Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2020

ΚΥΡΙΑΚΗ Θ´ ΛΟΥΚΑ: Από εμάς εξαρτάται να οικειωθούμε τον Θεό.«Οὐκέτι ἐστέ ξένοι καί πάροικοι ἀλλά συμπολῖται τῶν ἁγίων καί οἰκεῖοι τοῦ Θεοῦ» (Ἐφεσ. 2.19).
Εἰσήλθαμε πρίν ἀπό λίγες ἡμέρες στήν περίοδο τῆς νηστείας τῶν Χριστουγέννων, στήν περίοδο τῆς προετοιμασίας γιά τή μεγάλη ἑορτή τῆς θείας ἐνανθρωπήσεως. Ἡ Ἐκκλησία μας μᾶς προετοιμάζει μέ τή νηστεία, μέ τό μυστήριο τῆς ἱερᾶς ἐξομολογήσεως, ἀλλά καί μέ τήν ὑμνογραφία καί μέ πολλές ἄλλες εὐκαιρίες πού μᾶς δίδει, προκειμένου νά κατανοή­σουμε τό μέγα μυστήριο τῆς θείας οἰκονομίας, νά ὑποδεχθοῦμε καί ἐμεῖς στίς ψυχές μας τόν δι᾽ ἡμᾶς καί διά τήν ἡμετέρα σωτηρία ἐναν­θρωπήσαντα Υἱό καί Λόγο τοῦ Θεοῦ καί νά ἀναγεννηθοῦμε στή νέα ζωή, τήν ἐν Χριστῷ ζωή, τήν ὁποία Ἐκεῖνος μᾶς προσφέρει.
Αὐτό ἀκριβῶς τό θαῦμα πού συν­τελεῖται μέ τήν ἐνανθρώπηση τοῦ Χριστοῦ, τό θαῦμα τῆς σωτηρίας τοῦ ἀνθρώπου, μᾶς περιέγραψε μέ παραστατικό τρόπο στό σημερινό ἀποστολικό ἀνάγνωσμα ἀπό τήν πρός Ἐφεσίους ἐπιστολή του ὁ ἀπόστολος Παῦλος.
Ὁ Χριστός ἦρθε στόν κόσμο γιά νά ἀποκαταστήσει τήν εἰρήνη με­ταξύ Θεοῦ καί ἀνθρώπων. Ἦρθε γιά νά καταργήσει τήν ἔχθρα πού εἶχε δημιουργήσει ἡ παρακοή τῶν πρωτοπλάστων στήν ἐντολή τοῦ Θεοῦ. Ἦρθε γιά νά γκρε­μίσει τόν μεσότοιχο πού εἶχε ὑψώσει ἡ ἁμαρτία ἀνάμεσα στόν Θεό καί στούς ἀνθρώπους καί ὁ ὁποῖος τούς ἐμπόδιζε ἀνθρώπους νά ἐπικοινω­νή­σουν μέ τόν Θεό, τούς ἐμπόδιζε νά ἐπιστρέψουν κοντά του καί νά ἀποκαταστήσουν τή σχέση τους μα­ζί του.
Ἀλλά ὁ Χριστός μέ τήν ἐναν­θρώ­πησή του δέν ἀρκέσθηκε ἁπλῶς στό νά καταργήσει ὅ,τι ἀρνητικό εἶχε δημιουργήσει ὁ ἄνθρωπος μέ τήν παρακοή καί τήν πτώση του. Προχώρησε ἕνα βῆ­μα πιό πέρα. Ἀποκατέστησε τόν ἄνθρωπο στήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ. Τοῦ ἔδωσε τή δυνατότητα νά γίνει καί πάλι παιδί τοῦ Θεοῦ, νά γίνει κληρονόμος τῆς βασιλείας του. Τοῦ ἔδωσε τή δυνατότητα νά αἰ­σθά­νεται ὅτι δέν εἶναι ξένος καί πάροικος σ᾽ αὐτό τόν κόσμο, δέν εἶναι ξένος καί πάροικος στή βα­σιλεία τοῦ Θεοῦ πού τόν ἀναμένει, ἀλλά ὅτι εἶναι οἰκεῖος τοῦ Θεοῦ Πατρός, εἶναι συμπολίτης τῶν ἐκλε­κτῶν δούλων του, τῶν ἁγίων τοῦ Θεοῦ.
Πόση τιμή καί πόση δόξα μᾶς ἐπε­φύλαξε, ἀδελφοί μου, ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ πού ἔστειλε στή γῆ τόν Υἱό του ὡς ἄνθρωπο γιά νά μᾶς κάνει καί πάλι οἰκείους του, γιά νά μᾶς δι­κούς του· ὄχι γιά νά κερδίσει κάτι Ἐκεῖνος ἀλλά γιά νά κερδίσουμε ἐμεῖς τήν αἰώνια ζωή καί βασιλεία του.
Ὅμως ὁ Χριστός δέν μᾶς ὑποχρεώνει νά γίνουμε οἰκεῖοι του, νά γίνουμε τέκνα του. Ἀφήνει τήν ἐπιλογή καί τήν ἀπόφαση σέ μᾶς τούς ἴδιους, στήν ἐλεύθερη βούλησή μας. Ἐκεῖνος μόνο μᾶς βοηθᾶ καί μᾶς συμπαρίσταται, ἐάν θέλουμε νά τό ἐπιτύχουμε. Γι᾽ αὐτό μᾶς ἔδωσε τό εὐαγγέλιό του, τόν λόγο του καί τίς ἐντολές του. Γι᾽ αὐτό μᾶς ἔδωσε τήν Ἐκκλησία του καί τά ἱερά μυστήριά της. Ὅποιος θέλει νά γίνει οἰκεῖος τοῦ Θεοῦ, μπορεῖ νά ἀξιοποιήσει τίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ, μπορεῖ νά ζήσει ἐφαρμόζοντας τό θέλημά του, ὥστε νά ὁμοιάσει τόν Θεό, νά οἰκειωθεῖ μαζί του, μέ τή ζωή του καί μέ τήν ἀναστροφή του. Ὅποιος θέλει νά γίνει οἰκεῖος τοῦ Θεοῦ, μπορεῖ νά ἀποκτήσει τή χάρη του διά τῶν ἱερῶν μυστηρίων, ἡ ὁποία θά τόν βοηθήσει στόν ἀγώνα του νά ζήσει σύμφωνα μέ τό θέλημα τοῦ Θεοῦ. Ὅποιος θέλει νά γίνει οἰκεῖος τοῦ Θεοῦ, μπορεῖ νά ἀπαλλαγεῖ ἀπό ὅ,τι τόν χωρίζει ἀπό τόν Θεό μέ τό μυστήριο τῆς ἱερᾶς Ἐξομολογήσεως. Ὅποιος θέλει νά γίνει οἰκεῖος τοῦ Θεοῦ, μπορεῖ νά ἑνωθεῖ μαζί του μέ τό μυστήριο τῆς θείας Εὐχαριστίας.
Ἀπό ἐμᾶς ἐξαρτᾶται νά οἰκειωθοῦμε τόν Θεό, ὁ ὁποῖος σέ λίγες ἡμέρες θά γίνει ἄνθρωπος γιά χάρη μας, γιά νά μᾶς καταστήσει οἰκείους του, τέκνα του καί κληρονόμους τῆς βασιλείας του. Ἄς μήν τό ἀμελήσουμε, ἀδελφοί μου.
 
 Μητροπολίτης Βεροίας κ. Παντελεήμων
http://imverias.blogspot.com/2020/11/blog-post_21.html

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου