θείων Γραφῶν γεμίζει τήν ψυχή ἀπό θαυμασμό καί Θεία εὐφροσύνη!...

Ὑπάρχουν δάκρυα ἀναμεμιγμένα μέ μέλι, πού συμβαίνουν κατά καιρούς στούς ἡσυχαστές (μελέτη – προσευχή) καί ὑπάρχουν τά ἀδιάλειπτα δάκρυα πού ὁδηγοῦν στήν εἰρήνη τῶν λογισμῶν καί στά μυστήρια τοῦ Θεοῦ!

Ὅποιος καταφρονήσει τήν ἀνθρώπινη δόξα, ἀξιώνεται τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ!

Ὅποιος ὑποτάξει τόν ἑαυτό του στό Θεό, ὑποτάσσονται σ᾿ αὐτόν τά πάντα, διότι γεννᾶται ἀπό τό Θεό στήν καρδιά του ἡ εἰρήνη. Ἐάν δέν ταπεινωθοῦμε, θά μᾶς ταπεινώσει ὁ Θεός. Ἡ ἀληθινή ταπείνωση εἶναι γέννημα τῆς γνώσεως καί τῶν πειρασμῶν.

Ἡ πίστη καί ἡ χαρά τοῦ Μυστηρίου τῆς Θείας Κοινωνίας μᾶς χαρίζουν τά μεγαλύτερα χαρίσματα, ἀνακαινίζοντάς μας!...

Τά μικρά παιδιά ἔχουν καθαρό σῶμα καί ἀπαθῆ ψυχή. Δέν ἔχουν ὅμως καθαρότητα νοῦ, πού εἶναι ἡ τελειότητα, διότι μέ πνευματική δύναμη ἐντρυφᾶ στίς Θεῖες ἀποκαλύψεις τοῦ Οὐρανίου κόσμου!...

Ἀπό τίς ἁγιοπνευματικές ἐμπειρίες
τοῦ ἀββᾶ Ἰσαάκ τοῦ Σύρου
http://inpantanassis.blogspot.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου