Κυριακή 24 Νοεμβρίου 2019

«Τί ποιήσας ζωήν αἰώνιον κληρονομήσω;»


Στό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα βλέπουμε κάποιον πλούσιο νά πλησιάζει τόν Ἰησοῦ καί νά Tόν ρωτάει τί πρέπει νά κάνει γιά νά κληρονομήσει τήν αἰώνια ζωή. Ὁ Ἰησοῦς τοῦ ἀπαντάει ὅτι βασική προϋπόθεση εἶναι ἡ τήρηση τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ. Συγκεκριμένα, τοῦ τονίζει ὅτι γιά νά σωθεῖ ὁ ἄνθρωπος καί νά γίνει πολίτης τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ, πρῶτον, πρέπει νά παραμείνει πιστός καί συνεπής σύζυγος. Δεύτερον, δέν πρέπει νά φονεύσει, διότι ὁ κάθε ἄνθρωπος εἶναι πλασμένος «κατ’ εἰκόνα Θεοῦ». Κάθε ἐπιβουλὴ ἐναντίον συνανθρώπου  εἶναι σάν προσπάθεια δολοφονίας τοῦ Θεοῦ. Τρίτον, γιά νά κληρονομήσει ὁ ἄνθρωπος τήν αἰώνια ζωή πρέπει νά ἔχει συνείδηση ὅτι τά πάντα ἀνήκουν στό Θεό. Τά ὑλικά ἄγαθά πού κατέχει ἤ ἐλέγχει, ὡς ἐντολοδόχος τοῦ Δημιουργοῦ Θεοῦ, ἔχει τὴ δυνατότητα νά τά διαχειρίζεται σωστά καί τίμια, μέ ὑπακοή στήν ἐντολή τῆς ἀγάπης, γιά τό καλό τοῦ ἰδίου, τῆς οἰκογενείας του καί τῶν συνανθρώπων του. Τέταρτον, ὅποιος ἐπιθυμεῖ νά σωθεῖ αἰώνια, πρέπει κάθε στιγμή νά εἶναι ἕτοιμος νά ὑποστηρίζει τό δίκαιον καί νά μήν ἐπιτρέπει ποτέ νὰ ἀδικείται κανένας συνάνθρωπος. Πέμπτον, ἐκεῖνος πού θέλει νά σωθεῖ καί νά κληρονομήσει τήν αἰώνια ζωή πρέπει νά τιμᾶ καί νά σέβεται τούς γονεῖς του. Πῶς ἄλλωστε  εἶναι δυνατόν νά γίνει ἄξιος τοῦ Παραδείσου κάποιος ποὺ ἀποδεικνύεται ἀνάξιος νά δείξει ἔμπρακτα τήν ἀγάπη καί τήν εὐγνωμοσύνη του πρός τά πρόσωπα πού ἔκαμαν θυσίες γιά νά τόν μεγαλώσουν; Οἱ ἀχάριστοι δέν ἔχουν θέση στήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Ὁ Ἰησοῦς τονίζει ὅτι μόνο ὁ Θεός εἶναι ὁ ἀπολύτως ἀγαθός. Στέλνει συγχρόνως τό μήνυμα ὅτι ὁ ἄνθρωπος μπορεῖ νά γίνει καλός μόνο μέ τήν τήρηση τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ. Μέ τήν ἀποδοχή δηλαδή τοῦ θελήματος τοῦ Θεοῦ στή ζωή μας μποροῦμε καί ἐμεῖς νά πλησιάσουμε πρός τή θέωση, νά γίνουμε κατά χάριν Θεοί. Ἂν ὅμως κάποιος ἀπό μᾶς ἔπεσε στήν ἁμαρτία τῆς παρακοῆς στίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ, καὶ πάλι δέν εἶναι ποτέ ἀργά. Μέ εἰλικρινῆ μετάνοια καί προσευχή θά κατορθώσει νά ἀνταποκριθεῖ μέ εὐθύνη, ζῆλο, συνέπεια καί κυρίως ἀγάπη στίς ὑποχρεώσεις του ὡς χριστιανοῦ, γιά νά κληρονομήσει «ζωήν αἰώνιον».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου