Κυριακή 30 Ιανουαρίου 2022

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΕ´ ΛΟΥΚΑ (ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ)«Ὅπως ἴδωσιν ὑμῶν τά καλά ἔρ­γα καί δοξάσωσιν τόν πατέρα ὑμῶν τόν ἐν τοῖς οὐρανοῖς» (Ματθ. 5.16).
Ἑορτή τῶν τριῶν Ἱεραρχῶν, ἑορ­τή τῶν μεγίστων φωστήρων τῆς τρισηλίου θεότητος καί ἡ Ἐκ­κλησία τούς τιμᾶ ὡς θεόλογους, ὡς ποιμένες, ὡς διδασκάλους, ὡς παιδαγωγούς, ὡς ἐργάτες τῆς ἀλη­θείας, ὡς σκα­πανεῖς τοῦ πνεύμα­τος, ὡς ἀνθρώ­πους τῆς ἀγάπης καί τῆς θυσίας, ὡς προστάτες τῶν γραμ­­­μάτων καί τῆς παιδείας.
Ὅλες αὐτές οἱ ἰδιότητες οἱ ὁ­ποῖες χαρακτηρίζουν καί προσ­διο­­ρίζουν τούς τρεῖς κορυφαίους Πα­τέρες τῆς Ἐκκλησίας μας, τόν Μέ­γα Βασίλειο, τόν ἅγιο Γρηγόριο τόν Θεολόγο καί τόν ἅγιο Ἰωάννη τόν Χρυσόστομο, δέν εἶναι ἐγκώ­μια καί ἔπαινοι πού δέν ἔχουν κα­νένα ἀντίκρισμα καί εἶναι κενά πε­­ριεχομένου. Στίς ἰδιότητες αὐ­τές ἀντιστοι­χοῦν τά ἔργα τῶν τριῶν μεγάλων Ἱεραρχῶν, τά ἔρ­γα μέ τά ὁποῖα πλούτισαν τήν Ἐκ­κλησία τοῦ Χρι­στοῦ καί ἔκαναν τούς ἀνθρώπους ὅλων τῶν ἐπο­χῶν νά δοξάζουν χά­­ρη σ᾽αὐτά τόν Θεό. Εἶναι αὐτά τά ἔργα μέ τά ὁποῖα οἱ τρεῖς φω­το­λαμπεῖς διδά­σκαλοι τῆς Ἐκ­κλη­σίας ἐξεπλή­ρω­σαν τήν ἐντολή τοῦ Κυρίου «ὅπως ἴδωσιν ὑμῶν τά κα­λά ἔργα καί δο­ξάσωσι τόν Πα­τέρα ὑμῶν ἐν τοῖς οὐρανοῖς».
Καί τήν πραγματικότητα αὐτή ἐπι­­βεβαιώνουμε ὅλοι μας σήμερα, ὅσοι συγκεντρωθή­καμε γιά νά τιμή­σουμε σήμερα μα­ζί μέ τά σχολεῖα μας τούς τρεῖς Ἱεράρχες. Ἤρθαμε νά τι­μή­σουμε τήν προσ­φορά τους στήν Ἐκκλησία καί στόν κόσμο. Νά τιμήσου­με τή σοφία καί τήν ἁγιότητά τους. Νά τι­μήσουμε τό κοι­νω­νικό τους ἔργο καί τήν προσφορά τους στόν Ἑλ­ληνισμό. Ἤρθαμε ὅμως νά δοξά­σου­με μαζί μέ αὐ­τούς, μαζί μέ τόν οὐρανοφάντορα Μέγα Βασίλειο, τόν μύστη τῆς θεο­λογίας Γρηγόριο τόν Ναζιαν­ζη­νό, καί τόν βαθυ­στό­χαστο ἑρμη­νευ­­τή τοῦ ἀποστόλου Παύλου ἅ­γιο Ἰωάννη τόν Χρυσό­στομο, καί τόν Θεό μας. Γιατί τά δικά τους ἔργα, ἡ δική τους προσ­φορά, ἡ δική τους ζωή τόν Θεό μᾶς δεί­χνει, πρός τόν Θεό μᾶς ὁδηγεῖ, τόν Θεό μᾶς παρακινεῖ νά δοξάζουμε, διότι ἀνέδειξε στόν κόσμο καί στήν Ἐκ­κλη­σία, τίς ἱε­ρές μορ­φές τῶν ἁγίων τρι­ῶν Ἱε­ραρ­χῶν.
Δοξάζοντας ἔτσι σήμερα τούς τρεῖς Ἱε­ράρχες, δοξάζουμε τόν Θεό, ἐκπληρώνοντας καί ἐμεῖς τήν ἐν­τολή τοῦ Κυρίου: «ὅπως ἴδωσιν ὑμῶν τά κα­λά ἔργα καί δοξάσωσιν τόν Πα­τέρα ὑμῶν τόν ἐν τοῖς οὐ­ρανοῖς».
Καί ἄν οἱ τρεῖς κο­ρυφαῖοι Ἱεράρχες ἀπολαμ­βά­νουν καί στή γῆ καί στόν οὐρανό τή δόξα πού ὑποσχέθηκε ὁ Θεός σέ ὅσους θά ζήσουν σύμφωνα μέ τίς ἐντολές του καί θά διδάξουν σύμ­φω­να μέ αὐτές τούς ἀνθρώπους, δέν στε­ρούμεθα καί ἐμεῖς, ὅσοι τιμοῦ­με τούς ἁγίους τρεῖς Ἱεράρχες, τήν ἀμοιβή μας γιά τήν τιμή πού ἀπο­δίδουμε στούς ἁγί­ους ἀλλά καί τή δόξα πού ἀπο­δίδουμε στόν Θεό χά­ρη τῶν ἁγίων μεγάλων τριῶν Ἱε­ραρ­χῶν.
Ἡ σημερινή, λοιπόν, μετοχή μας στή θεία Λειτουργία ἐπί τῇ ἑορτῇ τῶν τριῶν μεγίστων φωστήρων τῆς Ἐκκλησίας καί συγχρόνως ἡ δο­ξολογία τοῦ ὀνόματος τοῦ Θεοῦ γιά ὅσα θαυμαστά ἐποίησαν οἱ τρεῖς θεοφόροι Πατέρες ἐ μέ τή δύναμη καί τή χάρη τοῦ Θεοῦ, ἀξιώνουν καί μᾶς τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ, ἡ ὁποία καί θά μᾶς ἐνισχύει στήν προσπάθειά μας νά τιμήσουμε μέ τά ἔργα μας τούς ἁγίους τρεῖς Ἱεράρχες. Διότι, ἀδελ­φοί μου, ἡ πραγματική τιμή τῶν ἁγίων, ὅπως μᾶς διδάσκουν οἱ ἴδιοι οἱ τρεῖς Ἱε­ράρχες, εἶναι ἡ μί­μη­ση τῶν ἁγίων.
Καί ἐάν ἐκεῖνοι κατόρθωσαν μέ τά ἔργα τους νά γίνουν φῶς τοῦ κό­σμου· ἐάν μέ τά ἔργα τους κα­τόρ­­θωσαν νά ἐπηρεάσουν τήν ἐξέ­λιξη τοῦ κόσμου καί τῆς Ἐκ­κλη­σίας, νά ἐκκεντρίσουν τόν χρι­στι­α­­­νισμό μέ τόν Ἑλλληνισμό καί τόν Ἑλληνισμό μέ τόν χριστια­νι­σμό· ἐάν μέ τά ἔργα τους κατόρ­θωσαν νά ἐκκεντρίσουν τήν κοι­νω­νία μέ τά θεῖα μηνύματα τῆς ἀγάπης πρός τόν πλησίον καί τῆς ἀλληλεγγύης πρός τόν συνάν­θρω­πο, κάνοντάς τα πράξη μέ τά ἔργα καί τίς δράσεις τους, ἐμεῖς ἔχουμε χρέος νά προσπαθήσουμε νά ἐπι­­τύχουμε αὐ­τά πού ἐπέτυχαν ἐκεῖνοι στό μι­κρό μας περιβάλλον. Ἔχουμε χρέ­ος νά προσφέρουμε τήν ἀγάπη καί τήν ἀλληλεγ­γύη πρός τόν συνάν­θρω­πό μας. Ἔχου­με χρέος νά ἀξι­ο­­ποιήσουμε τίς γνώ­σεις μας γιά τό κοινό καλό καί τό συμφέρον τῶν ἀνθρώπων. Ἔ­χου­με χρέος νά ζοῦ­με καί νά δροῦμε σύμφωνα μέ τήν ἐντολή τοῦ Χριστοῦ, τήν ὁποία εἶ­χαν οἱ τρεῖς Ἱεράρχες ὡς γνώ­μονα τῆς ζωῆς τους: «οὕτω λαμ­ψάτω τό φῶς ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώ­πων, ὅπως ἴδωσιν ὑμῶν τά καλά ἔρ­γα καί δοξάσωσιν τόν Πα­τέρα ὑμῶν τόν ἐν τοῖς οὐρανοῖς», γιά νά δοξάζεται καί νά εὐλο­γεῖ­ται καί δι᾽ ἡμῶν ὁ θαυμαστός ἐν τοῖς ἁγίοις του Θεός.
 
Μητροπολίτης Βεροίας κ. Παντελεήμων 
http://imverias.blogspot.com/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου