Κυριακή 28 Νοεμβρίου 2021

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΓ´ ΛΟΥΚΑ: «Διδάσκαλε ἀγαθέ, τί ποιήσας ζωήν αἰώνιον κληρονομήσω;» (Λουκ. 18.18).

 


Τό θέμα τῆς αἰωνίου ζωῆς εἶναι ἕνα θέμα πού ἀπασχολεῖ ὅλους τούς ἀνθρώπους. Ὅλοι θέλουμε νά ζήσουμε αἰώνια, οἱ περισσότεροι ὅμως ἀπό ἐμᾶς δέν φροντίζουμε γι᾽ αὐτό. Τό σημερινό ὅμως εὐ­αγγελικό ἀνάγνωσμα μᾶς παρουσιάζει ἕναν ἄνθρωπο πού ἐνδια­φέ­ρεται σοβαρά γι᾽ αὐτήν, ἕναν ἄνθρωπο μέ πνευ­μα­τικές ἀνησυχίες, πού πλησιά­ζει τόν Χριστό γιά νά τόν ρωτήσει πῶς θά κλη­ρονομήσει τήν αἰώ­νια ζωή.
Δέν τόν ἐνδιέφερε ἡ παροῦσα, γιατί εἶχε ἐξα­­σφαλισμένα τά ἀγα­θά του. Δέν εἶχε ἀνά­γκες οὔτε προβλήματα. Ἔτσι πίστευε τουλά­χι­στον. Αὐτό πού τόν ἐν­δι­έφερε ἦταν τό μέλλον του. Αὐτό πού τόν ἀπα­σχολοῦσε ἦταν πῶς θά κληρονομήσει τήν αἰω­νι­ό­τητα.
Ἡ συζήτηση ὅμως μέ τόν Χριστό ἀποδεικνύει σύντομα ποιά ἦταν τά πραγματικά προβλή­μα­τα αὐτοῦ τοῦ ἀνθρώ­που. Μόλις ὁ Χριστός, ἀπα­ντώντας στήν ἐρώτησή του, προσδιορίζει ὡς προ­­ϋπόθεση, ὑπό τήν ὁποία εἶναι δυνατόν νά κληρονο­μή­σει τήν αἰώ­νια ζωή, τήν τήρηση τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ, ἐκεῖνος δη­λώνει ὑπερο­πτι­κά ὅτι τίς τηρεῖ ἤδη ἀπό μικρό παιδί καί ζη­τᾶ κάτι πιό ὑψηλό καί κάτι πιό δύσκολο προ­κει­μένου νά τήν κερδί­σει ἐπάξια.
Καί ὅταν ὁ Χριστός, ἀν­­ταποκρινόμενος στήν ἐπιθυμία του, τοῦ προ­τείνει κάτι πιό ὑ­ψη­λό καί πιό δύσκολο, νά πω­λή­σει δηλαδή τά ὑπάρ­χοντά του καί νά τόν ἀκολουθήσει, τότε ἀποκαλύπτεται ὁ ἀλη­θι­νός ἄνθρωπος πού ὑπέβαλε τήν ἐρώτηση. Ἡ ὑπε­ρο­ψία του καταρ­ρέει καί ἡ αὐτοπε­ποί­θησή του κρημνίζεται. Ὁ πεπεισμένος γιά τήν εὐσέβειά του καί ἱκανο­ποι­ημένος ἀπό τήν πνευ­ματική του κατά­στα­ση ἀποδει­κνύ­εται ὅτι δέν μπορεῖ νά φθά­σει τό ὑψηλότερο μέτρο πού ὁ ἴδιος ἔθεσε. 
«Περίλυπος ἐγένετο» καί ἀπε­χώ­ρησε, διότι «ἦν πλούσιος σφόδρα».
Στενοχωρήθηκε, ὅταν τοῦ ζήτησε ὁ Θεός νά θυσιάσει τά πλούτη του καί νά τόν ἀκολου­θή­σει, καί ἀπο­μα­κρύν­θη­κε, θυσιάζοντας τήν αἰ­ώ­­­νια ζωή γιά τά ἐφή­μερα ἀγαθά του. Δέν τοῦ ζήτησε ὁ Χρι­στός ἀρχικά νά πουλή­σει τά ἀγαθά του. Γιά τόν Χριστό ἀρκοῦσε ἡ τήρηση τῶν ἐν­το­λῶν. Ὁ ἴδιος ἐξεβίασε τόν Χρι­στό, γιά νά ἀποδεί­ξει τήν ἀρετή του καί τήν ὑπεροχή του. Καί ὁ Χριστός ἀκολούθησε τήν πρόκλησή του, γιά νά τοῦ δείξει ὅτι ἡ ἔμ­μεσα διαφημι­ζό­μενη εὐ­­­σέ­βεια καί ἀρετή του δέν εἶχαν ὑγιῆ θεμέλια, δέν εἶχαν ὑγιεῖς βάσεις, ἀλλά ἦταν ἐπιφα­νεια­κές καί συγκυριακές. Ἡ ἐφαρμογή τῶν ἐν­τολῶν τοῦ Θεοῦ ἦταν μία κατ᾽ ἐπίφαση ἀφο­σί­ωση στόν Χριστό πού κλονίστηκε στήν πρώτη δυσκολία καί κατέρ­ρευ­σε στήν πρώτη δοκι­μασία. Καί ἔτσι ὁ δῆθεν εὐσεβής ἄρχων στερή­θη­κε αὐτό πού νόμιζε ὅτι τοῦ ἀνῆκε δι­καιω­μα­­τικά, στερήθηκε τήν αἰώνια ζωή.
Ἡ περίπτωση τοῦ ἄρ­χοντος τῆς σημερινῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς μᾶς καλεῖ νά προβλη­μα­τι­σθοῦ­με καί ἐμεῖς, ἀδελφοί μου. Ἄν ἐπιθυμοῦμε νά κλη­­ρονομήσουμε τήν αἰ­ώνια ζωή, τότε εἶναι ἀνάγκη νά συνειδητο­ποιή­σουμε τή σημασία τῆς τηρήσεως τῶν ἐν­τολῶν τοῦ Θεοῦ. Εἶναι ἀνά­γκη νά συνειδητο­ποιήσουμε ὅτι ἡ ἐφαρ­μο­γή τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ δέν πρέπει νά γί­νεται ἀπό ὑποχρέωση ἀλλά ἀπό ἀγάπη, γιατί μόνο ὅταν γίνεται ἀπό ἀγάπη ἔχει ἀξία στά μάτια τοῦ Θεοῦ καί εἶναι πραγμα­τι­κή καί εἰλικρινής ἐφαρ­μογή.
Ἄν ἐφαρμόζουμε τίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ τυ­πι­κά καί ἐπιφανειακά, ἄν τίς ἐφαρμόζουμε γιά νά ἀκοῦμε καί νά δεχόμα­στε τόν ἔπαινο τῶν ἀν­θρώπων, τότε ὅ,τι καί ἐάν κάνουμε, ὅσο  κόπο καί ἐάν καταβάλλουμε, δέν ἔχει καμιά ἀξία. Μα­­ταιοπονοῦμε καί δέν πρόκειται νά κληρονο­μή­σουμε τήν αἰ­ώ­νια ζωή.
Ἄν ἐφαρμόζουμε τίς ἐν­τολές τοῦ Θεοῦ, ἀλλά δέν εἴμαστε διατεθει­μέ­νοι νά θυσιάσουμε κάτι ἀπό τόν ἑαυτό μας ἤ τίς συνήθειές μας γιά τόν Θεό· ἄν νομίζουμε ὅτι ἐφαρμόζουμε τίς ἐντο­λές τοῦ Θεοῦ, ἀλλά δέν θέλουμε νά στερηθοῦμε καμιά ἀπό τίς ἀνέσεις ἤ τίς εὐχα­ριστήσεις μας, γιά νά συμμορφώ­σου­­με τή ζωή μας πρός τίς ἐν­τολές του, τότε θά βρε­θοῦμε καί ἐμεῖς στή θέ­ση τοῦ πλουσίου τοῦ εὐ­­­αγγελίου καί θά στε­ρη­­θοῦμε χάρη τῆς προ­σκαίρου ζωῆς τήν αἰώ­νια καί ἀτελεύτητη.
Γι᾽ αὐτό, ἀδελφοί μου, ἄς ἀποφύγουμε τό πα­ρά­δειγμα τοῦ ἄρχοντος τοῦ Εὐαγγελίου καί ἀπορρίπτοντας τίς ψεύτι­κες ἐντυπώσεις πού ἔ­χουμε γιά τόν ἑαυτό μας, ἄς ἐπικεντρω­θοῦ­με στήν ταπεινή καί εἰ­λικρινῆ ἐφαρμογή τῶν ἐντολῶν τοῦ Χριστοῦ, ἔτσι ὥστε μέ τή χάρη καί τό ἔλεός του νά ἀξι­ω­θοῦμε τῆς αἰωνίου ζω­­ῆς, στήν ὁποία ἔχει κα­λέσει καί ἐμᾶς ὁ Θε­ός.
 
 Μητροπολίτης Βεροίας κ. Παντελεήμων
http://imverias.blogspot.com/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου