Τετάρτη 29 Μαΐου 2013

Ἑορτή τῆς Μεσοπεντηκοστῆς.           Σέ λίγους πιστούς εναι γνωστή ορτή, μέ τήν ποία θά σχοληθομε τώρα. κτός πό τούς ερες καί μερικούς λλους χριστιανούς, πού χουν να στενότερο σύνδεσμο μέ τήν κκλησία μας, ο περισσότεροι δέν γνωρίζουν κν τήν παρξί της. Λίγοι εναι κενοι πού κκλησιάζονται κατ ατή καί περισσότεροι δέν ποπτεύονται κν τι τήν Τετάρτη μετά τήν Κυριακή το Παραλύτου πανηγυρίζει κκλησία μία μεγάλη δεσποτική ορτή, τήν ορτή τς Μεσοπεντηκοστς. Καί μως κάποτε ορτή τς Μεσοπεντηκοστς ταν μεγάλη ορτή τς Μεγάλης κκλησίας τς Κωνσταντινουπόλεως καί συνέτρεχαν κατ ατή στόν μεγάλο ναό πλήθη λαο.

Δέν χει κανείς παρά νά νοίξ τήν κθεσι τς Βασιλείου Τάξεως (Κεφ. 26) το Κωνσταντίνου Πορφυρογεννήτου γιά νά δ τό πίσημο τυπικό το ορτασμο, πως τελετο μέχρι τήν Μεσοπεντηκοστή το τους 903 στόν ναό το γίου Μωκίου στήν Κωνσταντινούπολι, μέχρι δηλαδή τήν μέρα πού γινε πόπειρα κατά τς ζως το ατοκράτορος Λέοντος ΣΤ’ το Σοφο (11 Μαΐου 903).

κε πάρχει μία λεπτομερής περιγραφή το λαμπρο πανηγυρισμο, πού καταλαμβάνει λόκληρες σελίδες καί καθορίζει μέ τήν γνωστή παράξενη βυζαντινή ρολογία, πς ατοκράτωρ τό πρωΐ τς ορτς μέ τά πίσημα βασιλικά του νδύματα καί τήν συνοδεία του ξεκινοσε πό τό ερό παλάτιο γιά νά μεταβ στόν ναό το γίου Μωκίου, που θά τελετο θεία λειτουργία. Σέ λίγο φθανε λιτανεία μέ πί κεφαλς τόν πατριάρχη, καί βασιλεύς καί πατριάρχης εσήρχοντο πισήμως στόν ναό. θεία λειτουργία τελετο μέ τήν συνήθη στίς μεγάλες ορτές βυζαντινή μεγαλοπρέπεια. Μετά πό ατήν ατοκράτωρ παρέθετε πρόγευμα, στό ποο παρεκάθητο καί πατριάρχης. Καί πάλι βασιλεύς πό τίς πευφημίες το πλήθους «Ες πολλούς καί γαθούς χρόνους Θεός γάγει τήν βασιλείαν μν» καί μέ πολλούς νδιαμέσους σταθμούς πέστρεφε στό ερό παλάτιο.

λλά καί στά σημερινά μας λειτουργικά βιβλία, στό Πεντηκοστάριο, βλέπει κανείς τά χνη τς παλαις της λαμπρότητος. Παρουσιάζεται σάν μία μεγάλη δεσποτική ορτή, μέ τά κλεκτά της τροπάρια καί τούς διπλος της κανόνες, ργα τν μεγάλων μνογράφων, το Θεοφάνους καί το νδρέου Κρήτης, μέ τά ναγνώσματά της καί τήν πίδρασί της στίς πρό καί μετά πό ατήν Κυριακές καί μέ τήν παράτασι το ορτασμο της πί κτώ μέρες κατά τόν τύπο τν μεγάλων ορτν το κκλησιαστικο τους.

Ποιό μως εναι τό θέμα τς διορρύθμου ατς ορτς; χι πάντως κανένα γεγονός τς εαγγελικς στορίας. Τό θέμα της εναι καθαρά ορτολογικό καί θεωρητικό. Τετάρτη τς Μεσοπεντηκοστς εναι 25η πό το Πάσχα καί 25η πρό τς Πεντηκοστς μέρα. Σημειώνει τό μέσον τς περιόδου τν 50 μετά τό Πάσχα ορτασίμων μερν. Εναι δηλαδή νας σταθμός, μία τομή. ραα τό τοποθετε τό πρτο τροπάριο το σπερινο τς ορτς:

«Πάρεστιν μεσότης μερν, τν κ σωτηρίου ρχομένων γέρσεως Πεντηκοστ δέ τ θεί σφραγιζομένων, καί λάμπει τάς λαμπρότητας μφοτέρωθεν χουσα καί νοσα τάς δύο καί παρεναι τήν δόξαν προφαίνουσα τς δεσποτικς ναλήψεως σεμνύνεται».

Χωρίς δηλαδή νά χ δικό της θέμα μέρα ατή συνδυάζει τά θέματα, το Πάσχα φ νός καί τς πιφοιτήσεως το γίου Πνεύματος φ τέρου, καί «προφαίνει» τήν δόξαν τς ναλήψεως το Κυρίου, πού θά ορτασθ μετά πό 15 μέρες. κριβς δέ ατό τό μέσον τν δύο μεγάλων ορτν φερνε στό νο καί να βραϊκό πίθετο το Κυρίου, τό «Μεσσίας». Μεσσίας στά λληνικά μεταφράζεται Χριστός. λλά χητικά θυμίζει τό μέσον. τσι καί στά τροπάρια καί στό συναξάριο τς μέρας παρετυμολογία ατή γίνεται φορμή νά παρουσιασθ Χριστός σάν Μεσσίας – μεσίτης Θεο καί νθρώπων, «μεσίτης καί διαλλάκτης μν καί το αωνίου ατο Πατρός». «Διά ταύτην τήν ατίαν τήν παροσαν ορτήν ορτάζοντες καί Μεσοπεντηκοστήν νομάζοντες τόν Μεσσίαν τε νυμνομεν Χριστόν», σημειώνει Νικηφόρος Ξανθόπουλος στό συναξάριο.

Σ ατό βοήθησε καί εαγγελική περικοπή, πού ξελέγη γιά τήν μέρα ατή (ω. 7, 14-30). Μεσούσης τς ορτς το ουδαϊκο Πάσχα Χριστός νεβαίνει στό ερό καί διδάσκει. διδασκαλία Του προκαλε τόν θαυμασμό, λλά καί ζωηρά ντιδικία μεταξύ ατο καί το λαο καί τν διδασκάλων. Εναι Μεσσίας ησος δέν εναι; Εναι διδασκαλία το ησο κ Θεο δέν εναι; Νέο λοιπόν θέμα προστίθεται: Χριστός εναι διδάσκαλος. Ατός πού ν δέν μαθε γράμματα κατέχει τό πλήρωμα τς σοφίας, γιατί εναι Σοφία το Θεο κατασκευάσασα τόν κόσμον. κριβς πό ατόν τόν διάλογο μπνέεται μεγάλο μέρος τς μνογραφίας τς ορτς.

κενος πού διδάσκει στόν ναό, στό μέσον τν διδασκάλων το ουδαϊκο λαο, στό μέσον τς ορτς, εναι Μεσσίας, Χριστός, Λόγος το Θεο. Ατός πού ποδοκιμάζεται πό τούς δθεν σοφούς το λαο Του εναι το Θεο Σοφία. κλέγομε να πό τά πιό χαρακτηριστικά τροπάρια, τό δοξαστικό τν ποστίχων το σπερινο το πλ. δ΄ χου: Μεσούσης τς ορτς διδάσκοντός σου, Σωτήρ, λεγον ο ουδαοι· Πς οτος οδε γράμματα, μή μεμαθηκώς; γνοοντες τι σύ ε Σοφία κατασκευάσασα τόν κόσμον. Δόξα σοι».

Λίγες σειρές πιό κάτω στό Εαγγέλιο το ωάννου, μέσως μετά τήν περικοπή πού περιλαμβάνει τόν διάλογο το Κυρίου μέ τούς ουδαίους «Τς ορτς μεσούσης», ρχεται νας παρόμοιος διάλογος, πού λαβε χώραν μεταξύ Χριστο καί τν ουδαίων «τ σχάτ μέρ τ μεγάλ τς ορτς», δηλαδή κατά τήν Πεντηκοστή. Ατός ρχίζει μέ μία μεγαλήγορο φράσι το Κυρίου.«άν τις διψ, ρχέσθω πρός με καί πινέτω. πιστεύων ες μέ, καθώς επεν γραφή, ποταμοί κ τς κοιλίας ατο ρεύσουσιν δατος ζντος» (ω. 7, 37-38). Καί σχολιάζει Εαγγελιστής.«Τοτο δέ επε περί το Πνεύματος, ο μελλον λαμβάνειν ο πιστεύοντες ες ατόν» (ω. 7, 39). Δέν χει σημασία τι ο λόγοι ατοί το Κυρίου δέν λέχθησαν κατά τήν Μεσοπεντηκοστή, λλά λίγες μέρες ργότερα.

Ποιητικ δεί μπκαν στό στόμα το Κυρίου στήν μιλία Του κατά τήν Μεσοπεντηκοστή. Ταίριαζαν ξ λλου τόσο πολύ μέ τό θέμα τς ορτς. Δέν μποροσε νά βρεθ πιό παραστατική εκόνα γιά νά δειχθ χαρακτήρ το διδακτικο ργου το Χριστο. Στό διψασμένο νθρώπινο γένος διδασκαλία το Κυρίου λθε σάν δωρ ζν, σάν ποταμός χάριτος πού δρόσισε τό πρόσωπο τς γς.

Χριστός εναι πηγή τς χάριτος, το δατος το λλομένου ες ζωήν αώνιον, πού ξεδιψ καί ρδεύει τίς συνεχόμενες πό βασανιστική δίψα ψυχές τν νθρώπων. Πού μεταβάλλει τούς πίνοντας σέ πηγές. «Ποταμοί κ τς κοιλίας ατο ρεύσουσι δατος ζντος» (ω. 7, 38). «Καί γενήσεται ατ πηγή δατος λλομένου ες ζωήν αώνιον», επε στήν Σαμαρείτιδα (ω. 4, 14). Πηγή πού μετέτρεψε τήν ρημο το κόσμου σέ θεοφύτευτο παράδεισο ειθαλν δένδρων φυτευμένων παρά τάς διεξόδους τν δάτων το γίου Πνεύματος. Τό γόνιμο ατό θέμα δωσε νέες φορμές στήν κκλησιαστική ποίησι καί στόλισε τήν ορτή τς Μεσοπεντηκοστς μέ ξαιρέτους μνους. Διαλέγομε τρες, τούς πιό χαρακτηριστικούς: Τό κάθισμα το πλ. δ΄ χου πρός τό «Τήν Σοφίαν καί Λόγον», πού ψάλλεται μετά τήν γ΄ δή το κανόνος στήν κολουθία το ρθρου: «Τς σοφίας τό δωρ καί τς ζως ναβρύζων τ κόσμ, πάντας, Σωτήρ, καλες το ρύσασθαι σωτηρίας τά νάματα· τόν γάρ θεον νόμον σου δεχόμενος νθρωπος, ν ατ σβεννύει τς πλάνης τούς νθρακας. θεν ες αἰῶνας ο διψήσει, ο λήξει το κόρου σου δέσποτα, βασιλε πουράνιε. Διά τοτο δοξάζομεν τό κράτος σου, Χριστέ Θεός, τν πταισμάτων φεσιν ατούμενοι καταπέμψαι πλουσίως τος δούλοις σου».

Τό πολυτίκιο καί τό κοντάκιο τς ορτς, τό πρτο το πλ. δ΄ καί τό δεύτερο το δ΄ χου: «Μεσούσης τς ορτς διψσάν μου τήν ψυχήν εσεβείας πότισον νάματα· τι πσι, Σωτήρ βόησας· διψν ρχέσθω πρός με καί πινέτω. πηγή τς ζως, Χριστέ Θεός, δόξα σοι».

«Τς ορτς τς νομικς μεσαζούσης τν πάντων ποιητής καί δεσπότης πρός τούς παρόντας λεγες, Χριστέ Θεός· Δετε καί ρύσασθαι δωρ θανασίας. θεν σοι προσπίπτομεν καί πιστς κβομεν· Τούς οκτιρμούς σου δώρησαι μν, σύ γάρ πάρχεις πηγή τς ζως μν».

Καί τέλος τό παράμιλλο ξαποστειλάριο τς ορτς: « τόν κρατρα χων τν κενώτων δωρεν, δός μοι ρύσασθαι δωρ ες φεσιν μαρτιν· τι συνέχομαι δίψ, εσπλαγχνε μόνε οκτίρμον».

Ατή μέ λίγα λόγια εναι ορτή τς Μεσοπεντηκοστς. λλειψις στορικο ποβάθρου τς στέρησε τόν παραίτητο κενο λαϊκό χαρακτρα, πού θά τήν κανε προσφιλ στόν πολύ κόσμο. Καί τό ντελς θεωρητικό της θέμα δέν βοήθησε τούς χριστιανούς, πού δέν εχαν τίς παραίτητες θεολογικές προϋποθέσεις, νά ξεπεράσουν τήν πιφάνεια καί νά εσδύσουν στήν πανηγυριζόμενη δόξα το διδασκάλου Χριστο, τς Σοφίας καί Λόγου το Θεο, τς πηγς το κενώτου δατος.

Συνέβη μέ ατή κάτι νάλογο μέ κενο πού συνέβη μέ τούς περιφήμους ναούς τς το Θεο Σοφίας, πού ντί νά τιμνται στό νομα το Χριστο ς Σοφίας το Θεο, πρός τιμήν το ποίου νηγέρθησαν, κατήντησαν, γιά τούς δίους λόγους, νά πανηγυρίζουν στήν ορτή τς Πεντηκοστς το γίου Πνεύματος τς γίας Τριάδος τν Εσοδίων τς Κοιμήσεως τς Θεοτόκου καί ατς τς μάρτυρος Σοφίας καί τν τριν θυγατέρων της Πίστεως, λπίδος καί γάπης.

 Πηγή: Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Καρέα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου