Πέμπτη 28 Ιανουαρίου 2016

Πρός τήν Παναγίαν


Παναγία Παρθένε, μέ εὐχαριστίαν καί πολλήν εὐγνωμοσύνην, δι᾿ ὅσα ἀπό τήν Πηγήν τῆς στοργῆς Σου ἐλάβομεν, ἀπευθυνόμεθα εἰς τήν μητρικήν καρδίαν σου.
Σέ αἰσθανόμεθα, γλυκειά μας Μητέρα, ὅπως ὅλοι οἱ πιστοί πού ἔζησαν, πού ζοῦν καί θά ζήσουν εἰς τό μέλλον· συμπαραστάτην καί βοηθόν εἰς ὅλες τίς θύελλες καί τίς τρικυμίες τοῦ βίου μας. Εἶσαι τό ἱερόν τῶν ἀπηλπισμένων καταφύγιον. 
῾Η μόνη προστασία τῶν πιστῶν.
῾Η ἀνεξάντλητος βοήθεια τῶν ἀβοηθήτων. Διά δέ τό ἀγαπημένον ἀπό Σέ ῎Εθνος μας τεῖχος ἀπροσμάχητον καί ὑπέρμαχος Στρατηγός του, πού τό ὁδηγεῖς εἰς νίκας καί θριάμβους.
Πρέσβευε, Δέσποινα, συνεχῶς πρός τόν Υἱόν Σου καί Θεόν μας, ἵνα φρουρῇ καί σώζῃ ὅλους ἡμᾶς τούς πιστούς καί τήν νεολαίαν σου ἀπό τό ἄθεον καί ὑλιστικόν πνεῦμα τῆς ἐποχῆς μας, πού ζητεῖ νά μᾶς καταποντίσῃ εἰς τόν βυθόν τῆς ἀνομίας καί τῆς ἀπωλείας. Δῶσε, πάναγνε Δέσποινα, ἵνα διά τῶν μητρικῶν Σου δεήσεων πνεύσῃ εἰς τήν ἀνθρωπότητα πνεῦμα μετανοίας, πίστεως, ἀγάπης καί ὁμονοίας, πνεῦμα εἰρήνης. «Πνεῦμα φόβου Θεοῦ», ὥστε νά ἴδωμεν καλυτέρας ἡμέρας καί τό ῎Εθνος μας γνησίως Χριστιανικόν καί ᾿Ορθόδοξον νά δοξάζῃ τόν Λυτρωτήν του καί δοξάζεται ἀπό Αὐτόν ἐπί τῆς γῆς. Κάμε μας ἀξίους τῶν πλουσίων δωρεῶν καί τῆς Μητρικῆς Σου προστασίας. Δῶσε νά εἴμεθα ταπεινοί καί εὐλαβεῖς ὑμνηταί τῶν μεγαλείων Σου καί, φεύγοντες ἀπό τόν κόσμον αὐτόν, νά φθάσωμεν εἰς τήν Βασιλείαν τοῦ Υἱοῦ Σου, διά νά βλέπωμεν μαζί μέ Σέ, τήν Πανάχραντον, τό ἄρρητον κάλλος τοῦ θείου καί λατρευτοῦ προσώπου Του. ᾿Αμήν.

http://agiosioannisprodromos.blogspot.com.eg/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου