Κυριακή 21 Νοεμβρίου 2021

ΕΙΣΟΔΙΑ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ­«Μακάριοι οἱ ἀκούον­τες τόν λόγον τοῦ Θεοῦ καί φυλάσσοντες αὐ­τόν» (Λουκ. 11.27).
Στούς μακαρισμούς τῆς ἐπί τοῦ Ὄρους ὁμι­λίας ὁ Χριστός προ­σθέ­τει σήμερα ἕναν ἀκόμη μακαρισμό. Ἕναν μα­κα­­­ρισμό μέ ἀφορμή τά ἐγ­κωμια­στικά λόγια μι­ᾶς ἄγνωστης γυναί­κας μέσα ἀπό τό πλῆθος τῶν ἀκροατῶν του, πού μα­κά­ρισε τήν Παναγία Μη­­­τέρα του γιατί ἀξιώ­θη­κε νά γεννήσει τόν Υἱό τοῦ Θεοῦ. Καί ὁ μα­κα­ρισμός αὐτός δέν ἀπευθύ­νεται μόνο στήν Παναγία, ἀλ­λά καί σέ ὅποιον βα­δίζει τήν ὁδό τῆς ὑπα­κοῆς τῶν ἐν­τολῶν τοῦ Θεοῦ.
«Μακάριοι οἱ ἀκούον­τες τόν λόγον τοῦ Θεοῦ καί φυλάσσοντες αὐ­τόν». Εὐτυχεῖς δέν εἶ­ναι ἐκεῖνοι πού ἁπλῶς ἀκούουν τόν λόγο τοῦ Θεοῦ, ἀλλά ἐκεῖνοι πού τόν ἀκοῦν καί τόν ἐ­φαρ­­­­μόζουν. Για­τί οἱ πρῶ­­τοι μοιά­ζουν μέ τή γῆ πού δέχεται τόν σπό­ρο τοῦ θείου Λόγου, ἀλ­λά λόγω τῆς ξηρότητός της δέν φυτρώνει, καί ὁ ἀέρας τόν παρασύρει μα­­κριά καί δέν καρ­πο­φορεῖ. Ὅσοι ὅμως τόν ἀκοῦν καί τόν φυλάσ­σουν μοιάζουν μέ τήν εὔφορη γῆ πού τόν δέ­χε­­ται καί τοῦ δί­νει τή δυνατότητα νά βλαστή­σει καί νά καρ­πο­φορή­σει «καρπόν ἑκα­τον­τα­πλασίονα».
Καί εἶναι μακάριοι «οἱ ἀκούοντες καί φυλάσ­σοντες», διότι ἡ ἀκοή καί ἡ φύλαξη τοῦ λό­γου καί τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ, τούς κάνει ἀξί­ους καί τῶν ὑπο­λοί­πων μακαρισμῶν. Διότι ἐντολή τοῦ Θεοῦ πού ἐφαρμόζουν εἶναι ἡ τα­πείνωση, ἡ πραό­της, ἡ δικαιοσύνη, ἡ ἐλε­η­μο­σύ­νη, ἡ καθαρό­της τῆς καρδίας, ἡ εἰ­ρήνη καί ἡ ἐπιδίωξή της, καί ἡ ὁμολο­γία τοῦ ὀνό­ματος τοῦ Θεοῦ. Καί σέ ὅλα αὐτά φθάνει ὁ ἄνθρωπος πού ἐναρ­μο­νίζει τή ζωή του μέ τίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ.
Σέ ὅλα αὐτά ἔφθασε καί ὅλα αὐτά ἐπέτυχε ἡ Παναγία μας, ἡ ὁποία ἀπό τήν παιδική της ἡλικία ἀφι­ε­ρώθηκε στόν Θεό καί στήν ἀκοή τοῦ λόγου του.
Τριε­τίζουσα εἰσῆλ­θε στά Ἅγια τῶν Ἁγίων καί ἔμεινε ἐκεῖ μελε­τώ­ντας τόν νόμο τοῦ Θεοῦ καί ζώντας σύμφωνα μέ αὐτόν. Ἔμεινε στόν ναό τοῦ Θεοῦ φυλάσ­σο­ντας τόν ἑαυτό της ἀπό τίς ἐπιρροές καί τίς ἐπι­δράσεις τοῦ κόσμου καί φυλάσσοντας συγ­χρό­νως τόν νόμο του μέσα στήν ψυχή της.
Ὁ ναός τοῦ Θεοῦ ἦταν γι᾽ αὐτήν σάν ἕνα πνευ­μα­­τικό θερμοκήπιο μέ­σα στό ὁποῖο ὁ σπόρος τοῦ θείου λόγου φύ­τρωσε καί βλάστησε καί καρποφόρησε τούς καρ­πούς τῶν ἀρετῶν καί τοῦ ἁγίου Πνεύματος, ἔτσι ὥστε ὄχι μόνο νά ἀξι­ω­θεῖ ὅλων τῶν μα­κα­ρι­σμῶν, ἀλλά νά γί­νει αὐ­τή πού θά μακά­ριζαν καί θά μακαρί­ζουν «πᾶ­σαι αἱ γενεαί», αὐτή γιά τήν ὁποία ψάλ­λουμε σέ κάθε θεία λειτουργία τόν ἀγγελο­δί­δακτο ὕμνο «Ἄξιον ἐστίν ὡς ἀληθῶς μακα­ρίζειν σε τήν Θεοτόκον τήν ἀει­μα­κάριστον καί πανα­μώ­μητον καί μη­τέ­ρα τοῦ Θεοῦ ἡμῶν».
Γιατί εἶναι πραγμα­τι­κά ἄξιο καί δίκαιο νά ὑμνοῦμε καί νά μακα­ρί­ζουμε τήν Παναγία, ἡ ὁποία μέ τήν καθαρότητα καί τήν ἁγιότητά της κα­τόρ­θωσε νά ὑπερβεῖ τά μέτρα τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως, κατόρθωσε νά εὐαρεστήσει ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, ἔτσι ὥστε ὄχι μόνο νά γίνει αὐτή πού δάνεισε στόν Λόγο τοῦ Θεοῦ τήν ἀνθρώ­πι­νη σάρκα, ἀλλά καί αὐτή ἡ ὁποία πρεσβεύει καί με­σιτεύει ἐνώπιόν του πάντοτε ὑπέρ ἡ­μῶν.
Καί ἐάν, ἀδελφοί μου, ὅλοι οἱ πιστοί ἔχουν λό­γο νά μακαρί­ζουν καί νά ὑμνοῦν τήν Πα­ναγία Μητέρα τοῦ Κυ­ρίου, τῆς ὁποίας σή­μερα τιμοῦμε τήν εἴσοδο εἰς τά Ἅγια τῶν Ἁ­γίων, ἐμεῖς οἱ Ἕλλη­νες ἔχου­με ἐπιπλέον λό­γους νά τήν τιμοῦμε καί νά τήν εὐγνω­μο­νοῦμε, γιατί ἦταν αὐτή πού πάντοτε προστά­τευ­­σε τό Ἔθνος μας ἀπό τούς κινδύνους πού τό ἀπειλοῦσαν καί τό ἀπειλοῦν. Εἶναι αὐτή πού προστάτευσε καί προ­στατεύει τόν στρατό μας, ὁ ὁποῖος διαφυ­λάσ­σει τά ὅρια τῆς πατρίδος μας ἀπό τίς ἐ­χθρι­κές ἐπι­θέσεις καί συντηρεῖ τήν πατρίδα μας ἐλεύ­θε­ρη καί ἀνε­ξάρτητη. Εἶναι αὐτή ἡ ὁποία στή μακραίωνη ἱστορία τῆς χώρας μας ἀποδείχθηκε Ὑπέρ­μα­χος Στρατηγός καί ἀκα­ταίσχυντος προ­στασία τῶν στρατιω­τῶν μας, ὅπου καί ἐάν ἀγωνι­ζό­ταν, μέ ὅποιες συνθῆ­κες καί ἐναντίον ὁποι­ου­δήποτε ἀντιπά­λου πο­λεμοῦσαν.
Γι᾽ αὐτό, ἀδελφοί μου, μακαρίζοντάς την καί ἐμεῖς σήμερα καί κατα­στέφοντάς την μέ τούς ὕμνους καί τά ἐγκώμια τά ὁποῖα ἡ εὐλάβεια τῶν ὀρθοδόξων πρός τό ἱερό της πρόσωπο συνέ­θεσε, ἄς προσέξουμε ἰδι­­­­αίτερα τόν μακαρι­σμό τοῦ Υἱοῦ της, «μα­κάριοι οἱ ἀκού­ον­τες τόν λόγον τοῦ Θεοῦ καί φυλάσσοντες αὐτόν». Καί ἄς προσπα­θήσουμε νά ἐναρμονί­σου­με τή ζωή μας μέ τόν λόγο του, ὅπως τό ἔκανε σέ ὅλη της τή ζωή ἡ Πα­να­γία μας, ἀν­ταποδί­δον­τάς της, μέ τήν ὑπακοή μας στόν Υἱό της, τήν εὐγνωμο­σύνη πού τῆς ὀφείλου­με γιά τήν προ­στα­σία πού μᾶς χαρίζει πάντο­τε.
 
 Μητροπολίτης Βεροίας κ. Παντελεήμων
http://imverias.blogspot.com/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου