Κυριακή 19 Σεπτεμβρίου 2021

Ας εκπαιδεύσωμε το στόμα μας να λέει καλά λόγια. Είναι μεγάλο το κέρδος απ' αυτόΔεν βλέπεις αυτά τα άγια σκεύη; 
δεν χρησιμοποιούνται αυτά πάντοτε δι' ένα μόνον σκοπόν;
μήπως τολμά κανείς να χρησιμοποίηση αυτά δια κάτι άλλο;
Συ είσαι αγιώτερος από τα σκεύη αυτά, και κατά πολύ αγιώτερος, διατί λοιπόν ρυπαίνεις και μολύνεις τον εαυτόν σου; 
Στέκεις εις τους ουρανούς, και υβρίζεις; 
πολιτεύεσαι μαζί με αγγέλους, και υβρίζεις; 
έχεις αξιωθή του φιλήματος του Δεσπότου, και υβρίζεις;
εκόσμησεν ο Θεός το στόμα σου με τόσους ύμνους αγγελικούς, με τροφήν όχι πλέον αγγελικήν, αλλά με ανωτέραν από την αγγελικήν, με το ιδικόν του φίλημα, με εναγκαλισμούς προς αυτόν, και υβρίζεις; 
Μη, παρακαλώ.
Το πράγμα είναι αιτία μεγάλων κακών, ξένου της χριστιανικής ψυχής. Δεν σε πείθομεν λέγοντες, ούτε σε κάμνομεν να εντραπής; 
Λοιπόν είναι άξιον να σε φοβήσωμεν πλέον διότι άκουε τον Χριστόν που λέγει: «Εκείνος που θ' αποκαλέση τον αδελφόν του μωρέ, θα είναι ένοχος να τιμωρηθή με την γέεναν του πυρός».
Εάν δε το ελαφρότερον όλων προξενή την γέεναν, εκείνος που λέγει τα τολμηρά, ποίας τιμωρίας δεν θα είναι άξιος;
Ας εκπαιδεύσωμεν το στόμα μας δια να λέγη καλά λόγια, είναι μέγα το κέρδος απ' αυτό, ενώ μεγάλη η βλάβη από την ύβριν' δεν πρόκειται να εξοδεύσωμεν εις την περίπτωσιν αυτήν χρήματα. 
Ας τοποθετήσωμεν εις το στόμα μας θύραν και μοχλόν, ας αφανίσωμεν τους εαυτούς μας, εάν κάποτε ξεφύγη από τα δόντια μας φοβερός λόγος΄ ας παρακαλούμεν τον Θεόν, ας παρακαλούμεν τον υβρισμένον, ας μη αναξιοπαθούμεν.
Ετραυματίσαμεν τον εαυτόν μας, όχι εκείνον, ας επιθέσωμεν το φάρμακον, δηλαδή την προσευχήν και την συμφιλίωσιν προς τον υβρισμένον. Αν φροντίζωμεν τόσον πολύ εις τα λόγια, πολύ περισσότερον εις τας πράξεις ας θέσωμεν νόμους δια τους εαυτούς μας. Και εάν ακόμη φίλοι, και αν ακόμη οποιοιδήποτε άλλοι συμβή να κακολογήσουν ή υβρίσουν κάποιον, ζήτησε να μάθης την αιτίαν και διόρθωσε το πράγμα.
Ας το βάλωμεν καλά εις τον νουν μας, ότι το παρόμοιον πράγμα είναι οπωσδήποτε αμάρτημα, διότι αν το κατανοήσωμεν θ' απομακρυνθώμεν γρήγορα. Ο δε Θεός της ειρήνης είθε να φυλάξη και τον νουν και την γλώσσαν σας, και να σας οχυρώση με ασφαλές τείχος που είναι ο φόβος προς αυτόν, με την βοήθειαν του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, εις τον όποιον ανήκει η δόξα μαζί με τον Πατέρα και το άγιον Πνεύμα.

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος
http://inpantanassis.blogspot.com/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου