Κυριακή 9 Σεπτεμβρίου 2018

ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΠΑΜΕΙΑΣ Ο ΑΡΧΙΜ. ΠΑΪΣΙΟΣ ΛΑΡΕΝΤΖΑΚΗΣ


Την 29ην Αυγούστου ε.ε. η Αγία και Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου  κατόπιν προτάσεως της Α. Θ. Π. του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου εξέλεξε παμψηφεί τον Αρχιμανδρίτη του Οικουμενικού Θρόνου κ. Παΐσιο Λαρεντζάκη, Πρωτοσύγκελλο της Μητροπόλεως Αυστρίας, βοηθό Επίσκοπο του Μητροπολίτη Αυστρίας κ. Αρσενίου υπό τον τίτλο Απαμείας. 
τον Πρωτοσύγκελλο της Ιεράς Μητροπόλεως Αυστρίας Αρχιμ. του Οικουμενικού Θρόνου Παΐσιο Λαρεντζάκη, Επίσκοπο Απαμείας, ο οποίος έδωσε την επομένην το Μεγάλο Μήνυμα στον Πάνσεπτο Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι. 
Καλείται να διακονήσει την Εκκλησία στην Ουγγαρία όπου έχουν εργαστεί πολλοί και έχουν συντελέσει στο μεγάλο και θεάρεστο έργο που έχει επιτευχθεί σε μικρό μόνο διάστημα όπως τόνισε ο Οικουμενικός Πατριάρχης: 
«Η διακονία σου εν Ουγγαρία έχει μεγάλην σημασίαν διά την σήμερον και την αύριον της Εξαρχίας ημών ταύτης, εν τη οποία εντός ολίγων ετών πολλά συνετελέσθησαν και επετεύχθησαν, τη χάριτι του Κυρίου και τη πρόφρονι φροντίδι του μακαριστού Μητροπολίτου Αυστρίας κυρού Μιχαήλ και του διαδόχου αυτού Ιερωτάτου αδελφού Αρσενίου και τοις κόποις της Θεοφιλίας σου, άγιε Εψηφισμένε. Όθεν, σοι εμπιστευόμεθα το εκείσε μέλλον της δικαιοδοσιακής παρουσίας του Οικουμενικού ημών Πατριαρχείου, πάντοτε υπό τας οδηγίας και κατευθύνσεις του αμέσου Προϊσταμένου σου και ημετέρου αξίου και προσφιλούς αδελφού».
Ο Θεοφιλέστατος Εψηφισμένος απάντησε:
«Παναγιώτατε Πάτερ καί Δέσποτα,
Διακατεχόμενος ὑπό αἰσθημάτων βαθυτάτης συγκινήσεως, τιμῆς, εὐγνωμοσύνης, ἐνωτίσθην τό κυριολεκτικῶς «βιαίᾳ πνοῇ» ἐλθόν ἄγγελμα τῆς εἰς Ἐπίσκοπον ἐκλογῆς τῆς ἐλαχιστότητός μου, ὡς Βοηθοῦ Ἐπισκόπου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Αὐστρίας, ὑπό τόν τίτλον τῆς πάλαι ποτέ διαλαμψάσης Ἐπισκοπῆς Ἀπαμείας, καί εὐγνωμόνως ἀποδέχομαι, ἐν συγκλονισμῷ ψυχῆς καί δοξολογίᾳ τοῦ Τρισαγίου Θεοῦ, τό ἐπίταγμα τοῦτο τῆς Ἐκκλησίας.
Βαθυσεβάστως εὐχαριστῶ ἐκ μέσης καρδίας, τήν Ὑμετέραν Θειοτάτην Παναγιότητα, τόν Προσκυνητόν μου Αὐθέντην καί Δεσπότην, τόν Πατριάρχην τοῦ Γένους, τόν Ἡγούμενον καί Πρῶτον τῆς Κωνσταντινουπολίτιδος Ἐκκλησίας.
Κλίνων τό γόνυ, ἐν τῇ ὥρᾳ ταύτῃ, ὑποβάλλω τόν βαθύτατον σεβασμόν καί τήν ὑϊικήν προσκύνησίν μου, αἰτούμενος τάς θεοπειθεῖς Πατριαρχικάς καί Πατρικάς εὐχάς καί τήν ἀγαπητικήν στοργήν τῆς Ὑμετέρας Προσκυνητῆς μοι Παναγιότητος, διά τήν καλήν ἀπαρχήν καί τήν καρποφόρον συνέχειαν τῆς Ἀρχιερατικῆς μου διακονίας.
Εὐγνώμονας ὑποβάλλω εὐχαριστίας καί πρός ἅπαντα τά Μέλη τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, διά τήν διαγενομένην ὑψίστην τιμήν πρός τό ταπεινόν πρόσωπόν μου.
Ὁλοκαρδίως εὐχαριστῶ τόν Πολυσέβαστον Ποιμενάρχην μου, Σεβ. Μητροπολίτην Αὐστρίας κ. Ἀρσένιον, πλησίον τοῦ ὁποίου διακονῶ τά τελευταῖα χρόνια, διά τήν τιμητικήν πρότασιν αὐτοῦ, διά τήν ἐκλογήν μου εἰς Βοηθόν παρ’ αὐτῷ Ἐπίσκοπον. «Ὁμολογῶ τήν χάριν, κηρύσσω τόν ἔλεον, οὐ κρύπτω τήν εὐεργεσίαν», διά πάντα ὅσα ὑπ’ αὐτοῦ ἔτυχον καί ἐγεύθην! Εἶμαι ἐς ἀεί εὐγνώμων καί ὑπόχρεως καί θά πράξω πᾶν δυνατόν, διά νά κατασταθῶ ἄξιος τῶν προσδοκιῶν καί τῶν ἐλπίδων του, ἐν ἀπολύτῳ ὑπακοῇ καί συνεργασίᾳ, πρός προαγωγήν τοῦ ἐν Αὐστρίᾳ καί Οὑγγαρίᾳ Ἐκκλησιαστικοῦ ἔργου.
Καταθέτω λόγον εὐγνωμοσύνης πρός τήν ἐκθρέψασάν με Ἐκκλησίαν τῆς Κρήτης καί δή τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Κρήτης καί τόν σεμνόν καί πολιόν ποιμενάρχην αὐτῆς, Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον Κρήτης κ. Εἰρηναῖον, διά τήν πατρικήν αὐτοῦ στοργήν καί ἀγάπην.
Ἀπευθύνω λόγον ἀδελφικῆς ἐν Χριστῷ ἀγάπης καί τιμῆς πρός τόν Ἡγούμενον, Ἀρχιμ. Βαρθολομαῖον καί τήν Ἀδελφότητα τῆς περιωνύμου Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Γεωργίου Ἐπανωσήφη, διαβεβαιῶν αὐτούς ὅτι εἶμαι καί θά παραμείνω σάρξ ἐκ τῆς σαρκός αὐτῶν καί θά τιμῶ τήν κοινήν ἡμῶν μετάνοιαν, ὅπου εὐρίσκομαι, ἀναμιμνησκόμενος πάντοτε τάς πολλάς καί ποικίλας εὐεργεσίας τοῦ Ἁγίου Γεωργίου.
Εὐχαριστῶ πάλιν καί πολλάκις τήν Ὑμετέραν Θεόλεκτον Παναγιότητα, διά τάς πολλάς καί ποικίλας εὐεργεσίας Αὐτῆς καί αἰτοῦμαι υἱϊκῶς τάς λίαν ἐπιστηρικτικάς εὐχάς Αὐτῆς, διά νά μέ ἐνδυναμώνῃ ὁ Μέγας τῆς Ἐκκλησίας Ἀρχιερεύς,εἰς τήν νέαν μου διακονίαν, ὥστε νά δυνηθῶ νά ἀναλωθῶ, ψυχῇ τε καί σώματι, ἀπό τῆς ἐπάλξεως καί τῆς εὐθυνοφόρου θέσεως τοῦ Ἐπισκόπου, εἰς τήν διακονίαν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Αὐστρίας καί Ἐξαρχίας Οὑγγαρίας».

Η πνευματική αυτή χαρά και συγκίνηση του εψηφισμένου ήταν έκδηλη και σε όλη την Aδελφότητα του Αγίου Γεωργίου Επανωσήφη, Μονής της Μετανοίας του, τόσο εντός της Μονής αλλά και στους αδελφούς που έσπευσαν να συμπαρασταθούν και να συγχαρούν και αυτοί εντός του Πανσέπτου Ιερού Ναού του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι.
Η εις επίσκοπον χειροτονία του εψηφισμένου επισκόπου Απαμείας κ. Παϊσίου, θα τελεστεί στον Ιερόν Καθεδρικόν Ναόν Αγίας Τριάδος Βιέννης, το Σάββατο, 20 Οκτωβρίου 2018, υπό του Σεβ. Μητροπολίτου Αυστρίας κ. Αρσενίου.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΘΕΟΦΙΛΕΣΤΑΤΟΥ ΕΨΗΦΙΣΜΕΝΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΠΑΜΕΙΑΣ Κ. ΠΑΪΣΙΟΥ
Ὁ ἐψηφισμένος Ἐπίσκοπος Ἀπαμείας κ. Παΐσιος, κατά κόσμον Δημήτριος Λαρεντζάκης, υἱός τοῦ Χαραλάμπους καί τῆς Αἰκατερίνης, γεννήθηκε στό Ἡράκλειο τῆς Κρήτης.
Τίς ἐγκύκλιες σπουδές του παρακολούθησε στή γενέτειρά του καί στή Ριζάρειο Ἐκκλησιαστική Σχολή Ἀθηνῶν. Εἶναι πτυχιούχος τῆς Ἀνωτέρας Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν καί τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἐθνικοῦ καί Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου τῆς Ἀθήνας.
Ἐκάρη μοναχός καὶ ἐχειροτονήθη Διάκονος ὑπὸ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λάμπης, Σφακίων καί Συβρίτου κ. Εἰρηναίου εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν Ἁγίου Γεωργίου Ἐπανωσήφη τὸ ἔτος 1998. Ἐχειροτονήθη εἰς Πρεσβύτερον, λαβὼν καὶ τὸ ὀφφίκιον τοῦ Ἀρχιμανδρίτου ὑπὸ τοῦ ἀοιδίμου Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης κυροῦ Τιμοθέου τὸ ἔτος 2000. Ἀπενεμήθη αὐτῷ τὸ ὀφφίκιον τοῦ Ἀρχιμανδρίτου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου τὸ ἔτος 2018.
Ὑπηρέτησεν εἰς τὴν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Κρήτης (1998-2001 καί 2006-2015), εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Πέτρας καί Χερρονήσου (2001-2006), εἰς τό Πατριαρχεῖον Ἀλεξανδρείας (2015-2016) καὶ εἰς τὴν Ἱεράν Μητρόπολιν Αὐστρίας ἀπό τῆς θέσεως τοῦ Πρωτοσυγκέλλου αὐτῆς.
Βοηθός Ἐπίσκοπος Ἀπαμείας, παρά τῷ Σεβ. Μητροπολίτῃ Αὐστρίας κ. Ἀρσενίῳ, ἐξελέγη τήν 29ην Αὐγούστου 2018.
2 σχόλια:

  1. ΑΞΙΟΣ και έχει ένα δύσκολο έργο στην Βουδαπέστη με ένα μεγάλο ποίμνιο από αμετανόητους άθεους δυστυχώς Έλληνες πολιτικούς πρόσφυγες. Πιστεύω ότι με τις μεγάλες του προσπάθειες θα κάμψει όλους αυτούς. Καλή δύναμη και υγεία να του δίνει η Θεία Χάρις, και πάλι ΑΞΙΟΣ ΑΞΙΟΣ ΑΞΙΟΣ

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Πάντα άξιος καλέ μου πατέρα Παισιε! !!!!

    ΑπάντησηΔιαγραφή